Các mục của chủ đề Simple

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Simple và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Simple chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Menu thanh bên
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Trang bài viết

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Simple chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog
 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Biểu ngữ nổi bật
 • Hình ảnh có chữ
 • Bản trình chiếu
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Video
 • HTML tùy chỉnh

Đầu trang

Bạn có thể thêm logo công ty vào tiêu đề cửa hàng. Bạn có thể sử dụng hình ảnh logo tùy chỉnh với chủ đề Simple. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Hình ảnh logo nên là 450 x 200 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách giảm chiều rộng.

Để tải lên logo tùy chỉnh:

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Đầu trang.

 4. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhập chiều rộng của logo vào trường Custom logo width (in pixels) (Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel)).

 2. Trong vùng Tagline, thêm văn bản sẽ hiển thị trên góc phải đầu trang.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Simple có tính năng thanh bên chứa menu điều hướng:

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Sidebar (Thanh bên).

 4. Trong danh sách Menu, chọn một menu làm menu thanh bên.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Simple làm nổi bật chân trang để hiển thị menu điều hướng, vùng văn bản và mục đăng ký nhận bản tin. Simple mặc định chứa một mục trang chủ:

 • Liên kết hiển thị rõ những liên kết từ menu điều hướng.

Liên kết

Với Simple, bạn có thể hiển thị liên kết trong chân trang của trang chủ.

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Nhấp vào Links (Liên kết).

 5. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên trên liên kết chân trang.

 6. Trong danh sách Menu, chọn menu cho liên kết chân trang.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Với Simple, bạn có thể hiển thị biểu mẫu đăng ký nhận bản tin trên trang chủ. Loại mục này không bao gồm bất cứ tùy chọn nào - nếu bạn muốn hiển thị một biểu mẫu bản tin, hãy để nguyên mục này. Nếu không muốn hiển thị biểu mẫu bản tin, bạn có thể xóa mục này trong trang chủ.

Khi có người đăng ký nhận bản tin, họ được thêm làm khách hàng của cửa hàng. Mục Newsletter (Bản tin) chứa liên kết đến trang Khách hàng trong trang quản trị. Bạn có thể nhấp vào liên kết này để xem danh sách khách hàng mới nhất.

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Newsletter signup (Đăng ký nhận bản tin).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản

Sử dụng mục Text (Văn bản) để cung cấp nội dung bằng văn bản bạn muốn hiển thị ở chân trang hoặc nhúng bất cứ trang được tạo nào trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Text (Văn bản).

 5. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị phía trên văn bản đa dạng thức.

 6. Nếu muốn thêm văn bản, bạn nhập văn bản trong trường Text (Văn bản). Nhấp vào biểu tượng in đậm hoặc in nghiêng để định dạng văn bản được chọn.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Trang sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Hộp chọn số lượng
 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội
 • Tab trong mô tả sản phẩm
 • Thu phóng hình ảnh
 • Nút thanh toán nhanh
 • Đề xuất sản phẩm

Bạn cũng có thể cài đặt vị trí của mô tả sản phẩm.

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 5. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 6. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable sharing for products (Bật chia sẻ sản phẩm).

 7. Để cài đặt vị trí của mô tả sản phẩm, trong menu thả xuống Position (Vị trí), chọn Right of images (Bên phải hình ảnh) hoặc Below images (Bên dưới hình ảnh).

 8. Để sử dụng tab trong mô tả sản phẩm, thao tác như sau:

  1. Đánh dấu vào Show a tab next to your product description (Hiển thị tab bên cạnh mô tả sản phẩm). Mục này hiển thị mô tả sản phẩm trên một tab và nội dung bổ sung như bảng kích cỡ hoặc chính sách trả hàng trên tab thứ hai.
  2. Trong vùng Tab content (Nội dung tab), nhấp vào Select page (Chọn trang) và chọn trang có nội dung bạn muốn hiển thị trên tab thứ hai.
 9. Để chọn cách phóng to hình ảnh nổi bật, trong menu thả xuống Zoom type (Loại phóng to), chọn Lightbox, Zoom-in (Phóng to) hoặc No zoom (Không phóng to).

 10. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị nhà cung cấp sản phẩm trong đề xuất sản phẩm, chọn Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Bạn có thể thiết lập trang bộ sưu tập để cho phép khách hàng lọc và sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập.

Để thiết lập bố cục cho trang bộ sưu tập:

 1. Điều hướng đến trang bộ sưu tập trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang bộ sưu tập.

 4. Đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) để hiển thị nhà cung cấp sản phẩm.

 5. Chọn Enable collection sorting (Bật sắp xếp bộ sưu tập) để hiển thị menu sắp xếp.

 6. Đánh dấu vào Enable filtering by product tag (Bật lọc theo thẻ sản phẩm) để cho phép khách hàng lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Với Simple, bạn có thể làm nổi bật sản phẩm từ một trong các bộ sưu tập trên trang chủ. Bạn có thể chọn tiêu đề và số hàng sẽ hiển thị cho bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ.

 1. Trong vùng Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị phía trên bộ sưu tập.

 4. Chọn một bộ sưu tâp trong danh sách Bộ sưu tập. Bộ sưu tập bạn chọn có thể hiển thị tối đa 50 sản phẩm.

 5. Trong danh sách Number of rows (Số hàng), chọn số hàng sẽ hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu ngữ nổi bật

Với Simple, bạn có thể thêm hình ảnh biểu ngữ nổi bật vào trang chủ. Bạn cũng có thể thêm tiêu đề và liên kết hình ảnh.

Để thêm mục biểu ngữ nổi bật vào trang chủ:

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 4. Nhấp vào Featured banner (Biểu ngữ nổi bật), rồi nhấp vào Add (Thêm).

 5. Nhập tiêu đề mới cho mục này vào trường Heading (Tiêu đề).

 6. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong trường Image link (Liên kết hình ảnh), chọn trang trong cửa hàng mà bạn muốn hình ảnh liên kết đến trang đó.

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với Simple, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ hiển thị bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang trong cửa hàng.

Thông thường, bạn sẽ sử dụng mục Hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập hoặc thu hút lưu lượng truy cập trang web đến trang blog của mìnn.

Để thêm hình ảnh có chữ vào trang chủ:

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 4. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, rồi nhấp vào Add (Thêm).

 5. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Trong danh sách Bố cục, chọn xem bạn muốn hiển thị hình ảnh bên phải hay bên trái văn bản.

 2. Nhập tiêu đề mới cho mục này vào trường Heading (Tiêu đề).

 3. Nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên dưới đầu trang vào trường Text (Văn bản).

 4. Trong trường Nhãn nút, nhập văn bản bạn muốn hiển thị phía trên nút.

 5. Trong trường Liên kết trên nút, chọn trang bạn muốn nút liên kết đến trong cửa hàng.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu trang chủ xoay vòng tối đa sáu hình ảnh.

Mục bản trình chiếu trong chủ đề Simple

Kích cỡ đề xuất của hình ảnh bản trình chiếu là 1280 x 460 px.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Chuyển trang chiếu theo tần suất - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.
 • Hiệu ứng chuyển tiếp - Chọn xem bạn muốn hình ảnh trượt đi hay mờ đi.
 • Cỡ chữ - Đặt kích cỡ cho văn bản trình chiếu.
 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Độ chắn sáng của lớp phủ - Thiết lập đổ bóng cho lớp phủ hình ảnh. Lớp phủ làm giao diện hình ảnh tối đi và có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Màu chữ - Đặt màu cho văn bản trình chiếu.
 • Căn chỉnh văn bản - Căn chỉnh văn bản cân đối với trang chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Simple, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Simple, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin trong trường*Subtext* (Văn bản phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và bán hàng. Trực tiếp gửi đến hộp thư đến của bạn.".

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

 1. Trong mục Simple, nhấp vào Tùy chỉnh.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 4. Nhấp vào Rich text (Văn bản đa dạng thức), rồi nhấp vào Add (Thêm).

 5. Nếu bạn muốn thêm văn bản, nhấp vào Rich text (Văn bản đa dạng thức) và nhập văn bản trong trường Text (Văn bản). Nhấp vào biểu tượng in đậm hoặc in nghiêng để định dạng văn bản được chọn.

 6. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.

 7. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản bạn muốn hiển thị phía trên văn bản đa dạng thức.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Simple, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Để thêm HTML tùy chỉnh vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Simple, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Thêm mục.

 4. Trong vùng Bố cục nâng cao, nhấp vào HTML tùy chỉnh > Thêm.

 5. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí