Các mục của chủ đề Minimal

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Minimal và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Minimal chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Blog
 • Bài viết
 • Trang giỏ hànghàng

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Minimal chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog

 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Bộ sưu tập ảnh
 • Hình ảnh có chữ
 • Bản trình chiếu
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Video
 • HTML tùy chỉnh

Đầu trang

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Hình ảnh logo nên là 450 x 200 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách giảm chiều rộng.

Với Minimal, bạn cũng có thể tạo thông báo dành cho khách hàng để thông báo xuất hiện ở đầu trang của cửa hàng.

Thông báo của bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh và có thể chứa thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng, khẩu hiệu hoặc thông điệp thương hiệu của cửa hàng.

Để tùy chỉnh mục đầu trang:

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Trong vùng Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhập chiều rộng của logo vào trường Custom logo width (in pixels) (Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel)).

 2. Trong vùng Main menu (Menu chính), chọn menu điều hướng bạn muốn hiển thị trong đầu trang của cửa hàng từ danh sách Menu.

 3. Nếu bạn muốn hiển thị menu điều hướng bên dưới logo của cửa hàng, chọn Center main menu below logo (Menu chính căn giữa, phía dưới logo).

 4. Nếu bạn muốn căn chỉnh logo của cửa hàng sang bên trái của trang, chọn Left-align logo (Căn trái logo).

 5. Nếu bạn muốn hiển thị một dòng nhỏ bên dưới đầu trang, chọn Show divider lines in header (Hiển thị dòng phân chia ở đầu trang).

 6. Trong mục Thanh đầu trang, nhập thông điệp tùy chỉnh vào trường Top bar text (Chữ ở thanh đầu trang).

 7. Nếu bạn muốn hiển thị thanh tìm kiếm ở đầu trang, chọn Show search bar (Hiển thị thanh tìm kiếm).

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Trong mục chân trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • đăng ký nhận bản tin
 • văn bản tùy chỉnh
 • một liên kết đến bài viết blog mới nhất
 • một menu

Mục chân trang của trang web hiển thị menu, phần đăng ký nhận bản tin, thông tin bản quyền và biểu tượng thanh toán.

Để tùy chỉnh mục chân trang:

 1. Bên cạnh Minimal, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Thêm biểu tượng thanh toán như Mastercard hoặc PayPal vào chân trang bằng cách chọn Payment icons (Biểu tượng thanh toán).

 5. Thêm tối đa 6 khối nội dung vào chân trang trong vùng Nội dung:

- Thêm khối nội dung bằng cách nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau: - Menu - Biểu tượng mạng xã hội - Đăng ký nhận bản tin - Bài viết blog mới nhất - Văn bản

- Chuyển khối nội dung bằng cách nhấp vào biểu tượng ⁞⁞ và kéo khối ra vị trí khác. - Xóa khối nội dung bằng cách nhấp vào khối nội dung, rồi nhấp vào Remove content (Xóa nội dung). - Tùy chỉnh khối nội dung bằng cách nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Trang sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Hộp chọn số lượng
 • Thu phóng hình ảnh
 • Tab trong mô tả sản phẩm
 • Biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội
 • Sản phẩm liên quan
 • Nút thanh toán nhanh
 • Đề xuất sản phẩm

Bạn còn có thể cài đặt vị trí của hình ảnh thu nhỏ và chọn kích thước cho trình chọn mẫu mã, nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) và nút thanh toán nhanh.

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 5. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 6. Để chọn kiểu thu phóng hình ảnh cho hình ảnh nổi bật, trong danh sách Zoom type (Kiểu thu phóng), chọn Lightbox, Zoom-in (Phóng to), hoặc No zoom (Không thu phóng).

 7. Để cài đặt vị trí hình ảnh thu nhỏ của sản phẩm, trong menu thả xuống Product thumbnail position (Vị trí hình ảnh thu nhỏ của sản phẩm), chọn Right of main image (Bên phải hình ảnh chính) hoặc Below main image (Bên dưới hình ảnh chính).

 8. Để sử dụng tab trong mô tả sản phẩm, thao tác như sau:

  1. Đánh dấu vào Show a tab next to your product description (Hiển thị tab bên cạnh mô tả sản phẩm). Mục này hiển thị mô tả sản phẩm trên một tab và nội dung bổ sung như bảng kích cỡ hoặc chính sách trả hàng trên tab thứ hai.
  2. Trong vùng Tab content (Nội dung tab), nhấp vào Select page (Chọn trang) và chọn trang có nội dung bạn muốn hiển thị trên tab thứ hai.
 9. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm).

 10. Để hiển thị lựa chọn sản phẩm liên quan ở cuối trang, thao tác như sau:

  1. Chọn Enable related products (Bật sản phẩm liên quan).
  2. Để hiển thị thương hiệu sản phẩm hoặc nhà cung cấp sản phẩm liên quan, chọn Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).
  3. Để hiển thị biểu tượng giảm giá cho sản phẩm liên quan đang giảm giá, chọn Show sale circle (Hiển thị biểu tượng giảm giá).
  4. Để hiển thị biểu tượng hết hàng cho sản phẩm liên quan đã bán hết, chọn Show sold out circle (Hiển thị biểu tượng hết hàng).
  5. Để căn giữa văn bản tiêu đề của sản phẩm liên quan, chọn Center text below product images (Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm).

  Bộ sưu tập chứa sản phẩm sẽ xác định sản phẩm liên quan được hiển thị. Để hiển thị sản phẩm liên quan, bạn cần tạo bộ sưu tập cho sản phẩm hoặc thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hiện có. Nếu sản phẩm không nằm trong bộ sưu tập nào, sản phẩm liên quan sẽ không hiển thị.

 11. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 12. Để thiết lập kích cỡ cho trình chọn mẫu mã, nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) và nút thanh toán nhanh, chọn kích cỡ trong menu thả xuống Variant picker and button size (Trình chọn mẫu mã và kích cỡ nút).

 13. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Chọn cách đề xuất sản phẩm hiển thị bằng hộp kiểm:

- Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị biểu tượng "Giảm giá" - Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Chủ đề Minimal bao gồm những cài đặt sau sẽ giúp bạn tùy chỉnh cách sản phẩm hiển thị trên trang bộ sưu tập:

 • hiển thị hoặc ẩn biểu tượng giảm giá, biểu tượng hết hàng và tên nhà cung cấp sản phẩm

 • cho phép khách hàng chọn tùy chọn sắp xếp và lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm

 • chọn căn giữa hay căn trái văn bản bên dưới mỗi hình ảnh sản phẩm.

Để đặt cách hiển thị bộ sưu tập:

 1. Điều hướng đến trang bộ sưu tập trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.

 4. Để hiển thị tên nhà cung cấp hoặc thương hiệu sản phẩm, chọn Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 5. Để hiển thị biểu tượng giảm giá, chọn Show product sale circle (Hiển thị biểu tượng giảm giá sản phẩm).

 6. Để hiển thị biểu tượng hết hàng, chọn Show product sold out circle (Hiển thị biểu tượng hết hàng).

 7. Để cho phép khách hàng chọn thứ tự sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập, chọn Enable collection sorting (Bật sắp xếp bộ sưu tập).

 8. Để cho phép khách hàng lọc kết quả hiển thị theo thẻ sản phẩm, chọn Enable filtering by product tag (Bật lọc theo thẻ sản phẩm).

 9. Để hiển thị văn bản ngay bên dưới hình ảnh sản phẩm, chọn Center text below product images (Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm).

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Blog

Nếu làm nổi bật bài viết blog của nhiều tác giả, có thể bạn sẽ muốn hiển thị tự động tên tác giả cho từng bài viết blog.

Để hiển thị tác giả bài viết blog:

 1. Truy cập trang blog trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Blog.

 4. Chọn Show blog post author (Hiển thị tác giả của bài viết blog).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Với chủ đề Minimal, bạn có thể cho phép khách hàng nhập hướng dẫn đi kèm đơn hàng bằng cách bật tính năng ghi chú đơn hàng trên trang giỏ hàng.

Để bật tính năng ghi chú đơn hàng:

 1. Truy cập trang giỏ hàng trong trình biên tập chủ đề bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.

 4. Chọn Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Để đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào mục Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Nếu bạn muốn thay đổi văn bản hiển thị phía trên bộ sưu tập, nhập văn bản vào trường Heading (Tiêu đề).

 4. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị. Để thêm bộ sưu tập, nhấp vào liên kết Add collection (Thêm bộ sưu tập) để mở trang Create collection (Tạo bộ sưu tập) trong tab mới.

 5. Trong danh sách Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng), chọn số lượng sản phẩm hiển thị trong mỗi hàng.

 6. Trong danh sách Rows (Hàng), chọn số hàng sản phẩm bạn muốn hiển thị.

 7. Nếu bạn muốn hiển thị nhà cung cấp hoặc thương hiệu sản phẩm bên dưới mỗi hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 8. Nếu bạn muốn hiển thị biểu tượng cho sản phẩm đang giảm giá, chọn Show product sale circle (Hiển thị biểu tượng giảm giá sản phẩm).

 9. Nếu bạn muốn hiển thị biểu tượng cho sản phẩm đã hết hàng, chọn Show product sold out circle (Hiển thị biểu tượng hết hàng).

 10. Nếu bạn muốn căn giữa văn bản sản phẩm, chọn Center text below product images (Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm).

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu trang chủ xoay vòng tối đa sáu hình ảnh.

Mục bản trình chiếu trong chủ đề Minimal

Kích cỡ đề xuất của hình ảnh bản trình chiếu là 1280 x 460 px.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Chuyển trang chiếu theo tần suất - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.
 • Hiệu ứng chuyển tiếp - Chọn xem bạn muốn hình ảnh trượt đi hay mờ đi.
 • Cỡ chữ - Đặt kích cỡ cho văn bản trình chiếu.
 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Độ chắn sáng của lớp phủ - Thiết lập đổ bóng cho lớp phủ hình ảnh. Lớp phủ làm giao diện hình ảnh tối đi và có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Màu chữ - Đặt màu cho văn bản trình chiếu.
 • Căn chỉnh văn bản - Căn chỉnh văn bản cân đối với trang chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Minimal, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Minimal, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subtext* (Văn bản phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."

 6. Chọn màu nền cho mục đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào bảng Background color (Màu nền) và chọn một màu.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Minimal, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Để thêm HTML tùy chỉnh vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Minimal, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Thêm mục.

 4. Trong vùng Bố cục nâng cao, nhấp vào HTML tùy chỉnh > Thêm.

 5. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).


Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí