Cài đặt

Cài đặt tìm kiếm làm thay đổi loại kết quả do tìm kiếm cửa hàngtìm kiếm dự đoán trả về. Bạn có thể ghi đè cài đặt tìm kiếm bằng chủ đề đã đăng.

Cài đặt tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm: Chọn loại kết quả được yêu cầu cho trang kết quả tìm kiếm của cửa hàng trực tuyến. Các tùy chọn kết quả bạn có thể chọn là: sản phẩm, trang và bài viết blog. Theo mặc định, tất cả các loại kết quả đều được yêu cầu.

Kết quả tìm kiếm dự đoán: Chọn loại kết quả được yêu cầu cho thành phần tìm kiếm dự đoán của cửa hàng trực tuyến. Các tùy chọn kết quả bạn có thể chọn là: sản phẩm, trang, bài viết blog, bộ sưu tập và truy vấn. Theo mặc định, truy vấn, sản phẩm, bộ sưu tập và trang là các kết quả được yêu cầu.

Sản phẩm hết hàng: Chọn cách thức hiển thị kết quả cho sản phẩm hết hàng đối với cả trang kết quả tìm kiếm và tìm kiếm dự đoán. Bạn có thể hiển thị, ẩn hoặc đặt sản phẩm hết hàng ở dưới cùng trong kết quả trả về. Cài đặt này điều chỉnh hành vi đối với cả tìm kiếm và tìm kiếm dự đoán. Theo mặc định, sản phẩm hết hàng hiển thị sau tất cả các kết quả trùng khớp khác.

Yêu cầu và giới hạn

Nếu chủ đề của cửa hàng trực tuyến sửa đổi các tham số truy vấn được dùng trong các yêu cầu đối với điểm cuối tìm kiếm cửa hàng hoặc tìm kiếm dự đoán thì cài đặt tìm kiếm sẽ bị ghi đè và không được dùng. Nếu các thay đổi đối với cài đặt tìm kiếm không hiển thị trong cửa hàng, hãy liên hệ với nhà phát triển chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí