Các mục của chủ đề Supply

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Supply và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Supply chứa những mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Trang bài viết

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Supply chứa những mục động sau:

 • Bài viết blog
 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Hình ảnh có chữ
 • Bản trình chiếu
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Văn bản đa dạng thức
 • Video
 • Nội dung tùy chỉnh

Đầu trang

Chủ đề Supply chứa một số cài đặt riêng cho đầu trang của cửa hàng. Bạn có thể chọn menu hiển thị trong đầu trang, tải lên logo và hiển thị thông báo đến khách hàng.

Để tùy chỉnh đầu trang:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Chọn menu hiển thị trong danh sách Menu.

Với Chủ đề Supply, bạn có thể để logo ở đầu trang của cửa hàng. Nếu bạn đang sử dụng logo tùy chỉnh, định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt.

Chủ đề Supply hiển thị đẹp nhất với logo rộng 400 px. Bạn có thể thay đổi chiều rộng hình ảnh bằng cách sử dụng trường Custom logo width (Chiều rộng logo tùy chỉnh). Không tăng giá trị quá chiều rộng ban đầu của hình ảnh logo. Nếu làm vậy, bạn có thể làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc méo hình ảnh.

Thông báo

Với chủ đề Supply, bạn có thể nhập thông báo dài tối đa 55 ký tự vào đầu trang của cửa hàng. Thông báo này hiển thị trên thanh tìm kiếm.

Ví dụ: Bạn có thể nhập thông điệp chào mừng, quảng cáo về đợt giảm giá hoặc bộ sưu tập mới hoặc thông báo cho khách hàng về việc trì hoãn vận chuyển.

Để thêm thông báo đầu trang:

 1. Trong vùng Message (Thông báo), nhập thông báo đầu trang.

 2. Bôi đậm hoặc in nghiêng tùy ý một số chữ.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Trong mục chân trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • biểu tượng thanh toán
 • menu ngang
 • đăng ký nhận bản tin
 • văn bản tùy chỉnh
 • liên kết nhanh

Mục chân trang của trang web hiển thị menu liên kết nhanh, thông tin liên hệ, đăng ký nhận bản tin, menu ngang, thông báo về bản quyền và biểu tượng thanh toán.

Để tùy chỉnh mục chân trang:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội trong chân trang bằng cách chọn Show social media icons (Hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội). Chọn tài khoản nào cần liên kết đến trong cài đặt chủ đề Truyền thông xã hội.

 5. Thêm biểu tượng thanh toán như Mastercard hoặc PayPal vào chân trang bằng cách đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 6. Thêm menu ngang vào cuối chân trang trong vùng Legal menu (Menu pháp lý). Để chỉnh sửa menu mặc định, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu). Để đổi sang menu khác, nhấp vào Change (Thay đổi), rồi chọn menu hiện có hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu).

 7. Thêm tối đa chín khối nội dung vào chân trang trong vùng Nội dung:

- Thêm khối nội dung bằng cách nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau: - Menu - Văn bản đa dạng thức - Đăng ký nhận bản tin

- Chuyển khối nội dung bằng cách nhấp vào biểu tượng ⁞⁞ và kéo khối ra vị trí khác. - Xóa khối nội dung bằng cách nhấp vào khối nội dung, rồi nhấp vào Remove content (Xóa nội dung). - Tùy chỉnh một khối nội dung bằng cách nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Thu phóng hình ảnh
 • Hộp chọn số lượng
 • Thông tin hàng lưu kho
 • Thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm
 • Thông tin số tiền tiết kiệm được
 • Sản phẩm liên quan
 • Nút thanh toán nhanh
 • Biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội
 • Đánh giá của khách hàng

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Sản phẩm.

 4. Để cho phép khách hàng phóng to bằng cách di chuột qua hình ảnh sản phẩm, đánh dấu vào Enable image zoom (Bật thu phóng hình ảnh).

 5. Để hiển thị hộp chọn số lượng, đánh dấu vào Show quantity selector (Hiển thị hộp chọn số lượng).

 6. Để hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho, chọn Show stock when less than 10 products available (Hiển thị hàng lưu kho khi còn dưới 10 sản phẩm). Để hiển thị thông báo này, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm.

 7. Để hiển thị thông báo cho biết khi nào về thêm sản phẩm đã bán hết, chọn Show incoming stock transfer message when sold out (Hiển thị thông báo đợt chuyển hàng trong kho sắp tới khi đã bán hết). Thông báo hiển thị "Sẽ có hàng sau (ngày)". Để hiển thị thông báo này, bạn cần tạo đợt chuyển cho sản phẩm.

 8. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm, đánh dấu vào Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm). Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.

 9. Để hiển thị số tiền khách hàng tiết kiệm được, đánh dấu vào Show saved amount (Hiển thị số tiền tiết kiệm được). Số tiền tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa giá thông thường và giá gốc của sản phẩm. Số tiền tiết kiệm được sẽ làm tròn xuống giá trị tiền tệ gần nhất. Ví du: Nếu khoản chênh lệch giá là 593.435 đồng thì số tiền tiết kiệm được là "593.000 đồng". Để hiển thị số tiền tiết kiệm được, bạn cần thiết lập giá gốc dành cho sản phẩm.

 10. Để hiển thị giá gốc, chọn Show compare at price (Hiển thị giá gốc).

 11. Để hiển thị lựa chọn sản phẩm liên quan ở cuối trang, chọn Show related products (Hiển thị sản phẩm liên quan). Bộ sưu tập chứa các sản phẩm sẽ xác định sản phẩm liên quan được hiển thị. Để hiển thị sản phẩm liên quan, bạn cần tạo bộ sưu tập cho sản phẩm hoặc thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hiện có. Nếu sản phẩm không nằm trong bộ sưu tập nào, sẽ không có sản phẩm liên quan được hiển thị.

 12. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 13. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm).

 14. Để hiển thị đánh giá của khách hàng về sản phẩm, chọn Enable product reviews (Bật đánh giá sản phẩm). Để hiển thị đánh giá, bạn cần cài đặt ứng dụng miễn phí Đánh giá sản phẩm của Shopify và nhận đánh giá dành cho sản phẩm.

 15. Để thiết lập kích cỡ cho trình chọn mẫu mã, nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) và nút thanh toán nhanh, chọn kích cỡ trong menu thả xuống Variant picker and button size (Trình chọn mẫu mã và kích cỡ nút).

 16. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Với chủ đề Supply, bạn có thể chỉ định cách sắp xếp bộ sưu tập trong menu thanh bên của trang bộ sưu tập. Bạn có thể chọn sắp xếp theo thẻ sản phẩm hoặc theo nhóm lọc.

 1. Mở một trang bộ sưu tập ở chế độ xem trước trong trình biên tập chủ đề của cửa hàng.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Bộ sưu tập.

 4. Trong danh sách thả xuống Products per row (Số sản phẩm mỗi hàng), chọn số lượng sản phẩm sẽ hiển thị trong mỗi hàng.

 5. Trong danh sách thả xuống Rows per page (Số hàng mỗi trang), chọn số hàng sẽ hiển thị.

 6. Trong Sidebar product filters (Bộ chọn sản phẩm thanh bên), chọn sắp xếp bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm hoặc nhóm lọc.

 7. Để hiển thị giá so sánh khi một sản phẩm trong bộ sưu tập được giảm giá so với giá ban đầu hoặc để so sánh với giá của đối thủ cạnh tranh, chọn Show compare at price (Hiển thị giá gốc).

 8. Để hiển thị số tiền khách hàng tiết kiệm được khi giảm giá sản phẩm, đánh dấu vào Show saved amount (Hiển thị số tiền tiết kiệm).

 9. Để bật đánh giá sản phẩm trên trang bộ sưu tập, đánh dấu vào Enable product reviews (Bật đánh giá sản phẩm).

Lưu ý: Bạn cần cài đặt ứng dụng Đánh giá sản phẩm miễn phí để bật đánh giá sản phẩm.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Sử dụng mục Bộ sưu tập nổi bật để chọn tối đa 6 bộ sưu tập sản phẩm sẽ trưng bày trên trang chủ. Khi khách hàng nhấp vào một bộ sưu tập nổi bật trong trang chủ, sản phẩm nổi bật của bộ sưu tập đó sẽ hiển thị. Nếu bạn không có sản phẩm nổi bật, hình ảnh sản phẩm đầu tiên trong bộ sưu tập sẽ hiển thị.

Để hiển thị bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Bộ sưu tập.

 4. Trong danh sách thả xuống Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập cần hiển thị.

 5. Tiếp tục thêm bộ sưu tập đến khi bạn đã chọn tất cả bộ sưu tập muốn hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Mục Slideshow (Bản trình chiếu) cho phép bạn tải lên hình ảnh để sử dụng cho bản trình chiếu. Bạn có thể chọn hình ảnh trong bản trình chiếu xoay tự động hoặc không, bạn cũng có thể cài đặt tần suất xoay hình ảnh tính bằng giây.

Với chủ đề Supply, bạn có thể chọn tối đa 6 hình ảnh trình chiếu cho trang chủ. Bạn có thể thêm liên kết URL đến từng trang trình chiếu mà khách hàng nhấp vào để mở trang trong cửa hàng.

Mỗi hình ảnh trình chiếu nên rộng 1000 px và cao 500 px. Nếu bạn sử dụng hình ảnh bản trình chiếu có chiều cao khác nhau, hình ảnh có thể hiển thị nhấp nhô hoặc rời rạc khi chuyển tiếp trang trình chiếu.

Để tùy chỉnh bản trình chiếu:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Trong vùng Settings (Cài đặt), chọn Auto-rotate slides (Trang trình chiếu tự xoay) nếu bạn muốn hình ảnh trang trình chiếu tự động xoay.

 4. Trong danh sách thả xuống Transition time (Thời gian chuyển tiếp), chọn tần suất xoay tính bằng giây.

Để thêm trang chiếu hình ảnh:

 1. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Image (Hình ảnh).

 2. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Nếu muốn thêm liên kết đến trang trình chiếu, bạn thực hiện một trong những thao tác sau:

- Nếu muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang trong cửa hàng, bạn nhấp vào trường Link URL (URL liên kết) và chọn trang. - Nếu muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang web, bạn dán URL của trang web vào trường Slide link (Liên kết trang trình chiếu).

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subtext* (Văn bản phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Nhập tiêu đề cho video vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung tùy chỉnh

Trong mục Custom content (Nội dung tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể tạo HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Để thêm nội dung tùy chỉnh vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Supply, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 4. Trong khu vực Advanced layout (Bố cục nâng cao), nhấp vào Custom content (Nội dung tùy chỉnh) > Add (Thêm).

 5. Nhấp vào Custom content (Nội dung tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí