Cài đặt cho chủ đề Narrative

Cài đặt chủ đề Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm favicon.

Chủ đề Narrative chứa những cài đặt chủ đề sau:

 • Màu sắc
 • Kiểu chữ
 • Ngăn giỏ hàng
 • Mạng xã hội
 • Biểu tượng trang web
 • Thanh toán

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Bên cạnh Narrative, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Colors (Màu sắc).

 4. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.

  Để đặt màu thành trong suốt, nhấp vào None (Không).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Bên cạnh Narrative, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Kiểu chữ.

 4. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 5. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 6. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 7. Để thay đổi phông chữ sang một kiểu khác, chẳng hạn như in đậm hoặc in nghiêng, nhấp vào Regular (Phổ biến). Tiếp theo, nhấp vào kiểu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Ngăn giỏ hàng

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt ngăn kéo giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến:

 • Đặt giỏ hàng thành kiểu ngăn kéo. Ngăn kéo giỏ hàng trượt ra từ bên phải trang, nghĩa là khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không phải rời khỏi trang sản phẩm.
 • Cho phép khách hàng thêm ghi chú vào đơn hàng. Khách hàng có thể sử dụng tính năng ghi chú trong giỏ hàng để cung cấp hướng dẫn đặc biệt về cách chuẩn bị hoặc gửi đơn hàng:

Trường văn bản dán nhãn

Để tùy chỉnh cài đặt ngăn kéo giỏ hàng:

 1. Bên cạnh Narrative, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Cart drawer (Ngăn kéo giỏ hàng).

 4. Đặt giỏ hàng của bạn thành kiểu ngăn kéo bằng cách chọn Show cart drawer (Hiển thị ngăn kéo giỏ hàng). Nếu không chọn hộp này thì bạn sử dụng giỏ hàng toàn trang.

 5. Thêm trường ghi chú vào ngăn kéo giỏ hàng bằng cách chọn Show cart note (Hiển thị ghi chú trong giỏ hàng).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Mạng xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Để tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội:

 1. Bên cạnh Narrative, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Social (Mạng xã hội).

 4. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 5. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, trong vùng Chia sẻ qua mạng xã hội, chọn một số hoặc tất cả hộp kiểm.

  Bạn có thể thêm những nút chia sẻ sau đây:

- Chia sẻ trên Facebook - Tweet trên Twitter - Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào trường được cung cấp trong vùng Accounts (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội ở trang sản phẩm và bài viết blog, bạn cũng cần kích hoạt nút trong các mục với những trang này.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể tải lên biểu tượng yêu thích hay biểu tượng trang web để tạo thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến bằng cách hiển thị logo tại những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến của bạn khi được đánh dấu trang.

Kích cỡ hình ảnh biểu tượng yêu thích phù hợp nhất với chủ đề Narrative là 32 x 32 px.

Để tải lên biểu tượng yêu thích:

 1. Nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 4. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán

Bạn có thể tùy chỉnh trang thanh toán để bao gồm:

 • biểu ngữ hình ảnh tùy chỉnh ở đầu trang
 • logo cửa hàng
 • ảnh nền hoặc màu trong khu vực nội dung chính
 • phông chữ và màu chữ tùy chỉnh.

Để xem thay đổi khi áp dụng, vào trang thanh toán trong trình biên tập chủ đề.

Để truy cập cài đặt trang thanh toán:

 1. Nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Thanh toán.

Để thêm hình ảnh biểu ngữ:

 • Trong vùng Banner (Biểu ngữ), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
 1. Trong vùng Logo, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những cách sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong danh sách Position (Vị trí), chọn vị trí bạn muốn hiển thị hình ảnh, bên trái, bên phải hay chính giữa.

 2. Trong danh sách Logo size (Kích cỡ logo), chọn một kích cỡ logo.

Để thay đổi nền của trang thanh toán:

Bạn có thể hiển thị ảnh nền trên trang thanh toán hoặc bạn có thể chọn một màu nền. Đối với ảnh nền, hình ảnh sẽ hiển thị kiểu khung lưới.

 1. Trong vùng Main content area (Khu vực nội dung chính), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng. - Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu mới trong bảng màu.

 1. Trong danh sách Form fields (Trường biểu mẫu), chọn xem trường sẽ có màu trắng hay trong suốt.

Để thay đổi nền của trang Order Summary (Tổng quan đơn hàng):

 1. Trong vùng Order summary (Tổng quan đơn hàng), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
  • Nhấp vào bảng Background color (Màu nền) để chọn màu mới trong bảng màu.

Để cài đặt tùy chọn phông chữ

 • Trong vùng Typography (Kiểu chữ), chọn phông chữ trong danh sách để sử dụng cho tiêu đề và nội dung văn bản.

Để cài đặt tùy chọn màu:

 • Trong vùng Colors (Màu), nhấp vào bảng màu Accents (Nhấn), Buttons (Nút) hoặc Errors (Lỗi) để chọn màu mới trong bảng màu.

Thay đổi kiểu chủ đề

Bạn có thể đặt lại cài đặt chung của chủ đề về giá trị mặc định. Khi bạn đặt lại kiểu của chủ đề, bất kỳ thay đổi nào bạn đã thực hiện trên tab Cài đặt chung đều sẽ mất, nhưng bạn sẽ không mất nội dung như văn bản và hình ảnh.

 1. Nhấp vào tab Cài đặt chung.

 2. Nhấp vào mục Thay đổi kiểu chủ đề.

 3. Nhấp vào nút bên dưới mục Thay đổi kiểu chủ đề. Tên của nút này thường là tên chủ đề.

 4. Nhấp vào Thay đổi kiểu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí