Mục dành cho Express

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa các mục để tạo bố cục. Bạn có thể có tối đa 25 mục trên trang, cùng với mục đầu trang và chân trang. Không thể xóa hoặc sắp xếp lại mục đầu trang và chân trang.

Bạn cũng có thể sử dụng các mục để xác định cách hiển thị của một yếu tố trong cửa hàng. Ví dụ: Mục trang Sản phẩm xác định cách hiển thị của từng sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Express và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng sau trong đầu trang:

 • Logo
 • Thanh thông báo
 • Menu
 • Tìm kiếm

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Chiều rộng tối đa của logo là 180 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng.

 1. Bên cạnh Express, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí). - Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).

 1. Sử dụng thanh trượt Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh) để tùy chỉnh chiều rộng của logo.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng và khẩu hiệu hoặc thông điệp thương hiệu của cửa hàng.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Trong khu vực Thanh thông báo, chọn Show announcement (Hiển thị thông báo).

 4. Nhập văn bản thông báo vào trường Text (Văn bản).

  1. Không bắt buộc: Trong menu Biểu tượng, chọn biểu tượng để hiển thị trên thanh thông báo. Biểu tượng sử dụng cùng màu với văn bản thông báo.
 5. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 6. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong đầu trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật tìm kiếm

Bạn có thể thêm tùy chọn tìm kiếm vào đầu trang để khách hàng có thể nhanh chóng tìm các mặt hàng trong cửa hàng.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Chọn Show search (Hiển thị tìm kiếm).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • một menu
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • hộp chọn ngôn ngữ

Mục chân trang của trang web hiển thị hai khối văn bản và phần đăng ký nhận bản tin.

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho phương thức thanh toán bạn chấp nhận trong chân trang. Khu vực này hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị.

 1. Bên cạnh Express, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 • Menu
 • Bản tin
 • Văn bản Bạn có thể thêm tối đa 4 khối nội dung.

  Để di chuyển khối nội dung, nhấp vào biểu tượng ⋮⋮ và kéo khối sang vị trí khác.

  Để xóa khối nội dung, nhấp vào khối, sau đó nhấp vào Remove content (Xóa nội dung).

  Để tùy chỉnh khối nội dung, nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

 1. Bên cạnh Express, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Nhấp vào mục Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 5. Trong trường phương tiện truyền thông xã hội tương ứng, nhập URL vào hồ sơ của bạn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn ngôn ngữ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn ngôn ngữ nếu bạn đã bật nhiều ngôn ngữ của cửa hàng.

 1. Bên cạnh Express, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Ở phần Language selector (Hộp chọn ngôn ngữ), chọn Show language selector (Hiển thị hộp chọn ngôn ngữ).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể trưng bày nhiều bộ sưu tập trong một mục duy nhất trên trang chủ. Do Express không chứa menu trong đầu trang nên bộ sưu tập nổi bật cùng với sản phẩm nổi bật là cách đơn giản nhất để hiển thị sản phẩm bằng chủ đề này.

Trong mỗi mục bộ sưu tập nổi bật, bạn có thể hiển thị nhiều bộ sưu tập. Bộ sưu tập hiển thị dưới dạng tab mà người mua có thể điều hướng giữa các tab.

Khi khách hàng thêm một hoặc nhiều sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật vào giỏ hàng, số lượng sản phẩm thêm vào giỏ hàng được hiển thị dưới dạng huy hiệu trên sản phẩm.

Mục bộ sưu tập nổi bật chứa nhiều bộ sưu tập. Tên bộ sưu tập hiển thị dọc theo phần đầu mục, dưới dạng các tab có thể nhấp vào.

Thêm mục bộ sưu tập nổi bật

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục) > Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, sau đó nhấp vào Add (Thêm).

 3. Trong danh sách thả xuống Collection list size (Kích cỡ danh sách bộ sưu tập), bạn có thể chọn số lượng sản phẩm để hiển thị mặc định. Cài đặt này áp dụng cho tất cả bộ sưu tập trong mục Bộ sưu tập nổi bật.

- Nhỏ - 6 sản phẩm - Trung bình - 18 sản phẩm - Lớn - 36 sản phẩm

 1. Trong danh sách thả xuống Image style (Kiểu hình ảnh), chọn kiểu cắt hình ảnh cho hình ảnh sản phẩm trong bộ sưu tập. Cài đặt này áp dụng cho tất cả bộ sưu tập trong mục Bộ sưu tập nổi bật.

 2. Trong vùng nội dung, chọn khối Bộ sưu tập hoặc nhấp vào Add collection (Thêm bộ sưu tập).

 3. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập).

 4. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong tab, sau đó nhấp vào Select (Chọn).

  Để thêm bộ sưu tập, nhấp vào liên kết Add collection (Thêm bộ sưu tập) để mở trang Create collection (Tạo bộ sưu tập) trong tab mới.

  Để thêm hoặc xóa sản phẩm từ bộ sưu tập đã chọn, nhấp vào liên kết Edit collection (Chỉnh sửa bộ sưu tập) để mở trang Bộ sưu tập trong tab mới.

 5. Lặp lại các bước từ 5 đến 7 để thêm bộ sưu tập khác vào mục.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bộ sưu tập vào mục bộ sưu tập nổi bật

 1. Bên cạnh Express, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Chọn mục bộ sưu tập nổi bật bạn muốn sửa đổi.

 4. Trong vùng nội dung, chọn khối Bộ sưu tập hoặc nhấp vào Add collection (Thêm bộ sưu tập).

 5. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập).

 6. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong tab, sau đó nhấp vào Select (Chọn).

  Để thêm bộ sưu tập, nhấp vào liên kết Add collection (Thêm bộ sưu tập) để mở trang Create collection (Tạo bộ sưu tập) trong tab mới.

  Để thêm hoặc xóa sản phẩm từ bộ sưu tập đã chọn, nhấp vào liên kết Edit collection (Chỉnh sửa bộ sưu tập) để mở trang Bộ sưu tập trong tab mới.

 7. Lặp lại bước 3 đến 5 để thêm nhiều bộ sưu tập khác vào mục.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm là sản phẩm nổi bật trên trang chủ. Sản phẩm nổi bật là một cách hiệu quả để quảng cáo sản phẩm mới hoặc sản phẩm đang giảm giá. Khách hàng có thể xem thêm hình ảnh sản phẩm bằng cách sử dụng mũi tên bên trái và bên phải phía dưới hình ảnh.

Mục sản phẩm nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Sản phẩm - Chọn sản phẩm bạn muốn đặt làm nổi bật trên trang chủ.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong mục sản phẩm nổi bật. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán động - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội trong mục sản phẩm nổi bật.
 • Kiểu hình ảnh - Chọn có thêm khung cắt vuông hoặc tròn cho hình ảnh sản phẩm nổi bật hay không.

Thêm mục sản phẩm nổi bật

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục) > Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật), sau đó nhấp vào Add (Thêm).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang Sản phẩm

Trang Sản phẩm xuất hiện khi người mua nhấp vào sản phẩm trong bộ sưu tập nổi bật. Trang này hiển thị mô tả, giá, mẫu mã và hình ảnh của sản phẩm. Bạn có thể chọn chuyển hướng người dùng đến trang mới hoặc hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong lớp phủ trên trang chủ. Khách hàng có thể trực tiếp thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang này.

Mục trang Sản phẩm bao gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm trong trang Sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp vào mục sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán động - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Display product pages in an overlay (Hiển thị trang sản phẩm trong lớp phủ) - Chọn tùy chọn này để hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm trong lớp phủ trên trang chủ. Lớp phủ này xuất hiện khi chọn sản phẩm từ bộ sưu tập nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà người mua có thể dùng để chia sẻ sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.

Chỉnh sửa cài đặt trang sản phẩm

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 3. Sử dụng phần cài đặt để tùy chỉnh trang sản phẩm.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với Express, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ được hiển thị ở bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang khác.

Bạn có thể sử dụng mục hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Hình ảnh để thêm vào mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho miễn phí của Burst.
 • Tiêu đề - Văn bản chính để ghép với hình ảnh.
 • Văn bản - Văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị bên dưới văn bản tiêu đề.
 • Nhãn nút - Văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Tùy chọn bố cục

 • Máy tính để bàn - Chọn hiển thị hình ảnh trong mục bên trái hoặc bên phải khi xem trên máy tính để bàn. Để hiển thị hình ảnh bên trái, chọn Image first (Hình ảnh đầu tiên).
 • Thiết bị di động - Chọn xem hình ảnh trong mục sẽ hiển thị đầu tiên hay thứ hai khi xem bằng thiết bị di động.
 • Nền thứ cấp - Chọn xem bạn có muốn thêm màu nền thứ cấp vào mục hay không. Chọn Partial (Một phần) để thêm màu nền vào ba phần năm trên cùng của mục. Có thể sửa đổi màu thứ cấp trong cài đặt chủ đề.
 • Kích cỡ chữ - Chọn kích cỡ phù hợp của đầu đề và văn bản trong mục.
 • Giữ tỷ lệ hình ảnh - Chọn tùy chọn này để không cho phép cắt hình ảnh đã chọn. Nếu bạn không đánh dấu vào tùy chọn này, hình ảnh sẽ bị cắt thành hình vuông.
 • Bật màu chữ thứ cấp - Chọn tùy chọn này để sử dụng màu chữ nền thứ cấp cho tiêu đề và văn bản. Có thể sửa đổi màu này trong cài đặt chủ đề.

Thêm mục hình ảnh có chữ

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Express**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục) > Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, rồi nhấp vào Add (Thêm).
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).

  • Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ngăn giỏ hàng

Express có ngăn giỏ hàng cho phép người mua xem nhanh nội dung của giỏ hàng rồi tiếp tục mua sắm.

Với chủ đề Express, bạn có thể cho phép khách hàng nhập hướng dẫn đi kèm đơn hàng bằng cách bật tính năng ghi chú đơn hàng trong ngăn giỏ hàng.

Bật ghi chú đơn hàng trong ngăn giỏ hàng

 1. Vào ngăn giỏ hàng trong trình biên tập chủ đề bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.

 4. Đánh dấu vào Show cart note (Hiển thị ghi chú trong giỏ hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí