Các mục động dành cho chủ đề Brooklyn

Chủ đề Brooklyn bao gồm nhiều mục động mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Bạn có thể thêm, sắp xếp lạixóa các mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu trên trang chủ với đầy đủ chiều rộng hoặc điều chỉnh theo chiều cao của hình ảnh đầu tiên trong loạt ảnh.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải cao cho trang chiếu. Sử dụng hình ảnh có độ phân giải từ 3840 x 2160 px trở lên nhưng không vượt quá giới hạn tải lên của Shopify.

Vì kích cỡ và hình dạng của bản trình chiếu phụ thuộc vào kích cỡ và hình dạng thiết bị của khách hàng, hình ảnh bản trình chiếu sẽ bị cắt trên một số màn hình. Cố gắng sử dụng hình ảnh có tiêu điểm ở giữa để luôn xem được phần quan trọng của mỗi ảnh.

Để tìm hiểu thêm về những phương thức tối ưu với hình ảnh của bản trình chiếu, xem Tải lên hình ảnh.

Cài đặt mục trình chiếu

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Chiều cao trang chiếu - Chọn toàn màn hình hoặc điều chỉnh theo hình ảnh.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Chuyển trang chiếu theo tần suất - Dùng thang chỉnh để điều chỉnh tốc độ của bản trình chiếu.

Cài đặt khối trình chiếu

Mỗi trang chiếu của bản trình chiếu gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh – Thêm hình ảnh vào bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vị trí của hình ảnh trong bản trình chiếu. Vị trí mặc định là ở chính giữa.
 • Hiển thị lớp phủ – Thêm lớp màu lên trên trang trình chiếu hình ảnh. Lớp phủ có thể giúp chữ trên bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Độ chắn sáng của lớp phủ - Sử dụng thang chỉnh để chọn độ chắn sáng của lớp phủ trang chiếu.
 • Căn chỉnh văn bản - Chọn trái, giữa (mặc định) hoặc phải.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Tiêu đề phụ – Thêm tiêu đề phụ cho trang chiếu. Tiêu đề phụ xuất hiện trước tiêu đề.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.
 • Trình chọn màu cho các nút và chữ trên bản trình chiếu.

Tùy chỉnh bản trình chiếu

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn. Mục trình chiếu mới gồm hai trang chiếu sẽ xuất hiện trong thanh bên.
 3. Nhấp vào trang chiếu để chọn hình ảnh và điều chỉnh cài đặt trang chiếu.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bài viết blog

Bạn có thể đặt tối đa ba bài viết blog nổi bật trên trang chủ.

Mục bài viết blog bao gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề vào mục bài viết blog.
 • Blog - Cài đặt blog có bài viết bạn muốn đặt làm nổi bật.
 • Bài viết - Cài đặt số bài viết blog bạn muốn đặt làm nổi bật.
 • Hiển thị ngày - Hiển thị ngày đăng bài viết blog.
 • Hiển thị tác giả - Hiển thị tác giả bài viết blog.
 • Hiển thị ảnh bìa - Hiển thị ảnh bìa của bài viết blog.
 • Hiển thị đoạn trích - Hiển thị đoạn tóm tắt ngắn về bài viết blog.
 • Hiển thị nút "Xem tất cả" - Thêm nút liên kết đến trang blog của cửa hàng trực tuyến.

Thêm bài viết blog vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bài viết blog, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục blog trên trang chủ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Danh sách bộ sưu tập

Bạn có thể đặt tối đa chín bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ.

Mục danh sách bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho danh sách bộ sưu tập.
 • Bộ sưu tập - Cài đặt bộ sưu tập bạn muốn đặt làm nổi bật.

Thêm danh sách bộ sưu tập vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Collection list (Danh sách bộ sưu tập), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục danh sách bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm thuộc một trong các bộ sưu tập làm nổi bật trên trang chủ.

Mục bộ sưu tập nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho bộ sưu tập nổi bật.
 • Bộ sưu tập - Cài đặt bộ sưu tập có sản phẩm bạn muốn đặt làm nổi bật.
 • Kiểu lưới - Cài đặt bố cục cho các sản phẩm nổi bật.

Thêm bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured collection (Bộ sưu tập nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bộ sưu tập nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Bạn có thể đặt hình ảnh và văn bản tùy chỉnh trên trang chủ.

Mục hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Chọn một hình ảnh để thêm vào mục này.
 • Căn chỉnh hình ảnh - Cài đặt cạnh trang mà bạn muốn hiển thị hình ảnh.
 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục này.
 • Văn bản - Thêm văn bản vào mục này.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến trang hoặc trang web khác.

Thêm hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục hình ảnh có chữ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm làm nổi bật trên trang chủ. Đặt sản phẩm làm nổi bật là cách hay để quảng cáo sản phẩm mới hoặc sản phẩm đang giảm giá.

Mục sản phẩm nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Sản phẩm - Chọn sản phẩm để đặt làm nổi bật trên trang chủ.
 • Hiển thị nhãn mẫu mã - Hiển thị nhãn mẫu mã sản phẩm, như "Kích cỡ" và "Màu sắc".
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm.
 • Văn bản - Thêm văn bản cho sản phẩm nổi bật.
 • Nhãn nút - Thêm nút cùng nhãn văn bản cho sản phẩm nổi bật.
 • Liên kết trên nút - Liên kết nút đến trang hoặc trang web khác.

Thêm sản phẩm nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Với mục đăng ký nhận bản tin, bạn có thể thu thập địa chỉ email của khách hàng cho chiến dịch tiếp thị qua email. Tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

Mục văn bản đa dạng thức gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị rộng - Giảm lề ở các cạnh của văn bản.

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục văn bản đa dạng thức.

 • Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.

 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Thêm văn bản đa dạng thức vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Văn bản đa dạng thức rồi nhấp vào Chọn.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục văn bản đa dạng thức.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục video.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Bạn có thể tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web khác.

Mục HTML tùy chỉnh gồm các cài đặt sau:

 • HTML - Thêm mã HTML mà bạn muốn hiển thị trên trang chủ.
 • Chiều rộng khoảng chứa - Cài đặt chiều rộng của mục HTML tùy chỉnh.
 • Căn chỉnh chiều dọc - Cài đặt chiều dọc của nội dung trong mục.

Thêm HTML tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục HTML tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí