Cài đặt chủ đề cho Debut

Cài đặt chủ đề Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm favicon.

Chủ đề Debut bao gồm các cài đặt chủ đề sau:

 • Màu sắc
 • Kiểu chữ
 • Tìm kiếm
 • Truyền thông xã hội
 • Biểu tượng trang web
 • Thanh toán

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Colors (Màu sắc).

 4. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.

  Để đặt màu thành trong suốt, nhấp vào None (Không).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Kiểu chữ.

 4. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 5. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 6. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 7. Để thay đổi phông chữ sang một kiểu khác, chẳng hạn như in đậm hoặc in nghiêng, nhấp vào Regular (Phổ biến). Tiếp theo, nhấp vào kiểu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Tìm kiếm

Debut bao gồm tìm kiếm dự đoán, hiển thị gợi ý sản phẩm khi khách hàng bắt đầu nhập vào trường tìm kiếm. Gợi ý sản phẩm có thể giúp khách hàng làm rõ và tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm, đồng thời mang đến cho khách hàng những phương thức mới để khám phá cửa hàng trực tuyến. Gợi ý sản phẩm cũng cho phép khách hàng duyệt nhanh các kết quả trùng khớp mà không cần rời khỏi trang hiện tại để xem danh sách kết quả tìm kiếm riêng.

Để thay đổi cài đặt tìm kiếm dự đoán:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Trong mục Debut, nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 4. Nhấp vào Search (Tìm kiếm) và thực hiện thay đổi theo ý muốn:

- Bật gợi ý sản phẩm - Bật hoặc tắt gợi ý sản phẩm. - Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong gợi ý sản phẩm. - Hiển thị giá - Hiển thị hoặc ẩn giá trong gợi ý sản phẩm.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của gợi ý sản phẩm, tham khảo Tìm kiếm dự đoán.

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Để tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội:

 1. Bên cạnh Debut, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 4. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 5. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, đánh dấu vào một hoặc tất cả hộp kiểm trong vùng Sharing options (Tùy chọn chia sẻ). Bạn có thể thêm những nút chia sẻ sau đây:

- Chia sẻ trên Facebook - Tweet trên Twitter - Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào trường được cung cấp trong vùng Accounts (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội ở trang sản phẩm và bài viết blog, bạn cũng cần kích hoạt nút trong các mục với những trang này.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể tải lên biểu tượng yêu thích hay biểu tượng trang web để tạo thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến bằng cách hiển thị logo tại những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến của bạn khi được đánh dấu trang.

Kích cỡ hình ảnh biểu tượng yêu thích phù hợp nhất với chủ đề Debut là 32 x 32 px.

Để tải lên biểu tượng yêu thích:

 1. Trong mục Debut, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 4. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm vào thông báo giỏ hàng

Bạn có thể hiển thị một thông báo có liên kết đến trang giỏ hàng khi khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

Trang sản phẩm có thông báo bật lên ở trên cùng bên phải hiển thị mặt hàng vừa được thêm vào giỏ hàng

Nếu thông báo này bị tắt, khách hàng được đưa trực tiếp đến trang giỏ hàng sau khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

Để bật thông báo này:

 1. Trong mục Debut, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Add to cart notification (Thêm vào thông báo giỏ hàng).

 4. Chọn bật cài đặt Show notification when item is added to cart (Hiển thị thông báo khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng) hoặc không.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán

Bạn có thể tùy chỉnh trang thanh toán để bao gồm:

 • biểu ngữ hình ảnh tùy chỉnh ở đầu trang
 • logo cửa hàng
 • ảnh nền hoặc màu trong khu vực nội dung chính
 • phông chữ và màu chữ tùy chỉnh.

Để xem thay đổi khi áp dụng, vào trang thanh toán trong trình biên tập chủ đề.

Truy cập cài đặt trang thanh toán

 1. Trong mục Debut, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Thanh toán.

Thêm hình ảnh biểu ngữ

 1. Trong khu vực Banner (Biểu ngữ), chọn hộp kiểm Use custom background (Sử dụng nền tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Choose file (Chọn tệp) để tải lên tệp hình ảnh.

 1. Trong khu vực Logo, chọn Custom (Tùy chỉnh) từ menu thả xuống Image (Hình ảnh).

 2. Nhấp vào liên kết Chọn tệp để tải lên tệp hình ảnh.

 3. Trong menu thả xuống Position (Vị trí), chọn vị trí bạn muốn hiển thị hình ảnh, bên phải, bên trái hay chính giữa.

 4. Trong danh sách Logo size (Kích cỡ logo), chọn một kích cỡ logo.

Tùy chỉnh khu vực nội dung chính

 1. Trong khu vực Main content area (Khu vực nội dung chính), chọn hộp kiểm Use custom background (Sử dụng nền tùy chỉnh).

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

- Nhấp vào Choose file (Chọn tệp) để tải lên tệp hình ảnh. - Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu mới trong bảng màu.

 1. Trong menu thả xuống Form fields (Trường biểu mẫu), chọn xem trường sẽ có màu trắng hay trong suốt.

Tùy chỉnh trang Order Summary (Tổng quan đơn hàng)

 1. Trong khu vực Order summary (Tổng quan đơn hàng), chọn hộp kiểm Use custom background (Sử dụng nền tùy chỉnh).

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

- Nhấp vào Choose file (Chọn tệp) để tải lên tệp hình ảnh. - Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu mới trong bảng màu.

Cài đặt tùy chọn phông chữ

 • Trong khu vực Typography (Kiểu chữ), chọn phông chữ để sử dụng cho tiêu đề và thân văn bản từ các menu thả xuống.

Cài đặt tùy chọn màu

 • Trong vùng Colors (Màu), nhấp vào bảng màu Accents (Nhấn), Buttons (Nút) hoặc Errors (Lỗi) để chọn màu mới trong bảng màu.

Thay đổi kiểu chủ đề

Bạn có thể đặt lại cài đặt chung của chủ đề về giá trị mặc định. Khi bạn đặt lại kiểu của chủ đề, bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện trên tab Cài đặt chung đều sẽ mất, nhưng bạn sẽ không mất nội dung như văn bản và hình ảnh.

 1. Nhấp vào tab Cài đặt chung.

 2. Nhấp vào mục Thay đổi kiểu chủ đề.

 3. Nhấp vào nút bên dưới mục Thay đổi kiểu chủ đề. Tên của nút này thường là tên chủ đề.

 4. Nhấp vào Thay đổi kiểu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí