Phông chữ

Nếu chủ đề không bao gồm tất cả các phông chữ bạn muốn sử dụng trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thêm phông chữ tùy chỉnh vào chủ đề.

Bạn có thể thêm tập hợp phông chữ đặc biệt cho chủ đề qua thư viện phông chữ Shopify. Thư viện bao gồm phông chữ hệ thống, tập hợp phông chữ Google và phông chữ được cấp phép từ Monotype.

Trước khi chỉnh sửa mã chủ đề

Trước khi chỉnh sửa mã chủ đề, bạn nên thực hiện những thao tác sau:

  • Kiểm tra cài đặt của chủ đề trong trình biên tập chủ đề. Nếu bạn muốn thay đổi một nội dung cài đặt, bạn không cần chỉnh sửa mã chủ đề.
  • Sao chép chủ đề để tạo bản sao lưu. Điều này giúp bạn dễ dàng hủy bỏ các thay đổi và bắt đầu lại nếu cần.
  • Đảm bảo bạn biết được mức độ hỗ trợ có sẵn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí