Các mục trang dành cho chủ đề Brooklyn

Các mục của trang là phần cố định hiển thị ở những vị trí cụ thể trên cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể tùy chỉnh nhưng không thể sắp xếp lại hoặc xóa các mục trang. Tìm hiểu cách tùy chỉnh các mục này để phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị tất cả chi tiết về sản phẩm và bao gồm một nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng). Mỗi sản phẩm trong cửa hàng có trang sản phẩm riêng. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện và chức năng của sản phẩm trên trang sản phẩm bằng mục Trang sản phẩm.

Mục trang sản phẩm bao gồm các cài đặt sau:

 • Bật thu phóng hình ảnh - Cho phép khách hàng phóng to hình ảnh sản phẩm.
 • Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm) - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể sử dụng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.
 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị hình ảnh - Cài đặt cách hiển thị hình ảnh sản phẩm.
 • Hiển thị trình chọn số lượng - Cho phép khách hàng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng.
 • Kiểu trình chọn - Cài đặt kiểu trình chọn số lượng.
 • Hiển thị nút thanh toán động - Thêm nút thanh toán động.
 • Đề xuất sản phẩm - Thêm danh sách đề xuất sản phẩm.

Tùy chỉnh trang sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Trang bộ sưu tập hiển thị tất cả các sản phẩm thuộc bộ sưu tập đó. Mỗi bộ sưu tập trong cửa hàng có trang bộ sưu tập riêng.

Chủ đề Brooklyn có hai tùy chọn bố cục dành cho trang bộ sưu tập:

 • Ghép - Kiểu ghép hiển thị cả hình ảnh sản phẩm lớn hơn và nhỏ hơn.

Để tìm hiểu cách đặt sản phẩm xuất hiện lớn hơn trong bố cục ghép, tham khảo Mẹo dành cho chủ đề Brooklyn.

 • Lưới - Kiểu lưới hiển thị hình ảnh sản phẩm theo định dạng bảng. Tất cả hình ảnh sản phẩm đều có cùng kích cỡ.

Mục trang bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Show collection image (Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập) - Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập trên đầu trang bộ sưu tập.
 • Bật sắp xếp bộ sưu tập - Thêm menu mà khách hàng có thể sử dụng để sắp xếp bộ sưu tập theo nhiều cách, như theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo giá.
 • Bật lọc thẻ - Thêm bộ lọc khách hàng có thể dùng để xem sản phẩm trong bộ sưu tập có thẻ cụ thể. Để hiển thị bộ lọc trên trang bộ sưu tập, bạn cần thêm thẻ cho sản phẩm trong bộ sưu tập đó.
 • Kiểu lưới - Cài đặt bố cục sản phẩm trên trang.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm.

Tùy chỉnh trang bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang danh sách bộ sưu tập

Mục Collections list page (Trang danh sách bộ sưu tập) là mục chính có thể tùy chỉnh của trang danh sách bộ sưu tập. Khách hàng có thể sử dụng trang danh sách bộ sưu tập để xem nhanh các bộ sưu tập nhằm tìm ra bộ sưu tập họ muốn duyệt xem. Trang này có thể hiển thị tất cả các bộ sưu tập trong cửa hàng hoặc có thể hiển thị nhóm bộ sưu tập bạn chọn.

Mục trang bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Nội dung - Bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên trang danh sách bộ sưu tập. Chỉ sử dụng danh sách này nếu Select collections to show (Chọn bộ sưu tập để hiển thị) được đặt thành Selected (Đã chọn).
 • Chọn bộ sưu tập để hiển thị - Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.
 • Sort collections by (Sắp xếp bộ sưu tập theo) - Cài đặt cách sắp xếp bộ sưu tập. Chỉ sử dụng cài đặt này nếu Select collections to show (Chọn bộ sưu tập để hiển thị) được đặt thành All (Tất cả).

Tùy chỉnh trang danh sách bộ sưu tập

 1. Chọn Collections list (Danh sách bộ sưu tập).
 2. Nhấp vào mục Collections list page (Trang danh sách bộ sưu tập).
 3. Không bắt buộc: Trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add Collection (Thêm bộ sưu tập) để thêm bộ sưu tập vào trang danh sách bộ sưu tập.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang danh sách bộ sưu tập.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bài viết

Mục Article pages (Trang bài viết) là mục chính có thể tùy chỉnh của trang bài viết trong cửa hàng. Mẫu Bài viết được sử dụng cho các mục như bài viết blog. Trên trang bài viết, bạn có thể bật tùy chọn chia sẻ qua mạng xã hội để khách hàng có thể chia sẻ bài viết của bạn với người khác.

Bật nút chia sẻ qua mạng xã hội trên trang bài viết

 1. Chọn Bài viết blog.
 2. Nhấp vào mục Article pages (Trang bài viết).
 3. Chọn Show social sharing buttons (Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội) để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội trên bài viết blog. Bạn có thể chọn các nền tảng để chia sẻ trong phần cài đặt truyền thông xã hội.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí