Cài đặt chủ đề

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến.

Một số mục của chủ đề cũng cho phép điều chỉnh những cài đặt chủ đề liên quan đến mục đó. Thay đổi cài đặt chủ đề trong một mục sẽ áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trực tuyến.

Thay đổi kiểu chủ đề

Kiểu chủ đề là bộ sưu tập các cài đặt do nhà thiết kế chủ đề chọn mà bạn có thể áp dụng để đem đến giao diện trau chuốt cho cửa hàng. Tất cả chủ đề đều mặc định áp dụng một kiểu chủ đề. Khi tùy chỉnh chủ đề, bạn thay thế cài đặt kiểu chủ đề bằng cài đặt của bạn. Nếu bạn áp dụng một kiểu chủ đề vào chủ đề của mình, các cài đặt hiện tại như màu và cỡ chữ sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Kiểu chủ đề.

  2. Nhấp vào kiểu chủ đề. Nếu chủ đề của bạn có nhiều hơn một kiểu chủ đề, các kiểu chủ đề đó sẽ được liệt kê trong cột.

  3. Nhấp vào Thay đổi kiểu.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Hoàn tác sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Làm lại sẽ thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Hoàn tác nhiều lần sẽ tiếp tục hoàn tác những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Nút Hoàn tácLàm lại được đặt trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề.

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

  • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
  • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
  • đặt lại kiểu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí