Mục cho Debut

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Debut và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Chủ đề Debut gồm các mục tĩnh sau:

Mục động

Chủ đề Debut gồm các mục động sau:

Đầu trang

Trong mục đầu trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm hình ảnh logo, chọn menu để hiển thị và tạo tin nhắn thông báo.

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh: Chiều rộng của logo.

 • Căn chỉnh logo: Căn chỉnh logo trong đầu trang. Chọn Trái hoặc Giữa.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

Chọn Home page only (Chỉ trang chủ) để chỉ hiển thị tin nhắn thông báo trên trang chủ.

 1. Nhập văn bản cho thông báo.
 2. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 3. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 4. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • liên kết nhanh
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • hộp chọn ngôn ngữ
 • hộp chọn đơn vị tiền tệ

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm biểu tượng phương tiện truyền thông xã hội

Khi bạn thêm tài khoản truyền thông xã hội vào cài đặt chủ đề, tài khoản được hiển thị tự động trong phần chân trang.

Thêm hộp chọn ngôn ngữ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn ngôn ngữ nếu bạn đã bật nhiều ngôn ngữ của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Sections (Mục).

 2. Nhấp vào Chân trang.

 3. Ở phần Language selector (Hộp chọn ngôn ngữ), chọn Show language selector (Hiển thị hộp chọn ngôn ngữ).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ

Bạn chỉ nên thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ nếu bạn đã bật nhiều đơn vị tiền tệ.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Ở phần Hộp chọn đơn vị tiền tệ, chọn Show currency selector (Hiển thị hộp chọn đơn vị tiền tệ).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Mục Trang sản phẩm là mục chính có thể tùy chỉnh trên trang sản phẩm. Mục này cũng hỗ trợ các tính năng sau đây nếu được định cấu hình trong cửa hàng:

Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhãn mẫu mã - Hiển thị nhãn mẫu mã, chẳng hạn như "Cỡ" và "Màu sắc" trên menu thả xuống mẫu mã. Nhãn mẫu mã hiển thị tùy theo tên tùy chọn mẫu mã của sản phẩm.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoăc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Nội dung đa phương tiện

 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ của phương tiện sản phẩm.
 • Bật phóng to hình ảnh - Cho phép khách hàng phóng to bằng cách di chuột vào hình ảnh sản phẩm.
 • Bật vòng lặp video - Sử dụng tùy chọn này để lặp lại video sản phẩm. Nếu bỏ chọn tùy chọn này, nút phát sẽ hiển thị trên video khi kết thúc.

Chỉnh sửa cài đặt Trang sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị khả năng nhận hàng tại cửa hàng

Debut cho phép bạn hiển thị với khách hàng xem sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn có còn để đến tận nơi lấy hàng hay không. Trên từng trang sản phẩm, mục Khả năng nhận hàng tại cửa hàng cho biết có còn hàng hay không và khung thời gian ước tính để lấy hàng.

Để sử dụng tính năng này, bạn phải thiết lập dịch vụ đến tận nơi lấy hàng. Nếu đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng, tính năng này sẽ luôn hiển thị trên trang sản phẩm và không thể tắt.

Sau khi đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng, trang sản phẩm sẽ hiển thị xem sản phẩm có sẵn để nhận hàng tại địa điểm đến tận nơi lấy hàng hay không. Thông tin này chỉ xuất hiện đối với sản phẩm được lưu kho ở ít nhất một địa điểm nhận hàng và đã chọn tùy chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) trong mục Vận chuyển của thông tin mẫu mã sản phẩm.

Để chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật) cho một mẫu mã sản phẩm, thực hiện như sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn một mẫu mã.

 4. Trong mục Vận chuyển, chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu chỉ có một địa điểm hỗ trợ đến tận nơi lấy hàng thì địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng của địa điểm đó sẽ được hiển thị. Khách hàng có thể nhấp vào Xem thông tin cửa hàng để tìm hiểu thêm về địa điểm nhận hàng.

Nếu bạn đã bật tính năng đến tận nơi lấy hàng cho nhiều địa điểm thì mục tình trạng còn hàng để đến lấy sẽ hiển thị địa điểm và tình trạng còn hàng của địa điểm gần khách hàng nhất, dựa trên địa chỉ IP của khách hàng. Khi khách hàng nhấp vào mục Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng khác, danh sách địa điểm nhận hàng sẽ được sắp xếp theo khoảng cách đến địa điểm của khách hàng.

Nếu không xác định được địa điểm của khách hàng qua địa chỉ IP, mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng sẽ hiển thị địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng theo thứ tự bảng chữ cái, trước tiên là theo thành phố và sau đó là theo tên địa điểm. Ví dụ: Giả sử bạn có ba địa điểm nhận hàng: "Mỹ Đình" tại Hà Nội, "Hoàng Cầu" tại Hà Nội và "Bùi Viện" tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tình trạng còn hàng để đến lấy sẽ hiển thị thông tin chi tiết cho địa điểm "Hoàng Cầu" tại Hà Nội.

Hiển thị biểu ngữ của Shop Pay Trả góp

Phiên bản 17.12.0+

Nếu bạn đã bật dịch vụ trả góp của Shop Pay và đang ở Hoa Kỳ, biểu ngữ dịch vụ trả góp của Shop Pay sẽ hiển thị trên trang sản phẩm nếu sản phẩm có giá từ 50 ĐẾN 1000 USD. Nếu đã bật dịch vụ trả góp của Shop Pay, không thể tắt biểu ngữ.

Biểu ngữ xuất hiện bên dưới giá sản phẩm và cho biết khách hàng có thể thanh toán toàn bộ hoặc trả góp thành 4 khoản bằng nhau. Người dùng có thể nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem thông tin bổ sung về các khoản trả góp và thông tin công khai cần thiết.

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Mục Trang bộ sưu tập là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang bộ sưu tập.

Mục Trang bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Bố cục - Chọn cách sắp xếp sản phẩm trên trang bộ sưu tập.
 • Số sản phẩm trong mỗi hàng (chỉ ở kiểu lưới) - Chọn số lượng sản phẩm để hiển thị trong mỗi hàng trên trang bộ sưu tập. Mục này chỉ áp dụng nếu Bố cục được đặt thành Lưới.
 • Số hàng mỗi trang (chỉ ở kiểu lưới) - Chọn số hàng sản phẩm để hiển thị trên trang bộ sưu tập. Mục này chỉ áp dụng nếu Bố cục được đặt thành Lưới.
 • Show collection image (Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập) - Hiển thị hình ảnh bộ sưu tập trên đầu trang bộ sưu tập.
 • Show product vendors (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm dưới tiêu đề sản phẩm.
 • Bật sắp xếp - Chọn tùy chọn này để khách hàng có thể sắp xếp sản phẩm trên trang bộ sưu tập.
 • Bật lọc thẻ - Chọn tùy chọn này để khách hàng có thể lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.

Chỉnh sửa cài đặt Trang bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang danh sách bộ sưu tập

Khách hàng có thể sử dụng trang danh sách bộ sưu tập để tìm bộ sưu tập họ muốn duyệt. Trang danh sách bộ sưu tập có thể hiển thị tất cả các bộ sưu tập trong cửa hàng của bạn hoặc có thể hiển thị nhóm bộ sưu tập bạn chọn.

Mục trang danh sách Bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Bộ sưu tập - Cài đặt bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên trang danh sách bộ sưu tập. Chỉ sử dụng thông tin này nếu Select collections to show (Chọn bộ sưu tập để hiển thị) được đặt thành Selected (Đã chọn).
 • Chọn bộ sưu tập để hiển thị - Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.
 • Sort collections by (Sắp xếp bộ sưu tập theo) - Cài đặt cách sắp xếp bộ sưu tập. Chỉ sử dụng cài đặt này nếu Select collections to show (Chọn bộ sưu tập để hiển thị) được đặt thành All (Tất cả).
 • Số bộ sưu tập trong mỗi hàng - Cài đặt số lượng bộ sưu tập để hiển thị trong mỗi hàng trên trang danh sách bộ sưu tập.

Tùy chỉnh mục Trang danh sách bộ sưu tập

 1. Chọn Collections list (Danh sách bộ sưu tập).
 2. Nhấp vào mục Collections list page (Trang danh sách bộ sưu tập).
 3. Không bắt buộc: Trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add Collection (Thêm bộ sưu tập) để thêm bộ sưu tập vào trang danh sách bộ sưu tập.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang danh sách bộ sưu tập.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang blog

Mục Blog pages (Trang blog) là mục chính có thể tùy chỉnh của trang blog. Trang blog liệt kê tất cả các bài viết đã đăng trên blog của bạn. Bạn có thể hiển thị các bài viết trên blog ở dạng danh sách hoặc dạng lưới. Cả chế độ xem danh sách và lưới đều hiển thị tiêu đề bài viết blog và một đoạn trích, nếu có. Nếu không có đoạn trích, những câu đầu tiên của bài viết blog sẽ hiển thị.

Mục Trang blog bao gồm các cài đặt sau:

 • Bố cục - Chọn List (Danh sách) hoặc Grid (Lưới).
 • Hiển thị tác giả - Hiển thị tên của tác giả bên dưới tiêu đề bài viết blog.
 • Hiển thị ngày - Hiển thị ngày đăng bên dưới tiêu đề bài viết blog.

Tùy chỉnh mục Blog pages (Trang blog)

 1. Chọn Blog.
 2. Nhấp vào mục Trang blog.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bài viết.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bài viết

Trang bài viết blog hiển thị từng bài viết blog. Mục Bài viết gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị tác giả - Hiển thị tên của tác giả bên dưới tiêu đề bài viết blog.
 • Hiển thị ngày - Hiển thị ngày đăng bài viết blog bên dưới tiêu đề bài viết blog.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Chọn tùy chọn này để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội trên các bài viết blog của bạn. Bạn có thể chọn các nền tảng để chia sẻ trong phần cài đặt truyền thông xã hội.

Tùy chỉnh mục Posts (Bài viết)

 1. Chọn Bài viết blog.
 2. Nhấp vào mục Posts (Bài viết).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục Bài viết.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Mục Trang giỏ hàng bao gồm các cài đặt sau:

 • Bật cập nhật giỏ hàng tự động - Chọn tùy chọn này để cập nhật giỏ hàng ngay khi khách hàng thực hiện thay đổi. Ví dụ: Có thể cập nhật giá tổng phụ khi khách hàng thay đổi số lượng mặt hàng trong giỏ hàng.
 • Bật ghi chú trong giỏ hàng - Trong một số chủ đề, tùy chọn này được gọi là Ghi chú đơn hàng.

Tùy chỉnh mục Trang giỏ hàng

 1. Chọn Giỏ hàng.
 2. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục Trang giỏ hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Mục Bộ sưu tập nổi bật bao gồm các cài đặt sau:

 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản hiển thị bên trên sản phẩm trong bộ sưu tập. Văn bản mặc định là Bộ sưu tập nổi bật.
 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong mục.
 • Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng) - Chọn số lượng sản phẩm để hiển thị trong mỗi hàng trong mục.
 • Rows (Hàng) - Chọn số lượng hàng sản phẩm để hiển thị trong mục.
 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm dưới tiêu đề sản phẩm.
 • Show 'View all' button (Hiển thị nút "Xem tất cả") - Chọn tùy chọn này để thêm nút View all (Xem tất cả) dưới hàng cuối cùng trong mục. Khách hàng có thể nhấp vào nút này để xem tất cả bộ sưu tập.

Thêm bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập), sau đó chọn một bộ sưu tập trong danh sách Bộ sưu tập. Bộ sưu tập bạn chọn có thể hiển thị tối đa 50 sản phẩm.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục Bộ sưu tập nổi bật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với chủ đề Debut, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ hiển thị bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang khác.

Bạn có thể sử dụng mục hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể.

Mục Hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Thêm hoặc chọn hình ảnh để thêm vào mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.
 • Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh) - Chọn vị trí bên trái hoặc bên phải để hiển thị hình ảnh trong mục.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính để ghép với hình ảnh.
 • Text (Văn bản) - Thêm văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị dưới văn bản tiêu đề.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Để thêm mục hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có lớp phủ văn bản

Bạn có thể đặt hình ảnh cỡ lớn có lớp phủ văn bản tùy chỉnh làm nổi bật trên trang chủ.

Mục Hình ảnh có lớp phủ văn bản bao gồm các cài đặt sau:

 • Hình ảnh - Chọn hình ảnh để thêm vào mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.
 • Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh) - Chọn vị trí bên trái hoặc bên phải để hiển thị hình ảnh trong mục.
 • Bố cục - Cài đặt chiều rộng của mục.
 • Chiều cao của mục - Cài đặt chiều cao của mục. Để tránh bị cắt ảnh, chọn Adapt to image (Điều chỉnh theo hình ảnh) để đặt chiều cao của mục dựa trên chiều cao của hình ảnh.
 • Kích cỡ văn bản - Cài đặt kích cỡ văn bản.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính để ghép với hình ảnh. Mục Image with text overlay (Hình ảnh có lớp phủ văn bản) được tự động đổi tên theo tiêu đề bạn cung cấp.
 • Text (Văn bản) - Thêm văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị dưới văn bản tiêu đề.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Thêm hình ảnh có lớp phủ văn bản vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Image with text overlay (Hình ảnh có lớp phủ văn bản) rồi nhấp vào Chọn.
 3. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục hình ảnh có lớp phủ văn bản.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm là sản phẩm nổi bật trên trang chủ. Sản phẩm nổi bật là một cách hiệu quả để quảng cáo sản phẩm mới hoặc sản phẩm đang giảm giá. Khách hàng có thể xem thêm hình ảnh sản phẩm bằng cách sử dụng mũi tên bên trái và bên phải phía dưới hình ảnh.

Mục sản phẩm nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Sản phẩm - Chọn sản phẩm bạn muốn đặt làm nổi bật trên trang chủ.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Hiển thị nhãn mẫu mã - Hiển thị nhãn mẫu mã, chẳng hạn như "Cỡ" và "Màu sắc" trên menu thả xuống mẫu mã. Nhãn mẫu mã hiển thị tùy theo tên tùy chọn mẫu mã của sản phẩm.
 • Hiển thị nhà cung cấp - Hiển thị thương hiệu hoăc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.

Nội dung đa phương tiện

 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ của phương tiện sản phẩm.
 • Bật phóng to hình ảnh - Cho phép khách hàng phóng to bằng cách di chuột vào hình ảnh sản phẩm.
 • Bật vòng lặp video - Lặp lại video sản phẩm. Nếu bỏ chọn tùy chọn này, nút phát hiển thị trên video khi kết thúc.

Thêm mục sản phẩm nổi bật

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm nổi bật.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

Mục văn bản đa dạng thức gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị rộng - Giảm lề ở các cạnh của văn bản.

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục văn bản đa dạng thức.

 • Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.

 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Thêm văn bản đa dạng thức vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Văn bản đa dạng thức rồi nhấp vào Chọn.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục văn bản đa dạng thức.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Ảnh bìa - Thêm ảnh bìa cho video. Ảnh bìa được ẩn khi phát video.
 • Căn chỉnh hình ảnh - Căn chỉnh ảnh bìa sao cho luôn hiển thị phần quan trọng nhất.
 • Liên kết video - Thêm URL YouTube cho video.
 • Hiển thị lớp phủ - Thêm lớp màu trên video để chữ dễ đọc hơn. Nếu bạn đặt kiểu video thành Image with play button (Hình ảnh có nút phát), lớp phủ sẽ bị xóa khi phát video.
 • Kiểu - Cài đặt kiểu video. Kiểu Video nền chỉ áp dụng cho máy tính để bàn. Nếu khách hàng truy cập cửa hàng bằng máy tính bảng hoặc thiết bị di động, họ luôn thấy kiểu Image with play button (Hình ảnh có nút phát).
 • Chiều cao video - Cài đặt chiều cao của video.
 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho video.
 • Cỡ chữ - Thêm chữ vào video. Nếu bạn đặt kiểu video thành Image with play button (Hình ảnh có nút phát), chữ sẽ bị xóa khi phát video.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể thêm bản trình chiếu hình ảnh vào trang chủ. Trong mục bản trình chiếu, bạn có thể cài đặt chiều cao của trang chiếu, thêm văn bản và nút và chọn xem bản trình chiếu có tự động phát hay không.

Mục Bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

 • Trang chiếu hình ảnh - Chọn một hình ảnh để thêm vào bản trình chiếu. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst. Bạn có thể thực hiện những cài đặt sau đây cho mỗi trang chiếu:

  • Vị trí hình ảnh - Chọn căn chỉnh hình ảnh trong khung bản trình chiếu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về vị trí hình ảnh trong hướng dẫn dưới đây.
  • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính để ghép với hình ảnh.
  • Tiêu đề phụ - Thêm văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị dưới văn bản tiêu đề.
  • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
  • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.
 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Tìm hiểu thêm về ảnh hưởng của chiều cao trang chiếu đến bản trình chiếu.

 • Kích cỡ văn bản - Cài đặt kích cỡ của tiêu đề trên bản trình chiếu.

 • Căn chỉnh văn bản - Chọn vị trí của văn bản trên trang chiếu.

 • Hiển thị lớp phủ - Thêm lớp màu giữa hình ảnh và mọi văn bản được đặt trên hình ảnh. Lớp phủ có thể hỗ trợ độ tương phản màu và độ dễ đọc. Bạn có thể cài đặt màu và độ chắn sáng của lớp phủ trong cài đặt màu.

 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.

 • Change slides every (Chuyển trang chiếu theo tần suất) - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.

Để tìm hiểu về cách cắt hình ảnh bản trình chiếu và kích cỡ hình ảnh đề xuất, tham khảo hướng dẫn về bản trình chiếu.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Để thêm trang chiếu hình ảnh, thực hiện các bước sau:

 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản trình chiếu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hướng dẫn bản trình chiếu

Bạn có thể sử dụng đề xuất cài đặt và hình ảnh dưới đây để kiểm soát giao diện của bản trình chiếu trên cửa hàng trực tuyến. Cách hiển thị trang chiếu phụ thuộc vào các nhân tố sau:

Vì khác biệt trong kích cỡ và hình dạng màn hình, trang chiếu có thể hiển thị khác nhau trên thiết bị di động và máy tính để bàn.

Đề xuất kích cỡ hình ảnh

Kích thước đề xuất cho hình ảnh bản trình chiếu phụ thuộc vào cài đặt chiều cao trang chiếu. Sử dụng hướng dẫn sau:

Đề xuất kích cỡ hình ảnh theo cài đặt
Cài đặt chiều cao trang chiếu Chiều rộng đề xuất Chiều cao đề xuất
Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên 1200 px 600 px
Nhỏ 1200 px 475 px
Trung bình 1200 px 489 px
Lớn 1200 px 775 px

Để xem hoặc thay đổi cài đặt chiều cao trang chiếu, xem bước 5 trong hướng dẫn tạo bản trình chiếu.

Cắt hình ảnh

Bạn có thể thực hiện các bước để kiểm soát cách cắt hình ảnh hoặc để tránh cắt hình ảnh hoàn toàn.

Kiểm soát cách cắt hình ảnh

Bạn có thể phải cắt hình ảnh trên một số kích cỡ màn hình trong các trường hợp sau:

 • Các hình ảnh của bạn không có cùng tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao.
 • Chiều cao trang chiếu được đặt thành Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn.
 • Chiều cao trang chiếu được đặt thành Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên) và các hình ảnh cao hơn màn hình thiết bị hoặc cửa sổ trình duyệt.

Bạn có thể kiểm soát cách cắt hình ảnh qua cài đặt Vị trí hình ảnh.

Với mỗi ảnh, bạn có thể chọn phần muốn giữ lại để xem khi phải cắt ảnh. Trong ví dụ sau đây, bạn có thể thấy cách cắt cùng một hình ảnh đối với một số kích cỡ màn hình khác nhau. Trang chiếu bên trái đã đặt vị trí hình ảnh là Chính giữa. Trang chiếu bên phải đã đặt vị trí hình ảnh là Trên cùng bên trái.

Ví dụ về trang chiếu được cắt theo các cách khác nhau dựa trên cài đặt vị trí hình ảnh.

Để xem hoặc thay đổi cài đặt vị trí hình ảnh, tham khảo bước 10 trong hướng dẫn tạo bản trình chiếu.

Tránh cắt ảnh

Để tránh cắt ảnh trong bản trình chiếu, hãy thử các bước sau đây:

 • Cài đặt chiều cao trang chiếu thành Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên).
 • Sử dụng hình ảnh có chiều rộng gấp đôi chiều cao. Những hình ảnh này có tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao là 2:1. Kích thước đề xuất là 1200 px nhân 600 px.
 • Đảm bảo tất cả trang chiếu có cùng tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao. Tỷ lệ của trang chiếu quan trọng hơn kích thước tính theo pixel của trang chiếu.

Trong ví dụ sau đây, hình ảnh bản trình chiếu với tỷ lệ 2:1 được hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động:

Trang chiếu hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động mà không cần cắt.

Chiều cao trang chiếu

Chiều rộng mục bản trình chiếu luôn là 100% cửa sổ trình duyệt. Chiều cao trang chiếu cân đối với chiều rộng. Vì khác biệt về kích cỡ màn hình, chiều rộng và chiều cao của trang chiếu khác nhau giữa các thiết bị. Chiều cao trang chiếu cũng bị ảnh hưởng bởi cài đặt chiều cao trang chiếu.

Bạn có thể sử dụng cài đặt chiều cao trang chiếu Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu. Đây là cài đặt lý tưởng nhất khi tất cả hình ảnh có cùng kích cỡ hoặc có cùng tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao. Nếu hình ảnh có kích cỡ hoặc tỷ lệ khác nhau, bạn có thể thay đổi thứ tự trang chiếu để xem bản trình chiếu trông như thế nào với chiều cao hình ảnh khác nhau.

Trong ví dụ sau đây, trang chiếu ngắn nhất được đặt trước tiên:

Trang chiếu thấp hơn quyết định chiều cao của hai trang chiếu còn lại. Vì các trang chiếu khác dài hơn nên sẽ bị cắt phía trên và phía dưới.

Trong ví dụ tiếp theo, trang chiếu cao hơn được đặt trước tiên:

Trang chiếu có chiều cao trung bình quyết định chiều cao của hai trang chiếu còn lại. Trang chiếu cao hơn sẽ bị cắt phía trên và phía dưới. Trang chiếu ngắn hơn được cắt các cạnh.

Nếu thay vào đó, bạn sử dụng cài đặt chiều cao Nhỏ, Trung bình hoặc Lớn, tham khảo đề xuất kích cỡ hình ảnh cho trang chiếu.

Tỷ lệ hình ảnh

Nếu bạn muốn tránh cắt ảnh trong bản trình chiếu, tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao đề xuất cho hình ảnh là 2:1.

Nếu bạn không lo ngại việc cắt ảnh trên màn hình máy tính để bàn và muốn tạo ảnh hưởng đến thiết bị dị động, hãy sử dụng hình ảnh vuông hoặc hình ảnh có chiều cao lớn hơn chiều rộng. Trang chiếu mẫu dưới đây hiển thị hình ảnh vuông, có tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao là 1:1.

Trang chiếu hình vuông hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Hình ảnh bị cắt trên thiết bị máy tính để bàn nhưng không bị cắt trên thiết bị di động.

Trang chiếu mẫu tiếp theo hiển thị ảnh chân dung có tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao là 2:3.

Trang chiếu cao hiển thị trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Hình ảnh bị cắt trên thiết bị máy tính để bàn nhưng không bị cắt trên thiết bị di động.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí