Các mục trang dành cho chủ đề Brooklyn

Mục trang nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục trang. Từng loại trang trên cửa hàng trực tuyến bao gồm những mục riêng.

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị tất cả chi tiết về sản phẩm và bao gồm một nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng). Mỗi sản phẩm trong cửa hàng có trang sản phẩm riêng.

Mục trang sản phẩm bao gồm các cài đặt sau:

 • Bật thu phóng hình ảnh - Cho phép khách hàng phóng to hình ảnh sản phẩm.
 • Bật chia sẻ sản phẩm - Thêm biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm.
 • Hiển thị hình ảnh - Cài đặt cách hiển thị hình ảnh sản phẩm.
 • Hiển thị trình chọn số lượng - Cho phép khách hàng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng.
 • Kiểu trình chọn - Cài đặt kiểu trình chọn số lượng.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Thêm nút thanh toán nhanh.
 • Đề xuất sản phẩm - Thêm danh sách đề xuất sản phẩm.

Tùy chỉnh trang sản phẩm

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 3. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 4. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 5. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Trang bộ sưu tập hiển thị tất cả các sản phẩm thuộc bộ sưu tập đó. Mỗi bộ sưu tập trong cửa hàng có trang bộ sưu tập riêng.

Chủ đề Brooklyn có hai tùy chọn bố cục dành cho trang bộ sưu tập:

 • Ghép - Kiểu ghép hiển thị cả hình ảnh sản phẩm lớn hơn và nhỏ hơn, cùng hiệu ứng tô sáng sản phẩm ngẫu nhiên:
  Trang bộ sưu tập hiển thị một hình ảnh sản phẩm lớn, sau đó là hai hình ảnh sản phẩm nhỏ xếp chồng theo chiều dọc.
 • Lưới - Kiểu lưới hiển thị hình ảnh sản phẩm theo định dạng bảng. Tất cả hình ảnh sản phẩm đều có cùng kích cỡ:
  Trang bộ sưu tập hiển thị ba hình ảnh có cùng chiều cao trong một hàng.

Mục trang bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Kiểu lưới - Cài đặt bố cục sản phẩm trên trang.
 • Bật sắp xếp bộ sưu tập - Thêm menu mà khách hàng có thể sử dụng để sắp xếp bộ sưu tập theo nhiều cách, như theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo giá.
 • Hiển thị thẻ bộ sưu tập - Thêm bộ lọc mà khách hàng có thể sử dụng để xem sản phẩm trong bộ sưu tập bằng một thẻ nhất định:
  Ba thẻ được hiển thị dưới tiêu đề bộ sưu tập:
  Để bộ lọc hiển thị trên một trang bộ sưu tập, bạn cần thêm thẻ cho sản phẩm trong bộ sưu tập đó.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm.

Tùy chỉnh trang bộ sưu tập

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Từ menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang bộ sưu tập.

 3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập.

 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang danh sách bộ sưu tập

Trang danh sách bộ sưu tập hiển thị tất cả bộ sưu tập trong cửa hàng.

Mục trang bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Chọn bộ sưu tập để hiển thị - Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.
 • Sắp xếp bộ sưu tập theo - Cài đặt cách sắp xếp bộ sưu tập (chỉ áp dụng nếu bạn hiển thị tất cả các bộ sưu tập).

Tùy chỉnh trang danh sách bộ sưu tập

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Từ menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Collections list (Danh sách bộ sưu tập).

 3. Nhấp vào Collections list page (Trang danh sách bộ sưu tập).

 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang danh sách bộ sưu tập.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bài viết

Trang bài viết hiển thị từng bài viết blog. Bạn có thể sử dụng cài đặt để thêm hoặc xóa nút chia sẻ qua mạng xã hội trên bài viết.

Tùy chỉnh trang bài viết:

 1. Bên cạnh Brooklyn, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Từ menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Bài viết blog.

 3. Nhấp vào Article pages (Trang bài viết).

 4. Đánh dấu vào Show social sharing buttons (Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội) để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội trên bài viết blog. Bạn có thể cài đặt liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội trong cài đặt truyền thông xã hội.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí