Thiết lập chuyển tiếp email cho miền Shopify

Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email. Tuy nhiên, nếu bạn mua miền qua Shopify, hoặc chuyển miền sang Shopify, bạn có thể thiết lập không giới hạn số lượng địa chỉ email chuyển tiếp (ví dụ: info@johns-apparel.com) miễn phí.

Nếu bạn muốn gửi email từ địa chỉ chuyển tiếp miền tùy chỉnh của mình, bạn cần dùng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba. Nếu bạn dùng Zoho Mail hoặc G Suite, bạn có thể kết nối dịch vụ lưu trữ với miền của bạn trong Shopify. Nếu bạn đang dùng một dịch vụ lưu trữ email khác, bạn có thể thêm bản ghi MX để kết nối dịch vụ lưu trữ email đó với miền của bạn bằng cách chỉnh sửa cài đặt DNS.

Lưu ý: Nếu bạn mua miền từ bên thứ ba, quy trình thiết lập chuyển tiếp email sẽ khác.

Thiết lập chuyển tiếp email

Tất cả địa chỉ email mới phải được chuyển tiếp đến một địa chỉ email hiện tại (ví dụ: qua Gmail hoặc Outlook). Bạn có thể thiết lập nhiều chuyển tiếp email tới các địa chỉ email khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền bạn muốn thiết lập chuyển tiếp email.

 2. Nhấp vào Add forwarding email address (Thêm địa chỉ email chuyển tiếp):

  Thêm địa chỉ email chuyển tiếp

 3. Trong hộp văn bản Store email address (Lưu địa chỉ email), nhập địa chỉ email bạn muốn tạo cho miền tùy chỉnh. Bạn không cần nhập ký hiệu @ hoặc bất kỳ nội dung nào phía sau địa chỉ.

 4. Trong hộp văn bản Forwarding email address (Địa chỉ email chuyển tiếp), nhập toàn bộ địa chỉ email đích:

  Thêm địa chỉ chuyển tiếp

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể tạo số lượng địa chỉ email chuyển tiếp tùy ý theo cách này.

Thử nghiệm chuyển tiếp email

Để thử nghiệm chuyển tiếp email, gửi một email thử nghiệm từ một địa chỉ email khác tới từng địa chỉ chuyển tiếp mà bạn vừa tạo.

Trả lời email của khách hàng

Bạn không thể trả lời khách hàng từ địa chỉ email miền tùy chỉnh. Nếu bạn muốn trả lời email của khách hàng, bạn phải trả lời trực tiếp từ địa chỉ bạn chuyển tiếp email tới — đây là địa chỉ sẽ xuất hiện trong hộp thư đến của khách hàng.

Gửi email từ địa chỉ chuyển tiếp

Dịch vụ lưu trữ email không được cung cấp khi bạn mua miền qua Shopify. Nếu bạn muốn gửi email từ địa chỉ chuyển tiếp miền tùy chỉnh của mình, bạn cần dùng dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba.

Chúng tôi gợi ý những phương án sau:

 • Zoho Mail cung cấp tài khoản email cho miền tùy chỉnh

 • G Suite kết nối nền tảng Gmail với email cho miền tùy chỉnh

Kết nối dịch vụ lưu trữ email Zoho Mail hay G Suite với miền của bạn

Trước khi bạn có thể kết nối dịch vụ email của mình với Shopify, bạn cần xác minh miền và tạo email tùy chỉnh trong Zoho Mail hay GSuite.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào tên miền bạn muốn kết nối.

 2. Nhấp vào Use third-party hosting service (Sử dụng dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba).

 3. Chọn nhà cung cấp, rồi nhập thông tin bạn nhận được khi xác minh miền:

- Nếu bạn đang dùng G Suite, nhập mã TXT hoặc thẻ meta. - Nếu bạn đang dùng Zoho Mail, nhập mã Zoho.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí