Chọn hình ảnh truyền thông xã hội

Khi bạn chia sẻ liên kết đến cửa hàng trực tuyến trên phương tiện truyền thông xã hội như Facebook hoặc Pinterest, bạn có thể hiển thị hình ảnh thu nhỏ trong bài đăng:

Ví dụ về bài đăng trên Facebook hiển thị hình ảnh đính kèm

Hiển thị hình ảnh nổi bật

Đối với tất cả chủ đề miễn phí trong Shopify, khi bạn đăng một liên kết trong cửa hàng trực tuyến lên phương tiện truyền thông xã hội, hình ảnh nổi bật cho trang đó sẽ hiển thị. Ví dụ: Nếu bạn đăng một liên kết đến trang sản phẩm, hình ảnh nổi bật của sản phẩm đó sẽ hiển thị.

Có nhiều liên kết trang không có hình ảnh nổi bật, như homepage (trang chủ) hoặc trang "About us (Giới thiệu)". Những trường hợp này sẽ chỉ hiển thị một hình ảnh chia sẻ qua mạng xã hội.

Cài đặt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội trong trang quản trị

Khi bạn chia sẻ liên kết đến cửa hàng trên truyền thông xã hội, hình ảnh thường được hiển thị trong bài đăng của bạn.

Một số chủ đề có cài đặt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội trong đó. Nếu hình ảnh đã được đặt trong cài đặt chủ đề, hình ảnh đó sẽ xuất hiện trên bài đăng trên mạng xã hội của bạn. Cài đặt này luôn ghi đè lên mọi cài đặt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội từ tùy chọn của cửa hàng trực tuyến.

Trong Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên), bạn có thể thêm hình ảnh mặc định để sử dụng khi không tìm được hình ảnh liên quan nào khác.

Nếu bạn đã thêm logo cho cửa hàng trong phần cài đặt chủ đề, Shopify sẽ sử dụng logo đó làm hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội mặc định của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

  2. Tìm mục Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

  3. Để tải lên hình ảnh mới, nhấp vào Add image (Thêm hình ảnh). Để thay đổi hình ảnh hiện tại, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) > Change image (Thay đổi hình ảnh).

  4. Chọn hình ảnh từ máy tính mà bạn muốn hiển thị trên truyền thông xã hội.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tiêu đề trang và siêu mô tả của cửa hàng có thể hiển thị cùng hình ảnh khi bạn đăng lên truyền thông xã hội. Có thể chỉnh sửa thông tin này trong trường Home page title (Tiêu đề trang chủ) và trường Home page meta description (Siêu mô tả trang chủ) trong Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn). Những giá trị này ảnh hưởng đến SEO nên hãy cân nhắc thận trọng mọi thay đổi. Tìm hiểu thêm về tiêu đề và siêu mô tả.

Cập nhật hình ảnh

Chủ đề miễn phí của Shopify sử dụng thẻ Open Graph để cung cấp cho các nền tảng truyền thông xã hội thông tin về trang web của bạn. Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest và các dịch vụ khác đều sử dụng Open Graph.

Thông tin Open Graph do Facebook quản lý và được lưu trữ trong nhiều ngày trước khi kiểm tra nội dung cập nhật. Nếu bạn thay đổi hình ảnh trên mạng truyền thông xã hội, hãy sử dụng Trình gỡ lỗi chia sẻ của Facebook để tải lại thông tin đã lưu cho liên kết trang của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí