Cài đặt chủ đề

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến.

Các mục chủ đề cho phép bạn điều chỉnh cài đặt chủ đề từ trình biên tập chủ đề. Khi bạn thay đổi cài đặt chủ đề, thay đổi sẽ áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trực tuyến của bạn.

Thay đổi kiểu chủ đề

Kiểu chủ đề là bộ sưu tập các cài đặt do nhà thiết kế chủ đề chọn mà bạn có thể áp dụng để đem đến giao diện trau chuốt cho cửa hàng. Tất cả chủ đề đều mặc định áp dụng một kiểu chủ đề. Khi tùy chỉnh chủ đề, bạn thay thế cài đặt kiểu chủ đề bằng cài đặt của bạn. Nếu bạn áp dụng một kiểu chủ đề vào chủ đề của mình, các cài đặt hiện tại như màu và cỡ chữ sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề) > Kiểu chủ đề.

  2. Nhấp vào kiểu chủ đề. Nếu chủ đề của bạn có nhiều hơn một kiểu chủ đề, các kiểu chủ đề đó sẽ được liệt kê trong cột.

  3. Nhấp vào Thay đổi kiểu.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí