Mục tĩnh dành cho Brooklyn

Chủ đề Brooklyn bao gồm nhiều mục tĩnh xuất hiện tại các vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm mục đầu trang, chân trang hoặc menu điều hướng. Để tìm hiểu về các mục tĩnh xuất hiện trên các trang nội dung như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập, tham khảo Mục của trang cho chủ đề Brooklyn.

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Với Brooklyn, bạn có thể thêm các mục sau vào đầu trang:

Bạn cũng có thể thay đổi màu của các liên kết và biểu tượng đầu trang.

Nếu muốn đặt đầu trang trong suốt trên trang chủ, bạn có thể chọn một logo và màu riêng cho đầu trang của trang chủ.

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm logo tùy chỉnh vào cửa hàng.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh: Chiều rộng của logo.
 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh cài đặt menu điều hướng

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt menu điều hướng sau:

 • Kiểu tìm kiếm - Cài đặt kiểu tính năng tìm kiếm đầu trang.
 • Menu - Cài đặt menu hiển thị ở đầu trang.
 • Menu thanh bên thứ cấp - Thêm menu thứ cấp vào menu thanh bên. Menu thanh bên được hiển thị thay cho menu đầu trang khi menu chính chiếm quá nhiều không gian. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Mẹo dành cho chủ đề Brooklyn.
 • Bật tìm kiếm - Hiển thị thanh tìm kiếm trên menu thanh bên.
 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong khu vực Menu điều hướng, điều chỉnh cài đặt menu điều hướng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

Chọn Home page only (Chỉ trang chủ) để chỉ hiển thị tin nhắn thông báo trên trang chủ.

 1. Nhập văn bản cho thông báo.
 2. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 3. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 4. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi màu của liên kết và biểu tượng đầu trang

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Nhấp vào mẫu màu Links and icons (Liên kết và biểu tượng) và chọn một màu.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt đầu trang trong suốt

Nếu muốn hiển thị logo và văn bản đầu trang phía trên bản trình chiếu trên trang chủ, bạn có thể đặt đầu trang trong suốt. Bạn chỉ nên chọn tùy chọn này nếu mục trên cùng của cửa hàng là bản trình chiếu.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong khu vực Transparent header (Đầu trang trong suốt), chọn Enable transparent header on the homepage (Đặt đầu trang trong suốt trên trang chủ).
 3. Không bắt buộc: Trong khu vực Transparent logo (Logo trong suốt), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh), rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Để đổi màu của liên kết và biểu tượng, nhấp vào mẫu màu Transparent header links and icons (Liên kết và biểu tượng đầu trang trong suốt) và chọn một màu.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • hộp chọn ngôn ngữ
 • hộp chọn đơn vị tiền tệ
 • một menu

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào chân trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm menu chứa liên kết đến trang thông tin liên hệ, trang thông tin vận chuyển và Chính sách quyền riêng tư của bạn.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn ngôn ngữ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn ngôn ngữ nếu bạn đã bật nhiều ngôn ngữ của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Ở phần Language selector (Hộp chọn ngôn ngữ), chọn Show language selector (Hiển thị hộp chọn ngôn ngữ).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ nếu bạn đã bật nhiều đơn vị tiền tệ.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Ở phần Hộp chọn đơn vị tiền tệ, chọn Show currency selector (Hiển thị hộp chọn đơn vị tiền tệ).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí