Thêm blog vào cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm blog vào cửa hàng trực tuyến, rồi đăng bài viết lên blog để cập nhật cho khách hàng về công việc kinh doanh hoặc sản phẩm của bạn. Bài viết blog sẽ thu hút lưu lượng truy cập vào trang web của bạn theo nhiều cách:

 • Cải thiện SEO của cửa hàng.
 • Cho phép bạn kể những câu chuyện giúp chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng.
 • Tăng mức độ tương tác của khách hàng.

Phát triển: Tìm hiểu thêm về cách blog giúp phát triển công việc kinh doanh của bạn. Bạn có thể truy cập vào Shopify Blog để tìm nguồn cảm hứng cho blog của cửa hàng.

Thêm blog

Cửa hàng trực tuyến có một blog mặc định tên là News. Bạn có thể giữ lại blog này hoặc tạo blog mới rồi tự đặt tên.

Các bước thực hiện:

 1. Đặt tiêu đề cho blog, rồi chọn cách quản lý bình luận bạn muốn.

 2. Không bắt buộc: Nếu đã tạo mẫu tùy chỉnh cho blog, bạn có thể chọn mẫu. Trong menu thả xuống Mẫu, chọn mẫu bạn muốn dùng cho blog. Tất cả các bài viết trong blog sẽ dùng mẫu đó.

 3. Nhấp vào Lưu blog.

Bạn đã tạo xong blog. Bây giờ, bạn có thể thêm blog vào menu điều hướng chính.

Sửa tên blog

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên của blog để sửa.

 2. Trên trang Sửa blog, nhập tên mới cho blog trong trường Tiêu đề.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho blog

Bạn có thể sửa nội dung xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho blog. Sử dụng tiêu đề có tính mô tả và nội dung mô tả để giúp khách hàng mới tìm được cửa hàng trực tuyến của bạn và thuyết phục họ nhấp vào liên kết. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Bạn có thể xem trước và thay đổi cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm của blog để giúp khách hàng mới tìm ra cửa hàng trực tuyến của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên của blog để sửa.

 2. Trong mục Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm), nhấp vào Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO của trang web).

 3. Trong trường Page title (Tiêu đề trang), nhập tiêu đề mô tả. Tiêu đề này sẽ hiểu thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tới 55 ký tự trong tiêu đề.

 4. Nhập mô tả cho hồ sơ công cụ tìm kiếm. Hãy nhớ thêm từ khóa liên quan để giúp khách hàng tìm thấy liên kết của bạn và nhớ thêm tên doanh nghiệp. Bạn có thể nhập tới 320 ký tự trong nội dung mô tả.

Lưu ý: Tiêu đề trang và siêu dữ liệu bị giới hạn ký tự. Nếu bạn nhập văn bản vượt quá giới hạn ký tự, tiêu đề trang và mô tả sẽ bị rút ngắn trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

 1. Trong mục URL and handle (URL và mã điều khiển), bạn có thể chỉnh sửa địa chỉ web. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần thay đổi địa chỉ web. Nếu bạn thực hiện thay đổi, hãy đảm bảo thiết lập chuyển hướng URL từ địa chỉ web cũ. URL không thể chứa dấu cách. Mã điều khiển được sử dụng trong thiết kế chủ đề.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi địa chỉ web của blog

Bạn có thể thay đổi địa chỉ web của blog trong mục Xem trước cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm của trang Sửa blog. Khi bạn tạo blog, URL và mã điều khiển sẽ được tạo tự động. Bạn có thể thay đổi hoặc rút ngắn địa chỉ web nhưng trong hầu hết mọi trường hợp, bạn có thể giữ nguyên địa chỉ mặc định.

Cách thay đổi địa chỉ web của blog:

 1. Trên trang Edit blog (Chỉnh sửa blog), nhấp vào Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO của trang web) để mở mục Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm).

 2. Trong mục Xem trước cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm, sửa trường URL và mã điều khiển.

 3. Nếu bạn muốn URL cũ của blog chuyển hướng khách hàng đến URL mới, hãy giữ nguyên đánh dấu cho mục tùy chọn chuyển hướng.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết đến blog bên ngoài

Trong menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm liên kết đến một blog do nền tảng bên thứ ba lưu trữ, chẳng hạn như WordPress, TumblrBlogger. Liên kết này có thể xuất hiện trong menu điều hướng chính hoặc trong một menu, tùy theo bạn chọn. Bạn có thể thiết lập menu và liên kết trong khu vực Điều hướng của Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào tên của menu mà bạn muốn thêm liên kết vào đó.

 2. Nhấp vào Thêm mục menu hoặc chọn một mục menu hiện có để sửa.

 3. Nhập tên liên kết, ví dụ: Blog, vào trường Tên.

 4. Dán liên kết vào blog trong trường Liên kết.

 5. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí