Supply

Supply là chủ đề gọn nhẹ, dễ điều hướng, phù hợp với thương nhân có kho hàng lớn và nhiều bộ sưu tập. Các tính năng bao gồm điều hướng nổi bật, nhiều bộ sưu tập trên trang chủ, lọc thanh bên và dễ dàng tích hợp với ứng dụng Product Reviews.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến sử dụng chủ đề Supply

Chủ đề Supply là lựa chọn lý tưởng nếu bạn có:

 • Nhiều hơn 50 sản phẩm
 • Nhiều hơn 5 bộ sưu tập
 • Menu lớn.

Trình biên tập chủ đề

Sử dụng trình biên tập chủ đề để tùy chỉnh chủ đề. Thanh công cụ của trình biên tập chủ đề được chia thành các Sections (Mục) và Theme settings (Cài đặt chủ đề).

Bạn có thể sử dụng các mục để sửa đổi nội dung và bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng. Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh phông chữ cùng màu sắc của cửa hàng, và thay đổi liên kết truyền thông xã hội cùng cài đặt thanh toán.

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Supply và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Supply chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Trang bài viết

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Supply chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog
 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Hình ảnh có chữ
 • Bản trình chiếu
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Video
 • Nội dung tùy chỉnh

Đầu trang

Chủ đề Supply chứa một số cài đặt riêng cho đầu trang của cửa hàng. Bạn có thể chọn menu hiển thị trong đầu trang, tải lên logo và hiển thị thông báo đến khách hàng.

Để tùy chỉnh đầu trang:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Chọn menu hiển thị trong danh sách Menu.

Với Chủ đề Supply, bạn có thể để logo ở đầu trang của cửa hàng. Nếu bạn đang sử dụng logo tùy chỉnh, định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt.

Chủ đề Supply hiển thị đẹp nhất với logo rộng 400 px. Bạn có thể thay đổi chiều rộng hình ảnh bằng cách sử dụng trường Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh). Không tăng giá trị quá chiều rộng ban đầu của hình ảnh logo. Nếu làm vậy, bạn có thể làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc méo hình ảnh.

Thông báo

Với chủ đề Supply, bạn có thể nhập thông báo dài tối đa 55 ký tự vào đầu trang của cửa hàng. Thông báo này hiển thị trên thanh tìm kiếm.

Ví dụ: Bạn có thể nhập thông điệp chào mừng, quảng cáo về đợt giảm giá hoặc bộ sưu tập mới hoặc thông báo cho khách hàng về việc trì hoãn vận chuyển.

Để thêm thông báo đầu trang:

 1. Trong vùng Message (Thông báo), nhập thông báo đầu trang.

 2. Bôi đậm hoặc in nghiêng tùy ý một số chữ.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Trong mục chân trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • biểu tượng thanh toán
 • menu ngang
 • đăng ký nhận bản tin
 • văn bản tùy chỉnh
 • liên kết nhanh

Mục chân trang của trang web hiển thị menu liên kết nhanh, thông tin liên hệ, đăng ký nhận bản tin, menu ngang, thông báo về bản quyền và biểu tượng thanh toán.

Để tùy chỉnh mục chân trang:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội trong chân trang bằng cách chọn Show social media icons (Hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội). Chọn tài khoản nào cần liên kết đến trong cài đặt chủ đề Truyền thông xã hội.

 5. Thêm biểu tượng thanh toán như Mastercard hoặc PayPal vào chân trang bằng cách đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 6. Thêm menu ngang vào cuối chân trang trong vùng Legal menu (Menu pháp lý). Để chỉnh sửa menu mặc định, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu). Để đổi sang menu khác, nhấp vào Change (Thay đổi), rồi chọn menu hiện có hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu).

 7. Thêm tối đa chín khối nội dung vào chân trang trong vùng Nội dung:

- Thêm khối nội dung bằng cách nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau: - Menu - Văn bản đa dạng thức - Đăng ký nhận bản tin

- Chuyển khối nội dung bằng cách nhấp vào biểu tượng ⁞⁞ và kéo khối ra vị trí khác. - Xóa khối nội dung bằng cách nhấp vào khối nội dung, rồi nhấp vào Remove content (Xóa nội dung). - Tùy chỉnh một khối nội dung bằng cách nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Thu phóng hình ảnh
 • Hộp chọn số lượng
 • Thông tin hàng lưu kho
 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Thông tin số tiền tiết kiệm được
 • Sản phẩm liên quan
 • Nút thanh toán nhanh
 • Biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội
 • Đánh giá của khách hàng

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Sản phẩm.

 4. Để cho phép khách hàng phóng to bằng cách di chuột qua hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào Enable image zoom (Bật thu phóng hình ảnh).

 5. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 6. Để hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho, chọn Show stock when less than 10 products available (Hiển thị hàng lưu kho khi còn dưới 10 sản phẩm). Để hiển thị thông báo này, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm.

 7. Để hiển thị thông báo cho biết khi nào về thêm sản phẩm đã bán hết, chọn Show incoming stock transfer message when sold out (Hiển thị thông báo đợt chuyển hàng trong kho sắp tới khi đã bán hết). Thông báo hiển thị "Sẽ có hàng sau (ngày)". Để hiển thị thông báo này, bạn cần tạo đợt chuyển cho sản phẩm.

 8. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 9. Để hiển thị số tiền khách hàng tiết kiệm được, đánh dấu vào Show saved amount (Hiển thị số tiền tiết kiệm được). Số tiền tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa giá thông thường và giá gốc của sản phẩm. Số tiền tiết kiệm được sẽ làm tròn xuống giá trị tiền tệ gần nhất. Ví du: Nếu khoản chênh lệch giá là 593.435 đồng thì số tiền tiết kiệm được là "593.000 đồng". Để hiển thị số tiền tiết kiệm được, bạn cần thiết lập giá gốc dành cho sản phẩm.

 10. Để hiển thị giá gốc, chọn Show compare at price (Hiển thị giá gốc).

 11. Để hiển thị lựa chọn sản phẩm liên quan ở cuối trang, chọn Show related products (Hiển thị sản phẩm liên quan). Bộ sưu tập chứa các sản phẩm sẽ xác định sản phẩm liên quan được hiển thị. Để hiển thị sản phẩm liên quan, bạn cần tạo bộ sưu tập cho sản phẩm hoặc thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hiện có. Nếu sản phẩm không nằm trong bộ sưu tập nào, sẽ không có sản phẩm liên quan được hiển thị.

 12. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 13. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm).

 14. Để hiển thị đánh giá của khách hàng về sản phẩm, chọn Enable product reviews (Bật đánh giá sản phẩm). Để hiển thị đánh giá, bạn cần cài đặt ứng dụng miễn phí Đánh giá sản phẩm của Shopify và nhận đánh giá dành cho sản phẩm.

 15. Để thiết lập kích cỡ cho trình chọn mẫu mã, nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) và nút thanh toán nhanh, chọn kích cỡ trong menu thả xuống Variant picker and button size (Trình chọn mẫu mã và kích cỡ nút).

 16. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Với chủ đề Supply, bạn có thể chỉ định cách sắp xếp bộ sưu tập trong menu thanh bên của trang bộ sưu tập. Bạn có thể chọn sắp xếp theo thẻ sản phẩm hoặc theo nhóm lọc.

 1. Mở một trang bộ sưu tập ở chế độ xem trước trong trình biên tập chủ đề của cửa hàng.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Bộ sưu tập.

 4. Trong danh sách thả xuống Products per row (Số sản phẩm mỗi hàng), chọn số lượng sản phẩm sẽ hiển thị trong mỗi hàng.

 5. Trong danh sách thả xuống Rows per page (Số hàng mỗi trang), chọn số hàng sẽ hiển thị.

 6. Trong Sidebar product filters (Bộ chọn sản phẩm thanh bên), chọn sắp xếp bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm hoặc nhóm lọc.

 7. Để hiển thị giá so sánh khi một sản phẩm trong bộ sưu tập được giảm giá so với giá ban đầu hoặc để so sánh với giá của đối thủ cạnh tranh, chọn Show compare at price (Hiển thị giá gốc).

 8. Để hiển thị số tiền khách hàng tiết kiệm được khi giảm giá sản phẩm, đánh dấu vào Show saved amount (Hiển thị số tiền tiết kiệm).

 9. Để bật đánh giá sản phẩm trên trang bộ sưu tập, đánh dấu vào Enable product reviews (Bật đánh giá sản phẩm).

Lưu ý: Bạn cần cài đặt ứng dụng Đánh giá sản phẩm miễn phí để bật đánh giá sản phẩm.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Sử dụng mục Bộ sưu tập nổi bật để chọn tối đa 6 bộ sưu tập sản phẩm sẽ trưng bày trên trang chủ. Khi khách hàng nhấp vào một bộ sưu tập nổi bật trong trang chủ, sản phẩm nổi bật của bộ sưu tập đó sẽ hiển thị. Nếu bạn không có sản phẩm nổi bật, hình ảnh sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập sẽ hiển thị.

Để hiển thị bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Bộ sưu tập.

 4. Trong danh sách thả xuống Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập cần hiển thị.

 5. Tiếp tục thêm bộ sưu tập đến khi bạn đã chọn tất cả bộ sưu tập muốn hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Mục Slideshow (Bản trình chiếu) cho phép bạn tải lên hình ảnh để sử dụng cho bản trình chiếu. Bạn có thể chọn hình ảnh trong bản trình chiếu xoay tự động hoặc không, bạn cũng có thể cài đặt tần suất xoay hình ảnh tính bằng giây.

Với chủ đề Supply, bạn có thể chọn tối đa 6 hình ảnh trình chiếu cho trang chủ. Bạn có thể thêm liên kết URL đến từng trang trình chiếu mà khách hàng nhấp vào để mở trang trong cửa hàng.

Mỗi hình ảnh trình chiếu nên rộng 1000 px và cao 500 px. Nếu bạn sử dụng hình ảnh bản trình chiếu có chiều cao khác nhau, hình ảnh có thể hiển thị nhấp nhô hoặc rời rạc khi chuyển tiếp trang trình chiếu.

Để tùy chỉnh bản trình chiếu:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Trong vùng Settings (Cài đặt), chọn Auto-rotate slides (Trang trình chiếu tự xoay) nếu bạn muốn hình ảnh trang trình chiếu tự động xoay.

 4. Trong danh sách thả xuống Transition time (Thời gian chuyển tiếp), chọn tần suất xoay tính bằng giây.

Để thêm trang chiếu hình ảnh:

 1. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Image (Hình ảnh).

 2. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nếu muốn thêm liên kết đến trang trình chiếu, bạn thực hiện một trong những thao tác sau:

- Nếu muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang trong cửa hàng, bạn nhấp vào trường Link URL (URL liên kết) và chọn trang. - Nếu muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang web, bạn dán URL của trang web vào trường Slide link (Liên kết trang trình chiếu).

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subtext* (Văn bản phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung tùy chỉnh

Trong mục Custom content (Nội dung tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể tạo HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Để thêm nội dung tùy chỉnh vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 4. Trong khu vực Advanced layout (Bố cục nâng cao), nhấp vào Custom content (Nội dung tùy chỉnh) > Add (Thêm).

 5. Nhấp vào Custom content (Nội dung tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt chủ đề Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để tùy chỉnh màu sắc và kiểu chữ trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thiết lập liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, chỉnh sửa cài đặt giỏ hàng và thêm favicon.

Chủ đề Supply chứa những cài đặt chủ đề sau:

 • Màu sắc
 • Kiểu chữ
 • Biểu tượng trang web
 • Giỏ hàng
 • Truyền thông xã hội
 • Định dạng giá
 • Thanh toán

Màu sắc

Bạn có thể chọn màu sắc cho các phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Colors (Màu sắc).

 4. Đối với từng loại nội dung, nhấp vào mẫu màu để sử dụng hộp chọn màu. Khu vực Recently selected (Đã chọn gần đây) hiển thị màu sắc gần đây bạn chọn cho chủ đề. Khu vực Currently used (Đang sử dụng) hiển thị màu sắc bạn đang dùng cho các phần khác của chủ đề.

  Để đặt màu thành trong suốt, nhấp vào None (Không).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Kiểu chữ.

 4. Đối với từng kiểu văn bản, nhấp vào Change (Thay đổi) để sử dụng hộp chọn phông chữ.

 5. Khám phá phông chữ bằng cách sử dụng trường tìm kiếm hoặc nhấp vào Tải thêm.

  Để xem tất cả các phông chữ có sẵn, hãy xem Bộ sưu tập phông chữ của Shopify.

 6. Nhấp vào tên của phông chữ bạn muốn sử dụng.

 7. Để thay đổi phông chữ sang một kiểu khác, chẳng hạn như in đậm hoặc in nghiêng, nhấp vào Regular (Phổ biến). Tiếp theo, nhấp vào kiểu bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Chọn.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu tượng trang web

Với chủ đề Supply, bạn có thể thêm biểu tượng trang web vào cửa hàng. Biểu tượng trang web (biểu tượng yêu thích) là biểu tượng nhỏ đại diện cho trang web và cung cấp lối tắt đến trang web tại bất cứ nơi nào biểu tượng đó xuất hiện như:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên máy tính để bàn
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến của bạn khi được đánh dấu trang.

Việc sử dụng biểu tượng trang web giúp củng cố thương hiệu cho cửa hàng và làm trang web của bạn trau chuốt hơn. Kích cỡ biểu tượng trang web đề xuất dành cho chủ đề Supply là 16 x 16px.

Để thêm biểu tượng trang web:

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Biểu tượng trang web.

 3. Trong vùng Favicon image (Hình ảnh biểu tượng trang web), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Giỏ hàng

Với chủ đề Supply, bạn có thể tùy chỉnh trang giỏ hàng để thêm ghi chú đơn hàng và chọn từ bốn kiểu trang giỏ hàng.

Để truy cập cài đặt giỏ hàng:

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Cart (Giỏ hàng).

Bật ghi chú đơn hàng

Với chủ đề Supply, bạn có thể cung cấp một trường trên trang giỏ hàng cho phép khách hàng để lại ghi chú đơn hàng, ghi chú này có thể dùng cho tin nhắn quà tặng, yêu cầu đặc biệt và chỉ dẫn vận chuyển.

Loại giỏ hàng

Chủ đề Supply cung cấp bốn loại giỏ hàng:

 • Với loại giỏ hàng Ngăn kéo, giỏ hàng trượt xuống từ đầu trang. Khi đóng giỏ hàng, văn bản giỏ hàng sẽ gấp lại:
 • Loại giỏ hàng Lật mở tương tự loại giỏ hàng Ngăn kéo, ngoại trừ việc xuất hiện hiệu ứng lật khi mở và đóng giỏ hàng:
 • Loại giỏ hàng Bật lên là một cửa sổ bật lên hiển thị trên đầu nội dung trang. Có thể đóng cửa sổ bật lên bằng cách nhấp vào dấu X hoặc nhấp ra ngoài cửa sổ bật lên.
 • Loại giỏ hàng Trang là một trang trong cửa hàng trực tuyến. Khách hàng truy cập trang giỏ hàng bằng cách nhấp vào liên kết giỏ hàng ở đầu trang hoặc bằng cách thêm mặt hàng vào giỏ hàng.

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, cũng như liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội.

Để tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 3. Nhấp vào Truyền thông xã hội.

 4. Để tải lên hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, trong vùng hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) hoặc Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

 5. Để thêm liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội, nhập liên kết đến tài khoản vào trường được cung cấp trong vùng Accounts (Tài khoản). Nhập liên kết đầy đủ, như https://instagram.com/shopify hoặc https://twitter.com/shopify.

  Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

 6. Để thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, trong vùng Sharing (Chia sẻ), chọn một hoặc tất cả hộp kiểm.

  Bạn có thể thêm những nút chia sẻ sau đây:

- Chia sẻ trên Facebook - Tweet trên Twitter - Ghim trên Pinterest (không dành cho chia sẻ bài viết blog)

 1. Để thay đổi kiểu nút chia sẻ, bạn chọn một kiểu trong menu Button style (Kiểu nút chia sẻ).

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội ở trang sản phẩm và bài viết blog, bạn cũng cần kích hoạt nút trong các mục với những trang này.

Định dạng giá

Với chủ đề Supply, bạn có thể chọn cách hiển thị giá sản phẩm trong cửa hàng.

Để thiết lập tùy chọn định dạng giá trong chủ đề Supply:

 1. Nhấp vào tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Price format (Định dạng giá).

 3. Nếu bạn bán hàng bằng đơn vị tiền tệ sử dụng tiền xu, chọn Show cents as superscript (Hiển thị tiền xu ở dạng chỉ số trên) để hiển thị giá bằng chỉ số trên:

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về trang thanh toán của cửa hàng.

Mẹo hình ảnh

Loại hình ảnh sản phẩm tốt nhất dành cho chủ đề Supply

Hình ảnh có độ phân giải cao trông trau chuốt và chuyên nghiệp hơn trong chủ đề Supply, vì vậy hình ảnh tối thiểu nên rộng 1024 pixel và cao 1024 pixel. Hình ảnh được tự động thu nhỏ khi cần.

Hình ảnh có độ phân giải cao đặc biệt quan trọng nếu đánh dấu vào Enable image zoom (Bật phóng to hình ảnh), đây là tính năng mà bạn có thể bật bằng cách mở trang sản phẩm ở chế độ xem trước trong trình biên tập chủ đề, rồi nhấp vào Sản phẩm trên tab Sections (Mục).

Tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao tối ưu cho hình ảnh sản phẩm là hình vuông.

Thu nhỏ đầu trang

Bạn có thể thu nhỏ mục trên đầu trang theo nhiều cách.

Nếu logo quá lớn, bạn có thể giảm kích cỡ bằng cách điều chỉnh chiều rộng tối đa trong phần cài đặt chủ đề. Giảm chiều rộng cũng sẽ làm giảm chiều cao của logo vì Shopify thu nhỏ logo của bạn mà vẫn duy trì tỷ lệ. Sử dụng trình biên tập chủ đề, trong mục Đầu trang, điều chỉnh giá trị Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh). Giá trị pixel mặc định là 305. Sử dụng giá trị pixel nhỏ hơn để giảm kích cỡ logo và qua đó, cũng giảm chiều cao đầu trang.

Logo cũng có thể chứa những pixel vô hình hoặc trắng để thêm vào khoảng trắng phía trên hoặc dưới logo. Bạn có thể sử dụng chương trình như Photoshop để cắt những pixel này khỏi hình ảnh logo. Sau khi cắt logo, tải lên lại bằng trình biên tập chủ đề. Việc cắt khoảng trắng trong hình ảnh logo có thể giảm đáng kể chiều cao đầu trang.

Thu nhỏ bản trình chiếu

Sử dụng hình ảnh ngang có chiều rộng lớn hơn chiều cao.

trình biên tập chủ đề khuyến khích bạn tải lên hình ảnh rộng 1000 px và cao 500 px, bạn vẫn có thể sử dụng hình ảnh nhỏ hơn. Chiều rộng 1000 px được đề xuất để trang trình chiếu không có bất kỳ khoảng trắng nào bên trái và bên phải trên màn hình lớn hơn. Hình ảnh có chiều rộng nhỏ hơn được đặt tại trung tâm trong bản trình chiếu:

Mẹo cho menu điều hướng

Những mẹo dưới đây có thể giúp bạn cải thiện tính năng điều hướng của cửa hàng khi sử dụng chủ đề Supply.

Thêm menu thả xuống

Để thêm menu thả xuống vào Menu chính, bạn cần tạo menu trên trang Điều hướng.

Những cách hay nhất để đặt Menu chính

Nếu Menu chính có quá nhiều mục đến mức không thể đặt vừa trong một dòng, liên kết cuối cùng không vừa sẽ được thêm vào menu thả xuống "More (Xem thêm)".

Thao tác này không bị hạn chế chặt chẽ về số lượng liên kết trong Menu chính, cho dù chỉ hỗ trợ năm đến sáu liên kết. Để thêm nhiều liên kết, bạn có thể:

 • Thu nhỏ liên kết điều hướng bằng cách giảm Main menu font size (Kích cỡ phông chữ Menu chính) trong Typography (Kiểu chữ) trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 • Sử dụng ít ký tự hơn trong mỗi liên kết. Ví dụ: Bạn có thể đổi "Câu hỏi thường gặp" thành "FAQ", "Liên hệ chúng tôi" thành "Liên hệ", "Danh mục cửa hàng" thành "Cửa hàng" và tất cả những từ "và" thành "&".

Quá nhiều mục trong phần điều hướng có thể khiến trang của bạn khó sử dụng. Nếu có quá nhiều mục menu, khách hàng có thể bỏ sót những mục quan trọng. Thử hạn chế điều hướng xuống còn năm hoặc sáu mục. Sử dụng menu thả xuống nếu bạn muốn cấp quyền truy cập vào nhiều hơn sáu trang.

Một sai lầm phổ biến là thêm liên kết đến từng bộ sưu tập vào Menu chính. Thay vào đó, thử liệt kê bộ sưu tập trong menu thả xuống trong liên kết "Cửa hàng" hoặc "Danh mục". Bạn cũng có thể chia nhỏ bộ sưu tập thành các nhóm và mỗi nhóm là một menu thả xuống. Hoặc bạn có thể sử dụng thẻ sản phẩm để tạo danh mục sản phẩm phụ.

Xóa thanh bên

Để xóa thanh bên khỏi cửa hàng, bạn cần thêm một số mã vào hai trong số các tệp chủ đề.

 1. Trong thư mục Sections, chạm vào collection-template.liquid.

 2. Tìm has_sidebar trong tệp. Xóa những dòng mã sau:

{% if collection.all_tags.size > 0 %}
 {% assign has_sidebar = true %}
{% endif %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

 2. Trong thư mục Sections, chạm vào collection-list-template.liquid.

 3. Tìm has_sidebar trong tệp. Xóa những dòng mã sau:

{% if collection.all_tags.size > 0 %}
 {% assign has_sidebar = true %}
{% endif %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Mẹo sản phẩm

Những mẹo sau giúp bạn giới thiệu sản phẩm bằng chủ đề Supply.

Sử dụng tính năng lọc nhóm nâng cao

Nếu có nhiều sản phẩm, bạn có thể bật nhóm phụ để hỗ trợ khách hàng phân loại sản phẩm:

 1. Xác định nhóm. Trong hình trên, có các nhóm Thương hiệu, Tiêu cựĐộ phân giải.

 2. Xuất tất cả sản phẩm vào một .csv tệp.

 3. Thêm tên nhóm bạn muốn gắn thẻ vào tất cả thẻ hiện có với định dạng Group_Tag Name. Ví dụ: Một số thẻ sẽ có định dạng Thương hiệu_Canon, Tiêu cự_18 - 55mmĐộ phân giải_12 MP. Bên trái dấu gạch dưới là tên nhóm và bên phải là thẻ dành cho sản phẩm. Có thể thêm khoảng trống vào bên trái hoặc phải của dấu gạch dưới.

 4. Lưu tệp .csv. và xuất dữ liệu sản phẩm về lại cửa hàng. Đảm bảo bạn chọn Replace any current products that have the same handle (Thay thế bất kỳ sản phẩm hiện hành nào có cùng mã điều khiển) khi tải lên tệp để tránh tạo sản phẩm trùng lặp.

 5. Mở trang bộ sưu tập ở chế độ xem trước trong trình biên tập chủ đề. Trên tab Sections (Mục), nhấp vào Bộ sưu tập, rồi chọn By group (Theo nhóm).

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng dấu ngoặc đơn, ngoặc kép hoặc ký hiệu & trong thẻ sản phẩm, chức năng lọc theo nhóm sẽ không hoạt động như mong muốn.

Sắp xếp lại các nhóm và thẻ lọc

Các nhóm và các thẻ liệt kê trong đó được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Chuyên gia Shopify có thể giúp bạn tùy chỉnh thứ tự này.

Mẹo định giá

Những mẹo sau đây giúp bạn thiết lập giá khi sử dụng chủ đề Supply.

Tắt tính năng làm tròn doanh số

 1. Ở bên trái, trong mục Assets (Tài sản), nhấp vào liên kết timber.scss.liquid để mở bảng kiểu chủ đề trong trình chỉnh sửa mã trực tuyến.

 2. Thêm vào cuối tệp:

.sale-tag sup {
  display: inline;
  top: 0;
  font-size: 100%;

  &:before {
  content: '.';
  }
 }
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Mẹo với giỏ hàng

Mẹo sau đây đảm bảo giỏ hàng của cửa hàng hoạt động chính xác khi bạn thêm JavaScript vào chủ đề Supply.

Thay đổi loại giỏ hàng để JavaScript nâng cao có thể hoạt động

Chủ đề Supply không thực thi bất kỳ mã JavaScript nào bạn thêm vào cart.liquid trong giỏ hàng kiểu ngăn kéo hoặc giỏ hàng kiểu bật lên. Javascript sẽ chỉ được thực thi nếu bạn gắn thêm /cart vào URL của cửa hàng. Ví dụ: http://your.store.url/cart.

Bạn cần thiết lập loại giỏ hàng thành "trang" nếu muốn thêm bất kỳ tính năng nào sau đây vào trang giỏ hàng:

 • bộ tính phí vận chuyển
 • nhiều đơn vị tiền tệ
 • gói quà
 • xác minh thuộc tính giỏ hàng
 • bộ chọn ngày
 • hộp kiểm "Tôi đồng ý với điều khoản".

Để thay đổi loại giỏ hàng thành "trang":

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 2. Nhấp vào Cart (Giỏ hàng).

 3. Trong danh sách thả xuống Cart type (Loại giỏ hàng), chọn Page (Trang).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí