Các mục dành cho chủ đề Venture

Mục là các khối nội dung tùy chỉnh để xác định bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến.

 • Các mục trên Trang chủ bao gồm các tính năng như bản trình chiếu hoặc đăng ký nhận bản tin mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại hoặc xóa. Bạn có thể để đến 25 mục trên trang chủ.

 • Mỗi loại trang lại có những mục riêng. Ví dụ: Mục trang sản phẩm xác định bố cục của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.

 • Mục trang thường nằm ở vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục đó.

 • Từng chủ đề bao gồm các phần cố định hiển thị trên tất cả các trang của cửa hàng trực tuyến, chẳng hạn như đầu trang và chân trang.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Venture và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Chủ đề Venture bao gồm các mục tĩnh sau:

 • Đầu trang
 • Bản trình chiếu
 • Chân trang
 • Trang sản phẩm
 • Trang bộ sưu tập
 • Trang danh sách bộ sưu tập
 • Sản phẩm nổi bật trên trang blog
 • Nội dung bài viết
 • Trang giỏ hànghàng

Mục động

Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa mục động để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Mỗi chủ đề có một bộ mục động duy nhất để lựa chọn.

Chủ đề Venture bao gồm các mục động sau:

 • Bài viết blog
 • Danh sách bộ sưu tập
 • Bộ sưu tập nổi bật
 • Bộ sưu tập ảnh
 • Hình ảnh có chữ
 • Liên kết hình ảnh có chữ
 • Danh sách logo
 • Nhiều khối liên kết
 • Sản phẩm nổi bật
 • Bản tin
 • Bản đồ
 • Tìm kiếm
 • Văn bản đa dạng thức
 • Chứng thực
 • Cột văn bản có hình ảnh
 • Video
 • HTML tùy chỉnh

Đầu trang

Với chủ đề Venture, bạn có thể thêm những mục sau vào đầu trang:

 • Hình ảnh logo
 • Menu điều hướng
 • Thanh thông báo

Thêm logo tùy chỉnh

 1. Bên cạnh Venture, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Đầu trang.

 3. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí). - Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).

 1. Nhập chiều rộng của logo vào trường Custom logo width (in pixels) (Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel)).

 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Venture**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

 3. Nhập văn bản thông báo vào trường Text (Văn bản).

 4. Nếu bạn muốn liên kết văn bản với một trang trong cửa hàng, nhấp vào trường Link (Liên kết) và chọn một trang trong danh sách.

 5. Nếu bạn muốn liên kết văn bản với trang web khác, hãy dán URL trang web vào trường Link (Liên kết).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong đầu trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Venture**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị hoặc ẩn hình ảnh bộ sưu tập trong menu

Bạn có thể hiển thị hình ảnh sản phẩm trong bộ sưu tập trong menu thả xuống Venture. Nếu khách hàng thấy mặt hàng họ thích trong menu, họ có thể chuyển ngay đến trang sản phẩm mà không phải tìm mặt hàng đó trong bộ sưu tập.

Đầu trang, với một menu đã chọn. Hình ảnh của sản phẩm trong bộ sưu tập xuất hiện trong menu.

Để hiển thị hình ảnh sản phẩm từ bộ sưu tập, menu phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Menu phải có các mục menu lồng nhau.
 • Mục cấp cao nhất phải là bộ sưu tập.
 • Khi bạn thêm bộ sưu tập cấp cao nhất vào menu, bạn phải chọn từ menu Link (Liên kết). Nếu bạn nhập URL của bộ sưu tập vào trường Link (Liên kết) theo cách thủ công, hình ảnh sẽ không xuất hiện.

Nếu menu của bạn không đáp ứng những tiêu chí này, menu điều hướng trên cùng sẽ hiển thị liên kết thay vì hình ảnh sản phẩm.

Để ẩn hình ảnh sản phẩm cho cấp cao nhất của menu lồng nhau, nhập URL của bộ sưu tập vào trường Link (Liên kết) theo cách thủ công.

Chân trang

Với chủ đề Venture, bạn có thể thêm những mục sau vào chân trang:

 • menu
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • đăng ký nhận bản tin
 • nhắn tin

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho phương thức thanh toán bạn chấp nhận trong chân trang. Khu vực này hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị.

 1. Bên cạnh Venture, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Máy tính để bàn</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong> &gt; <strong>Chủ đề</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Trong <a href="https://www.shopify.com/install/detect">ứng dụng Shopify</a>, chạm vào <strong>Cửa hàng</strong>.
</li><li>Trong phần <strong>Sales channels</strong> (Kênh bán hàng), nhấn vào <strong>Cửa hàng trực tuyến</strong>.
</li><li>Nhấn vào <strong>Manage themes</strong> (Quản lý chủ đề).
</li></ol></div>
</div>1. Bên cạnh **Venture**, nhấp vào **Customize** (Tùy chỉnh).
 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 • Menu
 • Bản tin
 • Văn bản

  • Tài khoản mạng xã hội

  Để di chuyển khối nội dung, nhấp vào biểu tượng ⋮⋮ và kéo khối sang vị trí khác.

  Để xóa khối nội dung, nhấp vào khối, sau đó nhấp vào Remove content (Xóa nội dung).

  Để tùy chỉnh khối nội dung, nhấp vào khối và chỉnh sửa cài đặt.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

 1. Bên cạnh Venture, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Chân trang.

 4. Nhấp vào mục Theme settings (Cài đặt chủ đề).

 5. Trong trường phương tiện truyền thông xã hội tương ứng, nhập URL vào hồ sơ của bạn.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Để hiển thị biểu tượng truyền thông xã hội, bạn cũng cần thêm khối nội dung Tài khoản mạng xã hội vào chân trang.

Bản trình chiếu

Với chủ đề Venture, bạn có thể hiển thị bản trình chiếu lớn trên trang chủ. Bản trình chiếu luôn nằm ngay phía dưới đầu trang trên trang chủ. Bạn không thể di chuyển mục bản trình chiếu trên trang như bạn làm với những mục khác.

Mỗi trang trình chiếu có thể có một tiêu đề và một tiêu đề phụ cũng như có thể liên kết văn bản đến bất kỳ trang nào.

Kích cỡ đề xuất dành cho hình ảnh bản trình chiếu là 1800 x 1000 px. Bản trình chiếu của Venture là bản trình chiếu có khả năng tương thích, có nghĩa nó sẽ tự động giảm kích cỡ và cắt xén hình ảnh theo thiết bị khách hàng dùng để xem cửa hàng. Để biết thêm thông tin về cách tối ưu hóa hình ảnh, xem Những cách làm hay nhất với hình ảnh.

Để tạo bản trình chiếu:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bản trình chiếu.

 3. Để tải lên hình ảnh trình chiếu, nhấp vào Slide (Trang trình chiếu).

 4. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

- Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện). - Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh. - Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.

 1. Để thay đổi phần hình ảnh hiển thị trong bản trình chiếu, nhấp vào menu thả xuống Image position (Vị trí hình ảnh).

 2. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập tiêu đề bạn muốn hiển thị trên trang trình chiếu.

 3. Trong trường Subheading (Tiêu đề phụ), nhập văn bản tiêu đề phụ bạn muốn hiển thị bên dưới tiêu đề.

 4. Nếu bạn muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang trong cửa hàng, nhấp vào trường Slide link (Liên kết trang trình chiếu) và chọn trang.

 5. Nếu muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang web, bạn dán URL của trang web vào trường Slide link (Liên kết trang trình chiếu).

 6. Lặp lại bước 3 đến 9 đối với mỗi hình ảnh bạn muốn thêm vào bản trình chiếu.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt xuất hiện trên đầu mục Bản trình chiếu. Những cài đặt này bao gồm: * Slide height (Chiều cao trang trình chiếu) cho phép bạn chọn chiều cao bản trình chiếu. * Hộp kiểm Auto-rotate slides (Tự động xoay trang trình chiếu) cho phép bạn bật tự động xoay. Nếu bật, bản trình chiếu sẽ tự động đổi mà không cần khách hàng nhấp chuột theo cách thủ công. * Change slides every (Thay đổi trang trình chiếu theo tần suất) cho phép bạn chọn số giây mỗi trang trình chiếu sẽ hiển thị nếu bật tự động xoay.

Danh sách bộ sưu tập

Trên máy tính để bàn và máy tính bảng, bạn có thể hiển thị tối đa sáu bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ.

Trên thiết bị di động, mục bộ sưu tập nổi bật sẽ mặc định hiển thị menu chính của cửa hàng. Điều này giúp khách hàng trên thiết bị di động truy cập toàn bộ hàng trong kho của cửa hàng dễ dàng hơn.

Bạn có thể chọn hộp Use secondary collection image (Sử dụng hình ảnh bộ sưu tập phụ) để lấp đầy các ô. Nếu sử dụng tùy chọn này, bạn có thể phải đổi màu Featured collection titles (Tiêu đề bộ sưu tập nổi bật) trong Colors (Màu) của cài đặt chủ đề.

Để thêm bộ sưu tập vào trang chủ:

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Collection list (Danh sách bộ sưu tập).

 3. Trong vùng Nội dung, nhấp vào Bộ sưu tập để mở rộng.

 4. Chọn bộ sưu tập sẽ hiển thị trong danh sách Bộ sưu tập.

 5. Nếu bạn muốn thêm bộ sưu tập, nhấp vào Add collection (Thêm bộ sưu tập).

 6. Để kéo giãn ảnh trong bộ sưu tập nhằm lấp đầy ô, chọn Use secondary collection image (Sử dụng hình ảnh bộ sưu tập phụ).

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Trong mục này, bạn có thể chọn bộ sưu tập có sản phẩm bạn muốn làm nổi bật và số hàng sản phẩm bạn muốn hiển thị trong mỗi bộ sưu tập.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật.

 3. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập chứa sản phẩm bạn muốn làm nổi bật.

 4. Di chuyển con trượt Rows (Hàng) để chọn số hàng sản phẩm muốn hiển thị.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog của Shopify.

Mục bản tin trên trang web. Có trường cho khách hàng nhập địa chỉ email và nút ''Subscribe

Để thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Venture, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Newsletter (Bản tin).

 4. Nhập tiêu đề cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường Heading (Tiêu đề). Tiêu đề mặc định là "Đăng ký nhận bản tin".

 5. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin vào trường*Subheading* (Tiêu đề phụ). Văn bản mặc định là "Khuyến mãi, sản phẩm mới và chương trình giảm giá. Trực tiếp gửi vào hộp thư đến của bạn."

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Chủ đề Venture chứa mục Hình ảnh có chữ cho phép bạn hiển thị hình ảnh kèm thông báo tùy chỉnh cho khách hàng.

 1. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ.

 3. Để thêm hình ảnh, thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhấp vào để mở rộng vùng Image (Hình ảnh).
  2. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  3. Để chọn hình ảnh trong kho từ Bộ sưu tập ảnh trong kho Burst của Shopify, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
  4. Để chọn hình ảnh từ máy tính đang dùng, nhấp vào tab Library (Thư viện), rồi nhấp vào nút dấu cộng.
 4. Để thêm văn bản, thực hiện những thao tác sau:

  1. Nhấp vào để mở rộng vùng Hình ảnh có chữ.
  2. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản tiêu đề bạn muốn hiển thị.
  3. Trong trường Text (Văn bản), nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên dưới tiêu đề.
  4. Trong vùng Text alignment (Căn chỉnh văn bản), chọn cách căn chỉnh văn bản với hình ảnh mà bạn muốn.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trong mục Trang sản phẩm, bạn có thể thêm hoặc xóa những phần tử sau:

 • Thông báo hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho
 • Nút thanh toán nhanh
 • Biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội
 • Đề xuất sản phẩm

Bạn cũng có thể chọn để khách hàng ở lại trang sản phẩm thay vì chuyển đến trang giỏ hàng khi họ nhấp vào nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng).

Để chỉnh sửa cài đặt cho trang sản phẩm:

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Trang sản phẩm.

 4. Nếu bạn muốn khách hàng ở lại trang sản phẩm thay vì chuyển đến trang giỏ hàng khi họ nhấp vào nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng), hãy chọn Stay on current page when item is added to cart (Ở lại trang hiện tại khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng).

 5. Để hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho, chọn Show stock when less than 10 products available (Hiển thị hàng lưu kho khi còn dưới 10 sản phẩm). Bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho trên sản phẩm để hiện thông báo.

 6. Để hiển thị nút thanh toán nhanh, đánh dấu vào Show dynamic checkout button (Hiển thị nút thanh toán nhanh).

 7. Để hiển thị biểu tượng chia sẻ qua mạng xã hội, đánh dấu vào Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm).

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hoặc xóa đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

 1. Trong menu thả xuống ở thanh đầu trang, chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Sử dụng hộp kiểm Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất nhanh) để hiển thị hoặc ẩn đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Bạn có thể bật tính năng lọc và sắp xếp bộ sưu tập cho trang bộ sưu tập để giúp khách hàng tìm sản phẩm họ muốn.

Enable filtering by product tag (Bật lọc theo thẻ sản phẩm) sẽ thêm menu vào đầu trang bộ sưu tập. Khách hàng có thể sử dụng menu để xem riêng sản phẩm trong bộ sưu tập có thẻ được chọn:

Trung tâm trợ giúp của Shopify có thêm thông tin về tính năng lọc theo thẻ sản phẩm.

Enable collection sorting (Bật sắp xếp bộ sưu tập) sẽ thêm menu Sort by (Sắp xếp theo) vào đầu trang bộ sưu tập. Khách hàng có thể sử dụng menu để sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập theo:

 • Nổi bật
 • Bán chạy nhất
 • Thứ tự bảng chữ cái, từ A–Z
 • Thứ tự bảng chữ cái, từ Z–A
 • Giá (từ thấp đến cao)
 • Giá (từ cao xuống thấp)
 • Ngày (từ mới đến cũ)
 • Ngày (từ cũ đến mới)

Để bật tính năng lọc và sắp xếp trên trang bộ sưu tập:

 1. Truy cập trang sản phẩm trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.

 4. Để thêm menu Filter by (Lọc theo) vào trang bộ sưu tập, chọn Enable tag filtering (Bật lọc theo thẻ).

 5. Để thêm menu Sort by (Sắp xếp theo) vào trang bộ sưu tập, chọn Enable sorting (Bật sắp xếp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Tính năng ghi chú đơn hàng cho phép khách hàng thêm hướng dẫn đặc biệt vào đơn hàng. Trung tâm trợ giúp của Shopify có thêm thông tin về tính năng ghi chú đơn hàng.

Để bật tính năng ghi chú đơn hàng:

 1. Truy cập trang giỏ hàng trong trình biên tập chủ đề bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.

 4. Chọn Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật trên trang blog

Với chủ đề Venture, bạn có thể hiển thị sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập bạn chọn khi khách hàng xem trang blog trong cửa hàng. Ví dụ: Đối với bài viết blog về thời trang mùa thu, bạn có thể làm nổi bật sản phẩm trong bộ sưu tập mùa thu bên dưới bài đăng.

Để hiển thị bộ sưu tập trên trang blog:

 1. Truy cập trang blog trong trình biên tập chủ đề.

 2. Nhấp vào tab Sections (Mục).

 3. Nhấp vào mục Featured products (Sản phẩm nổi bật).

 4. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video lưu trữ trên Youtube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Venture, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Add section (Thêm mục) > Video.

 4. Thêm văn bản vào nút phát bằng cách nhập văn bản trong trường Button text (Văn bản nút).

 5. Nhập liên kết để chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).

  Một liên kết chia sẻ Youtube có dạng: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Youtube trong bài viết này của Trợ giúp Youtube.

  Liên kết chia sẻ Vimeo có dạng: https://vimeo.com/281332510. Bạn có thể tìm hiểu cách sao chép liên kết chia sẻ video Vimeo trong bài viết này của Trung tâm trợ giúp Vimeo.

 6. Không bắt buộc: Thêm ảnh bìa cho video:

  1. Nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh). Để tải lên hình ảnh từ máy tính, nhấp vào Upload (Tải lên). Để sử dụng hình ảnh trong kho miễn phí từ Burst, nhấp vào Free images (Hình ảnh miễn phí).
  2. Chọn cách căn chỉnh ảnh bìa bạn muốn bằng cách chọn vị trí trong menu thả xuống Image position (Vị trí hình ảnh). Bạn có thể sử dụng vị trí hình ảnh để chọn phần hình ảnh bạn muốn giữ lại để xem khi phải cắt xén ảnh.
  3. Thiết lập chiều cao cho ảnh bìa bằng cách chọn Short (Thấp) hoặc Tall (Cao) trong menu thả xuống Image height (Chiều cao ảnh).
 7. Không bắt buộc: Thêm lớp phủ vào video:

1. Chọn Show overlay (Hiển thị lớp phủ). 2. Thiết lập màu lớp phủ bằng cách nhấp vào bảng màu Overlay (Lớp phủ) và chọn màu. 3. Thiết lập độ chắn sáng của lớp phủ bằng cách chọn tỷ lệ phần trăm trong thanh trượt Opacity (Độ chắn sáng).

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Để thêm HTML tùy chỉnh vào trang chủ:

 1. Bên cạnh Venture, nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).

 2. Nhấp vào Sections (Mục).

 3. Nhấp vào Thêm mục.

 4. Trong vùng Bố cục nâng cao, nhấp vào HTML tùy chỉnh > Thêm.

 5. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí