Mục dành cho Express

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

Mục tĩnh là những mục xuất hiện ở các vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hoặc sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ, mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

Mục động là các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể có tối đa 25 mục động trên trang chủ của mình.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Express và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Express chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Chân trang
 • Sản phẩm
 • Đề xuất sản phẩm

Mục động

Express chứa những mục động sau:

 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Sản phẩm nổi bật
 • Nội dung tùy chỉnh
 • Hình ảnh có chữ

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng sau trong đầu trang:

 • Logo
 • Thanh thông báo
 • Menu
 • Tìm kiếm

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Chiều rộng tối đa của logo là 180 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng thanh trượt Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh) để tùy chỉnh chiều rộng của logo.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), chọn Show announcement (Hiển thị thông báo).
 3. Nhập văn bản cho thông báo.
 4. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.
 5. Không bắt buộc: Trong menu Biểu tượng, chọn biểu tượng để hiển thị trên thanh thông báo. Biểu tượng sử dụng cùng màu với văn bản thông báo.
 6. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.
 7. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong đầu trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật tìm kiếm

Bạn có thể thêm tùy chọn tìm kiếm vào đầu trang để khách hàng có thể nhanh chóng tìm các mặt hàng trong cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Chọn Show search (Hiển thị tìm kiếm).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • một menu
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • hộp chọn ngôn ngữ

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho phương thức thanh toán bạn chấp nhận trong chân trang. Khu vực này hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

- [Menu](/manual/online-store/os/menus-and-links)

- [Newsletter](/manual/online-store/os/using-themes/change-the-layout/theme-settings/theme-newsletter)

- Text

Bạn có thể thêm tối đa 4 khối nội dung.

Để xóa khối nội dung, nhấp vào khối, sau đó nhấp vào Remove content (Xóa nội dung).

Để tùy chỉnh khối nội dung, nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

  1. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).
 3. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội vào các sản phẩm và bài viết blog, chọn bất kỳ hoặc tất cả các tùy chọn sau:

- Chia sẻ trên Facebook - Tweet trên Twitter - Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thêm liên kết đến các tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào các trường được cung cấp trong mục Account (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  1. Để thay đổi kiểu nút chia sẻ, chỉ chọn Fully branded (Đầy đủ thương hiệu) hoặc Logo từ menu Button style (Kiểu nút).
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn ngôn ngữ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn ngôn ngữ nếu bạn đã bật nhiều ngôn ngữ của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Ở phần Language selector (Hộp chọn ngôn ngữ), chọn Show language selector (Hiển thị hộp chọn ngôn ngữ).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị khi người mua nhấp vào một sản phẩm trong bộ sưu tập nổi bật. Trang này hiển thị mô tả, giá, mẫu mã và hình ảnh của sản phẩm. Bạn có thể chọn chuyển hướng người dùng đến trang mới hoặc hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong lớp phủ trên trang chủ. Cài đặt này được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề. Khi bật Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ, trang sản phẩm sẽ hiển thị dưới dạng lớp phủ khi chọn một sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật.

Mục Sản phẩm bao gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong trang Sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp vào mục sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) - Chọn tùy chọn này để hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong lớp phủ trên trang hiện tại. Lớp phủ này xuất hiện khi chọn sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Các nút này được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Chỉnh sửa cài đặt sản phẩm

 1. Nhấp vào Sản phẩm.
 2. Sử dụng phần cài đặt để tùy chỉnh trang sản phẩm.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Nếu bật Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) cho trang sản phẩm, sản phẩm sẽ xuất hiện trong lớp phủ trên trang hiện tại khi truy cập từ mục này.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

  1. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp từ mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm), chọn Enable 'Quick buy' button (Bật nút "Mua nhanh").
  2. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể hiển thị nhiều bộ sưu tập trong một mục duy nhất trên trang chủ. Các bộ sưu tập sẽ hiển thị dưới dạng tab mà khách hàng có thể điều hướng giữa các tab.

Khi khách hàng thêm một hoặc nhiều sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật vào giỏ hàng, số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng được hiển thị dưới dạng huy hiệu trên sản phẩm.

Mục bộ sưu tập nổi bật chứa nhiều bộ sưu tập. Tên bộ sưu tập hiển thị dọc theo phần đầu mục, dưới dạng các tab có thể nhấp vào.

Mục bộ sưu tập nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập bạn muốn thêm vào mục Bộ sưu tập nổi bật.
 • Kích cỡ danh sách bộ sưu tập - Chọn số lượng sản phẩm để hiển thị theo mặc định. Cài đặt này áp dụng cho tất cả các bộ sưu tập trong mục Bộ sưu tập nổi bật. - Nhỏ - 6 sản phẩm

  • Trung bình - 18 sản phẩm
  • Lớn - 36 sản phẩm
 • Kiểu hình ảnh - Chọn kiểu cắt hình ảnh đối với hình ảnh sản phẩm trong bộ sưu tập. Cài đặt này áp dụng cho tất cả các bộ sưu tập trong mục.

Thêm mục bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Trong vùng nội dung, chọn khối Bộ sưu tập hoặc nhấp vào Add collection (Thêm bộ sưu tập).
 4. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập).
 5. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong tab, sau đó nhấp vào Chọn.

  Để thêm bộ sưu tập, nhấp vào liên kết Add collection (Thêm bộ sưu tập) để mở trang Create collection (Tạo bộ sưu tập) trong tab mới.

  Để thêm hoặc xóa sản phẩm từ bộ sưu tập đã chọn, nhấp vào liên kết Edit collection (Chỉnh sửa bộ sưu tập) để mở trang Bộ sưu tập trong tab mới.

 6. Lặp lại bước 3 đến 5 để thêm nhiều bộ sưu tập khác vào mục.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm là sản phẩm nổi bật trên trang chủ. Sản phẩm nổi bật là một cách hiệu quả để quảng cáo sản phẩm mới hoặc sản phẩm đang giảm giá. Khách hàng có thể xem thêm hình ảnh sản phẩm bằng cách sử dụng mũi tên bên trái và bên phải phía dưới hình ảnh.

Mục sản phẩm nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Sản phẩm - Chọn sản phẩm bạn muốn đặt làm nổi bật trên trang chủ.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong mục sản phẩm nổi bật. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán động - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội. Các nút này được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.
 • Kiểu hình ảnh - Chọn có thêm khung cắt vuông hoặc tròn cho hình ảnh sản phẩm nổi bật hay không.

Thêm mục sản phẩm nổi bật

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung tùy chỉnh

Trong mục Nội dung tùy chỉnh , bạn có thể nhóm nhiều khối nội dung cùng nhau. Có thể điều chỉnh chiều rộng và căn chỉnh của từng khối để xây dựng bố cục tùy chỉnh.

Mục Nội dung tùy chỉnh bao gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Tiêu đề của mục.

 • Bố cục di động - Bố cục của các khối khi xem cửa hàng trên thiết bị di động. Chọn trong số các tùy chọn sau:

  • Lưới - Các khối từ 50% chiều rộng trở xuống hiển thị trên cùng một hàng. Các khoảng chứa trên 50% chiều rộng hiển thị trên một hàng riêng.
  • Ngăn xếp - Mỗi khối hiển thị trên một hàng riêng.
  • Thanh trượt - Các khối được thu gọn vào một mục duy nhất theo kiểu trình chiếu. Khách hàng có thể nhấp vào mũi tên điều hướng để xem các khối bổ sung.

Bạn có thể chọn từ các kiểu khối dưới đây.

Các kiểu khối nội dung tùy chỉnh
Kiểu khối Cài đặt
Văn bản

Tiêu đề - Thêm tiêu đề vào khối văn bản.

Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh.

Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản vào khối.

Liên kết trên nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.

Kích cỡ văn bản - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Căn chỉnh ngang - Cài đặt vị trí ngang của nội dung trong khối.

Hình ảnh

Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong khối. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Sản phẩm

Sản phẩm - Chọn một sản phẩm để đặt làm nổi bật trong khối. Tên, hình ảnh và giá sản phẩm được hiển thị. Nếu sản phẩm không có hình ảnh, tiêu đề sản phẩm sẽ xuất hiện trong khối.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Nếu bật Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) cho trang sản phẩm, sản phẩm sẽ xuất hiện trong lớp phủ trên trang hiện tại khi truy cập từ mục này.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập - Chọn một bộ sưu tập để đặt làm nổi bật trong khối. Tiêu đề bộ sưu tập và hình ảnh nổi bật được hiển thị. Nếu không có hình ảnh nổi bật, hình ảnh của sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập sẽ hiển thị. Nếu các sản phẩm trong bộ sưu tập không có hình ảnh, tiêu đề bộ sưu tập sẽ xuất hiện trong khối.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Menu

Menu - Chọn menu để hiển thị trong khối.

Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho menu.

Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của khối.

Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong khối.

Căn chỉnh ngang - Cài đặt vị trí ngang của nội dung trong khối.

Thêm nội dung tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Custome content (Nội dung tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Chọn và định cấu hình các khối nội dung bạn muốn đưa vào trong mục.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với Express, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ được hiển thị ở bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang khác.

Bạn có thể sử dụng mục hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính để ghép với hình ảnh.
 • Text (Văn bản) - Thêm văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị dưới văn bản tiêu đề.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Tùy chọn bố cục

 • Máy tính để bàn - Chọn hiển thị hình ảnh trong mục bên trái hoặc bên phải khi xem trên máy tính để bàn. Để hiển thị hình ảnh bên trái, chọn Image first (Hình ảnh đầu tiên).
 • Thiết bị di động - Chọn xem hình ảnh trong mục sẽ hiển thị đầu tiên hay thứ hai khi xem bằng thiết bị di động.
 • Nền thứ cấp - Chọn xem bạn có muốn thêm màu nền thứ cấp vào mục hay không. Chọn Partial (Một phần) để thêm màu nền vào ba phần năm trên cùng của mục. Có thể sửa đổi màu thứ cấp trong cài đặt chủ đề.
 • Kích cỡ chữ - Chọn kích cỡ phù hợp của đầu đề và văn bản trong mục.
 • Giữ tỷ lệ hình ảnh - Chọn tùy chọn này để không cho phép cắt hình ảnh đã chọn. Nếu bạn không đánh dấu vào tùy chọn này, hình ảnh sẽ bị cắt thành hình vuông.
 • Bật màu chữ thứ cấp - Chọn tùy chọn này để sử dụng màu chữ nền thứ cấp cho tiêu đề và văn bản. Có thể sửa đổi màu này trong cài đặt chủ đề.

Để thêm mục Hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 4. Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 5. Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.

 6. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí