Báo cáo tốc độ của cửa hàng trực tuyến

Tối ưu hóa tốc độ của cửa hàng trực tuyến có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, giúp cửa hàng của bạn dễ tìm thấy hơn và gia tăng số lượt chuyển đổi. Bạn có thể tìm hiểu hiệu suất của cửa hàng so với các tiêu chuẩn trong ngành và các cửa hàng Shopify khác giống cửa hàng của bạn bằng cách xem báo cáo Tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Những yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến tốc độ của cửa hàng trực tuyến:

 • Ứng dụng
 • Thư viện và dịch vụ bên thứ ba
 • Thư viện phân tích
 • Mã chủ đề
 • Số lượng và kích cỡ hình ảnh và video

Cải thiện cửa hàng trực tuyến có thể nâng cao điểm và xếp hạng của bạn. Những cải tiến đối với các cửa hàng tương tự có thể làm giảm xếp hạng của bạn khi so sánh, ngay cả khi bạn không thực hiện thay đổi gì đối với cửa hàng. Ví dụ: Nếu một số cửa hàng tương tự tối ưu hóa hình ảnh và gỡ các ứng dụng không sử dụng, số lượng cửa hàng nhanh hơn cửa hàng của bạn có thể tăng lên, làm giảm thứ hạng so sánh của bạn.

Tìm hiểu thêm về lý do tại sao tốc độ cửa hàng trực tuyến lại quan trọng.

Xem điểm và báo cáo tốc độ của cửa hàng trực tuyến

Để xem điểm tốc độ của cửa hàng và mở báo cáo tốc độ, bạn cần có quyền nhân viên vào Báo cáo.

Để tìm hiểu về điểm tốc độ của bạn và cách tính, tham khảo Điểm tốc độ của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Báo cáo này chứa thông tin như các trang đã được phân tích và so sánh điểm số của bạn với điểm số của cửa hàng Shopify tương tự.

Điểm tốc độ của cửa hàng

Điểm tốc độ đo tốc độ hoạt động của cửa hàng trực tuyến trong môi trường thử nghiệm Shopify, dựa trên chỉ số hiệu suất của Google Lighthouse.

Điểm tốc độ được tính toán lại hằng ngày. Do cách tính, điểm số của bạn có thể không thay đổi ngay sau khi bạn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến. Nếu cửa hàng của bạn là cửa hàng mới hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể không có điểm.

Cách tính điểm

Điểm số của bạn dựa trên bình quân trọng số điểm hiệu suất theo Lighthouse đối với trang chủ của cửa hàng, trang sản phẩm có lưu lượng truy cập cao nhất trong 7 ngày qua và trang bộ sưu tập có lưu lượng truy cập cao nhất trong 7 ngày qua. Trọng số dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm lưu lượng truy cập tương đối đến từng loại trong những trang này trên tất cả các cửa hàng Shopify.

Điểm tốc độ của cửa hàng trực tuyến là trung bình điểm hiệu suất theo Lighthouse trong nhiều ngày. Điều này là do điểm hiệu suất có thể khác nhau một chút giữa các thử nghiệm và điểm trung bình trong nhiều ngày sẽ thể hiện hiệu suất hằng ngày của cửa hàng hiệu quả hơn. Nếu cửa hàng của bạn là cửa hàng mới hoặc bạn đã xóa trang mật khẩu gần đây thì điểm số của bạn có thể kém chính xác hơn. Để xem điểm số của mỗi loại trang, nhấp vào Xem cách tính điểm.

Báo cáo Lighthouse chạy trên phiên bản dành cho thiết bị di động của những trang này. Điều này là do 60% doanh số của cửa hàng Shopify là từ thiết bị di động.

Nếu cửa hàng không có trang bộ sưu tập, trang sản phẩm hoặc trang chủ, hoặc một loại trang không có lượt xem thì điểm của trang đó sẽ được liệt kê là Không có dữ liệu. Điểm tốc độ cửa hàng trực tuyến được tính bằng cách chỉ sử dụng các trang có sẵn và trọng số của các trang đó. Điểm của bạn không bị ảnh hưởng.

Để chạy báo cáo Lighthouse trên trang bộ sưu tập, trang sản phẩm hoặc trang chủ cụ thể dùng để tính điểm số, nhấp vào See how your score is calculated (Xem cách tính điểm) rồi nhấp vào View insights (Xem thông tin chi tiết). Chạy báo cáo Lighthouse cho phép bạn xem số liệu chi tiết hơn của trang. Để tìm hiểu ý nghĩa của những số liệu này, tham khảo Tài liệu chấm điểm hiệu suất của Google Lighthouse.

Chú ý: Khi bạn nhấp vào View insights (Xem thông tin chi tiết), báo cáo Lighthouse chạy qua Google PageSpeed Insights, thay vì môi trường thử nghiệm Shopify. Vì điều kiện thử nghiệm khác biệt khi chạy từ Google PageSpeed Insights, điểm của bạn có thể khác với điểm liệt kê trong bảng Xem cách tính điểm. Tìm hiểu về Môi trường thử nghiệm Shopify.

Ý nghĩa của điểm tốc độ

Điểm tốc độ có thể giúp bạn hiểu được tốc độ và tốc độ nhận thức của cửa hàng đối với khách hàng.

Điểm cao thể hiện cửa hàng trực tuyến có tốc độ nhanh chóng để nhiều khách hàng có thể truy cập. Ngay cả khách hàng dùng điện thoại tốc độ chậm và kết nối di động kém cũng có thể có trải nghiệm mua sắm tích cực.

Điểm thấp thể hiện cửa hàng trực tuyến không thể tiếp cận toàn bộ khách hàng muốn mua từ cửa hàng.

Rất khó đạt được điểm Google Lighthouse cao và càng khó nâng điểm khi bạn đã đạt được điểm cao. Lighthouse so sánh cửa hàng trực tuyến của bạn với tất cả các loại trang web, nhiều loại trong số đó không cung cấp chức năng tương tự như cửa hàng trực tuyến. Để tìm hiểu hiệu suất hoạt động của cửa hàng so với các cửa hàng Shopify khác, xem xếp hạng tốc độ. Sau đó, bạn có thể sử dụng điểm tốc độ làm thước đo để hỗ trợ cải thiện cửa hàng trực tuyến đối với khách hàng.

Nếu bạn muốn cải thiện điểm hoặc xếp hạng tốc độ, tham khảo Cải thiện tốc độ của cửa hàng trực tuyến để biết một số gợi ý về việc nên bắt đầu từ đâu.

Thứ hạng của bạn

Xếp hạng của cửa hàng biểu thị mức điểm tốc độ của cửa hàng trực tuyến của bạn so với các cửa hàng Shopify tương tự. Cửa hàng trực tuyến của bạn có thể có một trong những xếp hạng sau:

 • Chậm hơn các cửa hàng tương tự
 • Cùng tốc độ với các cửa hàng tương tự
 • Nhanh hơn các cửa hàng tương tự

Xếp hạng của bạn được tính lại cùng lúc với điểm tốc độ. Nếu cửa hàng của bạn là cửa hàng mới hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể không có xếp hạng.

Ý nghĩa xếp hạng của bạn

Nếu cửa hàng của bạn nhanh hơn các cửa hàng tương tự, nhiều khách hàng có thể có trải nghiệm mua tích cực nhờ tốc độ của cửa hàng.

Nếu cửa hàng của bạn có cùng tốc độ với các cửa hàng tương tự, cửa hàng sẽ mang đến trải nghiệm mua giống như các cửa hàng tương tự khác và không đặc biệt nhanh hay chậm.

Nếu cửa hàng của bạn chậm hơn các cửa hàng tương tự, cửa hàng có thể sẽ không truy cập được hoặc không thân thiện với tất cả khách hàng tiềm năng. Bạn cần cân nhắc cải thiện tốc độ của cửa hàng.

Nếu các cửa hàng tương tự cải thiện tốc độ, xếp hạng của bạn có thể tụt xuống ngay cả khi bạn không thực hiện bất kỳ thay đổi gì đối với cửa hàng.

Cửa hàng tương tự là gì?

Các cửa hàng tương tự có thể có một số thuộc tính chung sau đây. Các yếu tố khác không được liệt kê cũng có thể được sử dụng.

 • Số lượng bán hàng cho đến nay
 • Tổng doanh số
 • Số lượng sản phẩm và mẫu mã
 • Các loại sản phẩm
 • Lưu lượng truy cập
 • Ứng dụng đã cài đặt
 • Chủ đề đã sử dụng

Điểm tốc độ theo thời gian

Mục Speed score over time (Điểm tốc độ theo thời gian) cho biết điểm tốc độ của bạn đã thay đổi như thế nào trong phạm vi ngày đã chọn. Mục này gồm một biểu đồ theo dõi điểm của bạn theo thời gian và một bảng liệt kê điểm trước đây của bạn cũng như các sự kiện cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

Biểu đồ gồm các dấu sự kiện, đại diện cho việc cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng. Những sự kiện này có thể ảnh hưởng đến điểm tốc độ của bạn hoặc không. Bạn có thể xem danh sách các ứng dụng đã cài đặt hoặc gỡ cài đặt bằng cách nhấp vào dấu sự kiện.

Nhờ mục này, bạn có thể xác định các sự kiện liên quan đến ứng dụng ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới điểm số và tìm hiểu các sự kiện đó. Ví dụ: Nếu số điểm của bạn giảm sau khi cài đặt một ứng dụng, bạn cần cân nhắc đánh giá ứng dụng để quyết định xem các tính năng mà ứng dụng giới thiệu có ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ của cửa hàng hay không.

Khi tải báo cáo tốc độ của Cửa hàng trực tuyến, biểu đồ sẽ hiển thị điểm 7 ngày gần nhất. Bạn có thể thay đổi phạm vi ngày bằng hộp chọn Date range (Phạm vi ngày). Điểm được tính toán lại vào lúc 9:00 SA UTC. Nếu thiếu điểm gần đây nhất trong báo cáo, bạn nên kiểm tra lại sau trong ngày.

Có thể bạn không có điểm tốc độ mỗi ngày. Số điểm tốc độ còn thiếu xuất hiện dưới dạng khoảng trống trong biểu đồ điểm tốc độ và dưới dạng điểm số trống () trong bảng. Tìm hiểu về các yếu tố ngăn báo cáo tốc độ chạy.

Môi trường thử nghiệm Shopify

Điểm trong báo cáo tốc độ của cửa hàng trực tuyến có thể khác so với điểm bạn tính bằng PageSpeed Insights hoặc Chrome DevTools. Nguyên nhân là do môi trường chạy báo cáo Lighthouse tác động đến kết quả báo cáo và vì điểm số trên tất cả các nền tảng chỉ thể hiện giá trị đo tốc độ của cửa hàng tại một thời điểm.

Báo cáo Lighthouse chạy trong môi trường thử nghiệm Shopify không biến động dựa trên các yếu tố thông thường như tốc độ kết nối Internet, công suất xử lý của thiết bị, tiện ích mở rộng của trình duyệt hoặc phần mềm diệt virus. Do tất cả các báo cáo về hiệu suất của Lighthouse dùng cho điểm tốc độ đều chạy trong cùng môi trường Shopify, chúng tôi có thể so sánh chính xác điểm của bạn với điểm của các cửa hàng trực tuyến khác trên nền tảng Shopify.

Các yếu tố khác có thể khiến điểm của bạn thay đổi theo ngày.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tôi không có điểm hoặc xếp hạng?

Dưới đây là một số lý do khiến bạn có thể không có điểm hoặc xếp hạng:

Cửa hàng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu

Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, Lighthouse không thể truy cập để chạy báo cáo. Bạn cần xóa trang mật khẩu để Lighthouse có thể thu thập dữ liệu dùng để tạo điểm và xếp hạng của bạn.

Nếu muốn tìm hiểu về tốc độ của cửa hàng và không muốn xóa trang mật khẩu, bạn có thể chạy báo cáo Lighthouse theo cách thủ công bằng Chrome DevTools.

Cửa hàng của bạn là cửa hàng mới hoặc bạn vừa gỡ mật khẩu

Có thể bạn chưa có lượt xem trang nào hoặc cửa hàng chưa được tính điểm hay xếp hạng.

Để cho phép Lighthouse đánh giá các trang của cửa hàng, bạn có thể truy cập các trang này để có lượt xem. Lần tới Shopify cố gắng tính điểm cửa hàng, các trang mà bạn truy cập có thể được sử dụng trong báo cáo. Quá trình này có thể mất vài ngày. Để biết thông tin về tốc độ của cửa hàng ngay lập tức, bạn có thể chạy báo cáo Lighthouse trên Google PageSpeed Insights.

Cửa hàng của bạn không có lưu lượng truy cập trong 7 ngày qua

Có thể bạn chưa có lượt xem trang nào đối với trang chủ, trang bộ sưu tập hoặc trang sản phẩm trong 7 ngày qua.

Để cho phép Lighthouse đánh giá các trang của cửa hàng, bạn có thể truy cập các trang này để có lượt xem. Lần tới Shopify cố gắng tính điểm cửa hàng, các trang mà bạn truy cập có thể được sử dụng trong báo cáo. Quá trình này có thể mất vài ngày. Để biết thông tin về tốc độ của cửa hàng ngay lập tức, bạn có thể chạy báo cáo Lighthouse trên Google PageSpeed Insights.

Tại sao một trong các điểm của tôi thay đổi?

Điểm của bạn có thể thay đổi theo ngày, ngay cả khi bạn không thực hiện thay đổi gì đối với cửa hàng trực tuyến. Điểm có thể thay đổi do các yếu tố sau:

 • Điểm tương đối của các cửa hàng khác. Nếu cửa hàng khác cải thiện điểm số, điểm của bạn có thể xếp hạng thấp hơn khi so sánh.
 • Các yếu tố biến thiên khác.

Điểm cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: Bạn có thể nhập nhiều sản phẩm mới, tạo nhiều bộ sưu tập mới, thay đổi chủ đề hoặc giới thiệu ứng dụng mới. Tìm hiểu về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Điểm có thể không thay đổi trong vài ngày sau khi bạn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến.

Tôi có thể cải thiện điểm hoặc xếp hạng bằng cách nào?

Để tìm hiểu cách cải thiện điểm hoặc xếp hạng tốc độ, bạn cần cải thiện tốc độ của cửa hàng. Tham khảo Cải thiện tốc độ của cửa hàng để nhận được gợi ý.

Tại sao những điểm này sử dụng Google Lighthouse?

Google đã nghiên cứu và thiết kế các công cụ hữu ích để đánh giá hiệu suất trên web. Nhiều thương nhân đã sử dụng công cụ của mình để đo tốc độ của cửa hàng trực tuyến.

Ngoài ra, tiêu chuẩn hiệu suất web của Google ảnh hưởng đến xếp hạng tìm kiếm, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tìm thấy cửa hàng trực tuyến.

Báo cáo tốc độ của cửa hàng trực tuyến hình thành dựa trên nghiên cứu và công cụ của Google với bối cảnh về cửa hàng và công nghệ của Shopify. Đưa điểm của Google Lighthouse vào bối cảnh có thể giúp bạn gia tăng đáng kể tốc độ của cửa hàng trực tuyến và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí