Mục cho Debut

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Debut và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Debut gồm các mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Trang blog
 • Bài viết
 • Trang giỏ hànghàng

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Debut gồm các mục động sau:

 • Bài viết blog
 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Bộ sưu tập ảnh
 • Hình ảnh có chữ
 • Hình ảnh có lớp phủ văn bản
 • Danh sách logo
 • Bản trình chiếu
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Chứng thực
 • Cột văn bản có hình ảnh
 • Video
 • Nội dung tùy chỉnh

Đầu trang

Trong mục đầu trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm hình ảnh logo, chọn menu để hiển thị và tạo tin nhắn thông báo.

Thanh đầu trang trên trang web có tên Cửa hàng thời trang Duy hiển thị các mục menu chính, biểu tượng tìm kiếm và biểu tượng giỏ hàng

Để tùy chỉnh mục đầu trang:

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Đầu trang.

 4. Để cài đặt căn chỉnh logo, trong khu vực Logo alignment (Căn chỉnh logo), chọn Trái hoặc Giữa. Nếu bạn không thêm hình ảnh logo, văn bản tên cửa hàng sẽ hiển thị thay vào đó. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Cài đặt chung trong trang quản trị.

 5. Để thêm logo, trong khu vực Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh). Để tải lên ảnh từ máy tính, nhấp vào Upload (Tải lên). Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí).

 6. Để thay đổi kích cỡ logo, điều chỉnh thanh trượt Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh) theo chiều rộng bạn chọn. Điều chỉnh chiều rộng logo không làm méo hình ảnh logo.

 7. Để chọn menu hiển thị ở đầu trang, trong khu vực Menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn menu hiện có hoặc tạo menu mới bằng cách nhấp vào Create menu (Tạo menu). Nếu bạn không muốn hiển thị menu trong đầu trang, nhấp vào Remove (Xóa).

 8. Để hiển thị tin nhắn thông báo ở đầu trang, thực hiện các bước sau:

 9. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

 10. Để chỉ hiển thị thông báo trên trang chủ, đánh dấu vào Home page only (Chỉ trang chủ). Nếu không, thông báo sẽ hiển thị trên tất cả các trang trong cửa hàng.

 11. Nhập văn bản thông báo vào trường Text (Văn bản).

 12. Để thêm liên kết vào thông báo, nhập URL vào trường Link (Liên kết).

 13. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 14. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 15. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • liên kết nhanh
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • hộp chọn ngôn ngữ
 • hộp chọn đơn vị tiền tệ

Mục chân trang của trang web hiển thị menu, phần đăng ký nhận bản tin và thông tin bản quyền.

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho phương thức thanh toán bạn chấp nhận trong chân trang. Khu vực này hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị.

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Debut**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

- Menu - Bản tin - Văn bản

Bạn có thể thêm tối đa 4 khối nội dung.

Để di chuyển khối nội dung, nhấp vào biểu tượng ⋮⋮ và kéo khối sang vị trí khác.

Để xóa khối nội dung, nhấp vào khối, sau đó nhấp vào Remove content (Xóa nội dung).

Để tùy chỉnh khối nội dung, nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Nhấp vào mục Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 5. Trong trường phương tiện truyền thông xã hội tương ứng, nhập URL vào hồ sơ của bạn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn ngôn ngữ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn ngôn ngữ nếu bạn đã bật nhiều ngôn ngữ của cửa hàng.

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Ở phần Language selector (Hộp chọn ngôn ngữ), chọn Show language selector (Hiển thị hộp chọn ngôn ngữ).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ nếu bạn đã bật nhiều đơn vị tiền tệ.

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Ở phần Hộp chọn đơn vị tiền tệ, chọn Show currency selector (Hiển thị hộp chọn đơn vị tiền tệ).

Trang sản phẩm

Trong mục Trang sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Hộp chọn số lượng
 • Nhãn mẫu mã
 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Nút thanh toán nhanh
 • Nút chia sẻ qua mạng xã hội
 • Đề xuất sản phẩm

Bạn còn có thể cài đặt kích cỡ hình ảnh.

Chỉnh sửa cài đặt trang sản phẩm

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Để cài đặt kích cỡ hình ảnh, chọn kích cỡ hình ảnh từ menu thả xuống Image size (Kích cỡ hình ảnh).

 5. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 6. Để hiển thị nhãn mẫu mã, chẳng hạn như "Kích thước" và "Màu sắc", đánh dấu vào Show variant labels (Hiển thị nhãn mẫu mã). Nhãn mẫu mã hiển thị tùy theo tên tùy chọn mẫu mã của sản phẩm.

 7. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 8. Để cho phép khách hàng phóng to bằng cách di chuột qua hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào Enable image zoom (Bật thu phóng hình ảnh).

 9. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 10. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Show social sharing buttons (Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội).

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Bạn có thể thiết lập trang bộ sưu tập để cho phép khách hàng lọc và sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập. Bạn có thể chọn bố cục bộ sưu tập, kiểu lưới hoặc danh sách và chọn số lượng sản phẩm hiển thị.

Để thiết lập bố cục cho trang bộ sưu tập:

 1. Điều hướng đến trang bộ sưu tập trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập.

 4. Từ danh sách Bố cục, chọn Grid (Lưới) hoặc List (Danh sách).

 5. Chọn số lượng sản phẩm mỗi hàng và số lượng hàng mỗi trang (nếu bạn đã chọn kiểu lưới) từ danh sách.

 6. Nếu bạn muốn hiển thị hình ảnh bộ sưu tập ở đầu trang, chọn Show collection image (Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập).

 7. Nếu bạn muốn hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendors (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 8. Đánh dấu vào Enable sorting (Bật sắp xếp) để hiển thị menu sắp xếp.

 9. Đánh dấu vào Enable tag filtering (Bật lọc thẻ) để cho phép khách hàng lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang danh sách bộ sưu tập

Trang danh sách bộ sưu tập hiển thị lưới gồm tất cả các bộ sưu tập sản phẩm. Khách hàng có thể sử dụng trang danh sách bộ sưu tập để xem nhanh các bộ sưu tập nhằm tìm ra bộ sưu tập họ muốn duyệt xem. Trong chủ đề Debut, trang danh sách bộ sưu tập là liên kết mức cao nhất trong menu đầu trang.

Lưu ý: Tên menu danh sách bộ sưu tập mức cao nhất có thể thay đổi. Trong ví dụ này, menu được đặt tên là "Catalog" (Danh mục).

Bạn có thể hiển thị hình ảnh thu nhỏ của tất cả các bộ sưu tập theo kiểu lưới hoặc có thể chọn để hiển thị một bộ sưu tập được chọn. Bạn còn có thể chọn cách sắp xếp bộ sưu tập trên trang.

Để cài đặt bố cục trang danh sách bộ sưu tập:

 1. Điều hướng đến trang danh sách bộ sưu tập bằng cách nhấp vào mục menu bộ sưu tập mức cao nhất.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Collections list page (Trang danh sách bộ sưu tập).

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  1. Để hiển thị hình ảnh thu nhỏ của tất cả các bộ sưu tập theo kiểu lưới, chọn All (Tất cả).
  2. Để hiển thị một bộ sưu tập trên trang danh sách bộ sưu tập, chọn Selected (Đã chọn).
 5. Nếu bạn đã chọn All (Tất cả) ở bước trước, hãy thực hiện như sau:

  1. Chọn tùy chọn sắp xếp trong danh sách Sort collections by (Sắp xếp bộ sưu tập theo).
  2. Chọn số lượng bộ sưu tập mỗi hàng trong danh sách Collections per row (Bộ sưu tập mỗi hàng).
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang blog

Với chủ đề Debut, bạn có thể liệt kê các bài viết blog hoặc hiển thị các bài viết theo kiểu lưới. Nếu bài viết blog có nhiều tác giả, bạn có thể hiển thị tên tác giả cho mỗi bài viết blog. Bạn cũng có thể hiển thị ngày đăng mỗi bài viết blog.

 1. Điều hướng đến trang blog trong vùng xem trước của trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang blog.

 4. Từ danh sách Bố cục, chọn hiển thị bài viết blog theo kiểu danh sách hay kiểu lưới.

 5. Đánh dấu vào Show author (Hiển thị tác giả) để hiển thị tên tác giả.

 6. Đánh dấu vào Show date (Hiển thị ngày) để hiển thị ngày đăng bài viết blog.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Trong mục Trang giỏ hàng, bạn có thể bật các cài đặt sau:

 • Ghi chú trong giỏ hàng
 • Cập nhật giỏ hàng tự động

Thêm ghi chú trong giỏ hàng

Bạn có thể để khách hàng thêm ghi chú vào đơn hàng trên trang giỏ hàng.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Cart (Giỏ hàng).

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Cart page (Trang giỏ hàng).

 4. Đánh dấu vào Enable cart notes (Bật ghi chú trong giỏ hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật cập nhật giỏ hàng tự động

Bạn có thể để giỏ hàng hiển thị thông tin cập nhật ngay khi khách hàng thay đổi đơn hàng. Ví dụ: giá tổng phụ có thể được cập nhật khi khách hàng thay đổi số lượng mặt hàng trong giỏ. Để bật cập nhật giỏ hàng tự động:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Cart (Giỏ hàng).

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Cart page (Trang giỏ hàng).

 4. Đánh dấu vào Enable automatic cart updates (Bật cập nhật giỏ hàng tự động).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Với chủ đề Debut, bạn có thể thêm nút "View All" (Xem tất cả) để khách hàng xem được toàn bộ bộ sưu tập và có thể hiển thị tên nhà cung cấp bên dưới mỗi hình ảnh sản phẩm.

Để đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào mục Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Nếu bạn muốn thay đổi văn bản hiển thị phía trên bộ sưu tập, nhập văn bản vào trường Heading (Tiêu đề).

 4. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị. Để thêm hoặc xóa sản phẩm từ bộ sưu tập đã chọn, nhấp vào liên kết Edit collection (Chỉnh sửa bộ sưu tập) để mở trang Bộ sưu tập trong tab mới.

 5. Trong danh sách Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng), chọn số lượng sản phẩm hiển thị trong mỗi hàng.

 6. Trong danh sách Rows (Hàng), chọn số hàng sản phẩm bạn muốn hiển thị.

 7. Nếu bạn muốn hiển thị nhà cung cấp hoặc thương hiệu sản phẩm bên dưới mỗi hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 8. Nếu bạn muốn để khách hàng xem mọi sản phẩm trong bộ sưu tập, đánh dấu vào Show 'View all' button (Hiển thị nút "Xem tất cả").

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với chủ đề Debut, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ hiển thị bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang trong cửa hàng:

Thông thường, bạn sẽ sử dụng mục Hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập hoặc thu hút lưu lượng truy cập trang web đến trang blog của mìnn.

Để thêm hình ảnh có chữ vào trang chủ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào mục Hình ảnh có chữ.

 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- To select an image you have already uploaded to your Shopify admin, click the **Library** tab.
- To select a stock image from [Shopify's Burst stock image collection](https://burst.shopify.com/), click the **Free images** tab. From here you can enter a search term, or browse the image categories.
- To select an image from your local computer, click the **Library** tab, and then click the plus button.
 1. Trong danh sách Bố cục, chọn xem bạn muốn hiển thị hình ảnh bên phải hay bên trái văn bản.

 2. Nhập tiêu đề mới cho mục này vào trường Heading (Tiêu đề).

 3. Nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên dưới đầu trang vào trường Text (Văn bản).

 4. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.

 5. Trong trường Liên kết trên nút, chọn trang bạn muốn nút liên kết đến trong cửa hàng.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có lớp phủ văn bản

Bạn có thể đặt hình ảnh cỡ lớn có lớp phủ văn bản tùy chỉnh làm nổi bật trên trang chủ.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Chọn một hình ảnh để thêm vào mục này.
 • Căn chỉnh hình ảnh - Cài đặt cạnh trang mà bạn muốn hiển thị hình ảnh.
 • Bố cục - Cài đặt chiều rộng của mục.
 • Chiều cao của mục - Cài đặt chiều cao của mục. Để tránh bị cắt ảnh, chọn Adapt to image (Điều chỉnh theo hình ảnh) để đặt chiều cao của mục dựa trên chiều cao của hình ảnh.
 • Kích cỡ văn bản - Cài đặt kích cỡ văn bản.
 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục này.
 • Văn bản - Thêm văn bản vào mục này. Mục Image with text overlay (Hình ảnh có lớp phủ văn bản) được tự động đổi tên theo tiêu đề bạn cung cấp.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản vào mục này.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến trang hoặc trang web khác.

Thêm hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Hình ảnh có chữ > Add (Thêm).

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục hình ảnh có lớp phủ văn bản.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Chiều cao video - Cài đặt chiều cao của video.
 • Cỡ chữ - Thêm chữ vào video. Nếu bạn đặt kiểu video thành Image with play button (Hình ảnh có nút phát), chữ sẽ bị xóa khi phát video.
 • Hiển thị lớp phủ - Thêm lớp màu trên video để chữ dễ đọc hơn. Nếu bạn đặt kiểu video thành Image with play button (Hình ảnh có nút phát), lớp phủ sẽ bị xóa khi phát video.
 • Kiểu - Cài đặt kiểu video. Kiểu Video nền chỉ áp dụng cho máy tính để bàn. Nếu khách hàng truy cập cửa hàng bằng máy tính bảng hoặc thiết bị di động, họ luôn thấy kiểu Image with play button (Hình ảnh có nút phát).
 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho video.
 • Liên kết video - Thêm URL YouTube cho video.
 • Ảnh bìa - Thêm ảnh bìa cho video. Ảnh bìa được ẩn khi phát video.
 • Căn chỉnh hình ảnh - Căn chỉnh ảnh bìa sao cho luôn hiển thị phần quan trọng nhất.

Thêm video vào trang chủ

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể thêm bản trình chiếu hình ảnh vào trang chủ. Trong mục bản trình chiếu, bạn có thể cài đặt chiều cao của trang chiếu, thêm văn bản và nút và chọn xem bản trình chiếu có tự động phát hay không.

Trang chủ của cửa hàng trực tuyến có tên Trà nguyên chất đặt một bản trình chiếu nổi bật. Trang chiếu một tách trà trên mặt kệ được hiển thị với tiêu đề

Để tìm hiểu về cắt hình ảnh bản trình chiếu và kích cỡ hình ảnh đề xuất, tham khảo hướng dẫn dưới đây.

Để tạo bản trình chiếu:

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 4. Cài đặt chiều cao trang chiếu từ menu thả xuống Slide height (Chiều cao trang chiếu).

  Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của chiều cao trang chiếu đến bản trình chiếu.

 5. Cài đặt kích cỡ tiêu đề và tiêu đề phụ từ menu thả xuống Text size (Cỡ chữ).

 6. Cài đặt vị trí văn bản trên trang chiếu từ menu thả xuống Text alignment (Căn chỉnh văn bản).

 7. Không bắt buộc: Đánh dấu vào Show overlay (Hiển thị lớp phủ). Lớp phủ hình ảnh là lớp màu giữa hình ảnh và mọi văn bản được đặt trên hình ảnh. Lớp phủ có thể hỗ trợ độ tương phản màu và độ dễ đọc. Bạn có thể cài đặt màu và độ chắn sáng của lớp phủ trong cài đặt màu.

 8. Không bắt buộc: Đánh dấu vào Auto-rotate slides (Tự động xoay vòng trang chiếu) để tự động phát bản trình chiếu. Chọn thời lượng phát mỗi trang chiếu bằng cách sử dụng thanh trượt Change slides every (Tần suất chuyển trang chiếu).

 9. Để thêm trang chiếu hình ảnh, thực hiện các bước sau:

  1. Trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add image slide (Thêm trang chiếu hình ảnh).
  2. Trong phần Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh). Để tải lên hình ảnh từ máy tính, nhấp vào Upload (Tải lên). Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí).
  3. Để chọn cách bạn muốn căn chỉnh hình ảnh trong bản trình chiếu, chọn một vị trí từ menu thả xuống Image position (Vị trí hình ảnh). Bạn có thể tìm hiểu thêm về vị trí hình ảnh trong hướng dẫn dưới đây.
  4. Để thêm văn bản vào trang chiếu hình ảnh, nhập văn bản vào trường Heading (Tiêu đề), trường Subheading (Tiêu đề phụ) hoặc cả hai.
  5. Thêm nút vào trang chiếu hình ảnh bằng cách nhập văn bản vào trường Text button label (Nhãn nút văn bản). Trong trường Liên kết trên nút, chọn một phần cửa hàng trực tuyến để liên kết nút đến.
 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Hướng dẫn bản trình chiếu

Bạn có thể sử dụng đề xuất cài đặt và hình ảnh dưới đây để kiểm soát giao diện của bản trình chiếu trên cửa hàng trực tuyến. Cách hiển thị trang chiếu phụ thuộc vào các nhân tố sau:

 • Kích thước hình ảnh
 • Cài đặt vị trí hình ảnh
 • Cài đặt chiều cao trang chiếu
 • Tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao của hình ảnh

Vì khác biệt trong kích cỡ và hình dạng màn hình, trang chiếu có thể hiển thị khác nhau trên thiết bị di động và máy tính để bàn.

Đề xuất kích cỡ hình ảnh

Kích thước đề xuất cho hình ảnh bản trình chiếu phụ thuộc vào cài đặt chiều cao trang chiếu. Sử dụng hướng dẫn sau:

Đề xuất kích cỡ hình ảnh theo cài đặt
Cài đặt chiều cao trang chiếu Chiều rộng đề xuất Chiều cao đề xuất
Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên 1200 px 600 px
Nhỏ 1200 px 475 px
Trung bình 1200 px 489 px
Lớn 1200 px 775 px

Để xem hoặc thay đổi cài đặt chiều cao trang chiếu, xem bước 5 trong hướng dẫn tạo bản trình chiếu.

Cắt hình ảnh

Bạn có thể thực hiện các bước để kiểm soát cách cắt hình ảnh hoặc để tránh cắt hình ảnh hoàn toàn.

Kiểm soát cách cắt hình ảnh

Bạn có thể phải cắt hình ảnh trên một số kích cỡ màn hình trong các trường hợp sau:

 • Các hình ảnh của bạn không có cùng tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao.
 • Chiều cao trang chiếu được đặt thành Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.
 • Chiều cao trang chiếu được đặt thành Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên) và các hình ảnh cao hơn màn hình thiết bị hoặc cửa sổ trình duyệt.

Bạn có thể kiểm soát cách cắt hình ảnh qua cài đặt Vị trí hình ảnh.

Với mỗi ảnh, bạn có thể chọn phần muốn giữ lại để xem khi phải cắt ảnh. Trong ví dụ sau đây, bạn có thể thấy cách cắt cùng một hình ảnh đối với một số kích cỡ màn hình khác nhau. Trang chiếu bên trái đã đặt vị trí hình ảnh là Chính giữa. Trang chiếu bên phải đã đặt vị trí hình ảnh là Trên cùng bên trái.

Ví dụ về trang chiếu được cắt theo các cách khác nhau dựa trên cài đặt vị trí hình ảnh.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt vị trí hình ảnh, tham khảo bước 10 trong hướng dẫn tạo bản trình chiếu.

Tránh cắt ảnh

Để tránh cắt ảnh trong bản trình chiếu, hãy thử các bước sau đây:

 • Cài đặt chiều cao trang chiếu thành Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên).
 • Sử dụng hình ảnh có chiều rộng gấp đôi chiều cao. Những hình ảnh này có tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao là 2:1. Kích thước đề xuất là 1200 px nhân 600 px.
 • Đảm bảo tất cả trang chiếu có cùng tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao. Tỷ lệ của trang chiếu quan trọng hơn kích thước tính theo pixel của trang chiếu.

Trong ví dụ sau đây, hình ảnh bản trình chiếu với tỷ lệ 2:1 được hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động:

Trang chiếu hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động mà không cần cắt.

Chiều cao trang chiếu

Chiều rộng mục bản trình chiếu luôn là 100% cửa sổ trình duyệt. Chiều cao trang chiếu cân đối với chiều rộng. Vì khác biệt về kích cỡ màn hình, chiều rộng và chiều cao của trang chiếu khác nhau giữa các thiết bị. Chiều cao trang chiếu cũng bị ảnh hưởng bởi cài đặt chiều cao trang chiếu.

Bạn có thể sử dụng cài đặt chiều cao trang chiếu Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu. Đây là cài đặt lý tưởng nhất khi tất cả hình ảnh có cùng kích cỡ hoặc có cùng tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao. Nếu hình ảnh có kích cỡ hoặc tỷ lệ khác nhau, bạn có thể thay đổi thứ tự trang chiếu để xem bản trình chiếu trông như thế nào với chiều cao hình ảnh khác nhau.

Trong ví dụ sau đây, trang chiếu ngắn nhất được đặt trước tiên:

Trang chiếu thấp hơn quyết định chiều cao của hai trang chiếu còn lại. Vì các trang chiếu khác dài hơn nên sẽ bị cắt phía trên và phía dưới.

Trong ví dụ tiếp theo, trang chiếu cao hơn được đặt trước tiên:

Trang chiếu có chiều cao trung bình quyết định chiều cao của hai trang chiếu còn lại. Trang chiếu cao hơn sẽ bị cắt phía trên và phía dưới. Trang chiếu ngắn hơn được cắt các cạnh.

Nếu thay vào đó, bạn sử dụng cài đặt chiều cao Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn, tham khảo đề xuất kích cỡ hình ảnh cho trang chiếu.

Tỷ lệ hình ảnh

Nếu bạn muốn tránh cắt ảnh trong bản trình chiếu, tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao đề xuất cho hình ảnh là 2:1.

Nếu bạn không lo ngại việc cắt ảnh trên màn hình máy tính để bàn và muốn tạo ảnh hưởng đến thiết bị dị động, hãy sử dụng hình ảnh vuông hoặc hình ảnh có chiều cao lớn hơn chiều rộng. Trang chiếu mẫu dưới đây hiển thị hình ảnh vuông, có tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao là 1:1.

Trang chiếu hình vuông hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Hình ảnh bị cắt trên thiết bị máy tính để bàn nhưng không bị cắt trên thiết bị di động.

Trang chiếu mẫu tiếp theo hiển thị ảnh chân dung có tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao là 2:3.

Trang chiếu cao hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Hình ảnh bị cắt trên thiết bị máy tính để bàn nhưng không bị cắt trên thiết bị di động.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí