Dịch chủ đề

Các chủ đề của Shopify bằng tiếng Anh, tuy nhiên một số chủ đề có nhiều tùy chọn ngôn ngữ. Những chủ đề này bao gồm bản dịch toàn bộ nội dung văn bản trong cửa hàng trực tuyến như thông tin liên hệ, thông tin giỏ hàng và thanh toán.

Đối với chủ đề có nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ chủ đề một cách dễ dàng. Nếu chủ đề không có ngôn ngữ bạn muốn, bạn có thể tự tạo bản dịch.

Bạn có thể có một ngôn ngữ hoạt động trong cửa hàng trực tuyến.

Chọn ngôn ngữ cho chủ đề

Bạn có thể chọn ngôn ngữ cho chủ đề đã đăng. Nếu chủ đề bạn muốn dịch chưa đăng, bạn cần đăng chủ đề trước khi thực hiện những bước sau.

Các bước thực hiện:

 1. Đối với chủ đề đã đăng, nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ).

 2. Nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề).

 3. Nhấp vào menu thả xuống Language (Ngôn ngữ) để xem tất cả ngôn ngữ hiện có của chủ đề.

 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn, rồi nhấp vào Save (Lưu). Nếu không có ngôn ngữ bạn muốn sử dụng, cầntạo bản dịch mới cho chủ đề.

Tạo bản dịch cho chủ đề

Bạn có thể tạo bản dịch tùy chỉnh cho chủ đề đã đăng. Nếu chủ đề bạn muốn dịch chưa đăng, bạn cần đăng chủ đề trước khi thực hiện những bước sau.

Một số chủ đề chỉ có tùy chọn cho phép bạn dịch thông báo thanh toán và thông báo của hệ thống. Nếu cần dịch toàn bộ chủ đề, bạn cần tạo tệp ngôn ngữ cho chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Đối với chủ đề đã đăng, nhấp vào menu thả xuống Actions (Thao tác) và chọn Edit languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ).

 2. Nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề).

 3. Trong menu thả xuống Language (Ngôn ngữ), chọn Other languages (Ngôn ngữ khác).

 4. Chọn từ menu thả xuống thứ hai hoặc thứ ba như sau:

- Language (Ngôn ngữ): Chọn một ngôn ngữ. - Region (Vùng): Chọn vùng cụ thể (nếu có), All (Tất cả) để chọn tất cả biến thể vùng miền hoặc Tùy chỉnh để đặt tên tùy chỉnh cho phiên bản ngôn ngữ bạn tạo.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

 2. Sử dụng trình biên tập ngôn ngữ, nhập bản dịch cho văn bản chủ đề. Thay đổi của bạn được tự động lưu.

 3. Để đảm bảo rằng đã tạo bản dịch hoàn chỉnh cho tất cả nội dung văn bản của chủ đề, bạn có thể tìm kiếm bản dịch chưa hoàn chỉnh.

Sử dụng trình biên tập ngôn ngữ để thêm nội dung đã dịch

Bạn có thể xem xét và cập nhật bất kỳ ngôn ngữ nào trong chủ đề cho dù bản dịch là do bạn tự tạo hay tải xuống.

Bạn cần phải thêm nội dung đã dịch vào khối văn bản khi tạo hoặc cập nhật bản dịch:

 • Tìm nội dung bạn muốn dịch
 • Loại nội dung

Tìm nội dung bạn muốn dịch

Bạn có thể sử dụng trình biên tập chủ đề để tìm nội dung văn bản trong chủ đề bạn muốn dịch.

Loại nội dung

Có ba loại nội dung cơ bản có thể bạn muốn dịch:

 • Văn bản thuần
 • HTML
 • Liquid

Bạn có thể dịch từng phần văn bản bằng cách nhập bản dịch vào các trường văn bản.

Bạn không phải dịch tất cả các trường trong chủ đề. Thay đổi của bạn được tự động lưu và bạn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Bạn có thể truy cập vào bất cứ bản dịch hiện có nào nếu bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn không dịch một trường, ngôn ngữ mặc định dành cho chủ đề sẽ được sử dụng.

Bạn có thể dịch trực tiếp văn bản thuần, nhưng cần cẩn thận hơn khi dịch khối văn bản chứa HTML hoặc Liquid.

Dịch văn bản thuần

Đối với phần lớn văn bản trong cửa hàng trực tuyến, bạn không cần sử dụng HTML hoặc Liquid. Khi nhập bản dịch cho một khối văn bản thuần, tất cả những gì bạn cần làm là thay thế văn bản bằng văn bản tương đương bằng ngôn ngữ khác.

Khối văn bản chứa HTML

Nếu khối văn bản chứa HTML, bạn sẽ nhìn thấy cặp dấu ngoặc nhọn ( < > ) trước và sau từ hoặc cụm từ.

Bạn cần hiểu rõ cách dùng HTML trong khối đang dịch. Cho dù phải để phần lớn nội dung bằng ngôn ngữ gốc là tiếng Anh, có thể bạn sẽ phải dịch một số từ tiếng Anh trong thẻ HTML.

Thường dùng các khối văn bản chứa HTML vì những lý do sau:

 • tạo liên kết đến phần khác của cửa hàng trực tuyến hoặc đến trang web khác
 • thêm định dạng cho văn bản.

Dịch tên liên kết HTML

Liên kết HTML trong thẻ bắt đầu bằng <a href= và kết thúc bằng </a>.

Bạn chỉ được dịch tên liên kết và không được dịch các bộ phận khác của liên kết. Tên liên kết là phần duy nhất của liên kết khách hàng xem được.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

Trong ví dụ này, bạn sẽ thay thế những từ Continue, browsinghere bằng bản dịch phù hợp.

Không được dịch địa chỉ đích (còn được gọi là đích) trong liên kết. Địa chỉ đích là nơi khách hàng truy cập khi họ nhấp vào liên kết. Địa chỉ đích luôn hiển thị trong dấu ngoặc kép và dẫn đến địa chỉ web cụ thể. Trong liên kết mẫu, địa chỉ đích là /collections/all.

Dịch văn bản được định dạng HTML

HTML đôi khi được sử dụng để nhấn mạnh hoặc thêm định dạng cho văn bản hoặc cụm từ hoặc để hiển thị kí hiệu. Bạn chỉ cần dịch các từ được HTML định dạng và không cần dịch mã hoặc thẻ. Xem ví dụ để đảm bảo bạn hiểu những gì cần dịch và những gì cần giữ nguyên.

Ví dụ về định dạng HTML

Trong ví dụ sau, thẻ <strong> được sử dụng để hiển thị văn bản in đậm:

<strong>On Sale</strong>

Trong trường hợp này, bạn chỉ cần dịch từ On Sale.

Trong ví dụ sau, mã HTML &larr;&rarr; được sử dụng để tạo kí hiệu mũi tên trái và phải:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Tại đây, bạn chỉ cần dịch cụm từ Previous ProductNext Product.

Trong ví dụ sau, thẻ HTML <strong> được sử dụng để hiển thị tên tệp collection-sidebar.liquid in đậm.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Tên tệp này là tệp mẫu Liquid. Bạn chỉ phải dịch tên tệp trong trường hợp cần khớp với tên của chính tệp đó. Ví dụ: Nếu tự tạo tệp riêng, có thể bạn cần thay đổi tên tệp trong HTML.

Không bao giờ dịch thẻ HTML hoặc mã kí hiệu. Những mục này được trình duyệt sử dụng và không hiển thị đối với khách hàng.

Khối văn bản chứa Liquid

Không được dịch thẻ, đối tượng hoặc bộ lọc Liquid.

Liquid là ngôn ngữ mẫu điều khiển giao diện trang web trong các ngữ cảnh khác nhau. Nội dung Liquid luôn nằm trong một trong những bộ kí hiệu sau:

 • {{}}
 • {%%}
 • {%--%}

Ví dụ:

Posted on {{ date }}

Trong ví dụ này, bạn sẽ chỉ dịch văn bản xung quanh Liquid và không dịch {{ date }}.

Đây là một ví dụ về trường văn bản sử dụng kết hợp văn bản thuần, HTML và Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Mặc dù ví dụ này có vẻ phức tạp, phần duy nhất bạn cần dịch là từ on.

Đánh giá hoặc cập nhật bản dịch

Bạn có thể xem và thay đổi bất kỳ bản dịch nào sau khi bản dịch có trong chủ đề. Ví dụ: Nếu bản dịch bạn tạo chưa hoàn thành, bạn có thể tiếp tục thay đổi.

Để xem hoặc cập nhật bản dịch:

 1. Tìm chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ).

Bổ sung vào bản dịch bằng ngôn ngữ hiện tại hoặc nhấp vào Change theme language (Thay đổi ngôn ngữ chủ đề) để chọn ngôn ngữ khác trong trình biên tập ngôn ngữ.

Tìm bản dịch cho những trường còn thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh

Nếu bạn thấy ngôn ngữ hiển thị ở dạng Incomplete (Chưa hoàn thành) trong trình biên tập ngôn ngữ, nghĩa là còn một số trường văn bản chưa dịch. Những trường này sẽ hiển thị theo ngôn ngữ mặc định dành cho chủ đề, trừ khi bạn dịch.

Nếu đang thực hiện một bản dịch mới, bạn có thể sử dụng tìm kiếm đơn giản để tìm tất cả trường còn thiếu một cách nhanh chóng hoặc để xem lại những trường đã hoàn thành.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit languages (Chỉnh sửa ngôn ngữ).

 2. Nhấp vào filter this page (lọc trang này).

 3. Nhấp vào Filter translations (Lọc bản dịch).

 4. Chọn Missing (Thiếu) hoặc Complete (Hoàn thành) trong menu thả xuống thứ hai.

 5. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí