Các mục của chủ đề Minimal

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Minimal và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Minimal chứa những mục tĩnh sau:

Mục động

Minimal chứa những mục động sau:

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng sau trong đầu trang:

 • Logo
 • Thanh thông báo
 • Menu
 • Tìm kiếm

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Hình ảnh logo nên là 450 x 200 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách giảm chiều rộng.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel): Chiều rộng của logo.

 • Căn trái logo. Chọn tùy chọn này để căn chỉnh logo sang lề trái của cửa hàng. Khi bỏ chọn tùy chọn này, logo sẽ nằm ở vị trí trung tâm.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

 3. Nhập văn bản cho thông báo.

 4. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Để căn giữa menu và hiển thị menu trên một dòng riêng, hãy chọn Căn giữa menu chính bên dưới logo.

 5. Để thêm một dòng bên trên và bên dưới menu nhằm phân chia menu khỏi phần còn lại của cửa hàng một cách trực quan, hãy chọn Hiển thị dòng phân chia ở đầu trang.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bật tìm kiếm

Bạn có thể thêm tùy chọn tìm kiếm vào đầu trang để khách hàng có thể nhanh chóng tìm các mặt hàng trong cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Chọn Show search bar (Hiển thị thanh tìm kiếm).
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • một menu
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp
 • đoạn trích từ bài viết blog mới nhất của bạn
 • biểu tượng truyền thông xã hội

Biểu tượng truyền thông xã hội hiển thị trong phần chân trang được điều chỉnh bằng cài đặt chủ đề.

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin, văn bản, biểu tượng truyền thông xã hội hoặc bài viết blog mới nhất

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị tất cả chi tiết về sản phẩm và bao gồm một nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng). Mỗi sản phẩm trong cửa hàng có trang sản phẩm riêng. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện và chức năng của sản phẩm trên trang sản phẩm bằng mục Trang sản phẩm.

Mục trang sản phẩm bao gồm các cài đặt sau:

Cài đặt

 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Kiểu thu phóng hình ảnh - Cài đặt kiểu thu phóng hình ảnh sản phẩm. Chọn No zoom (Không thu phóng) để ngăn khách hàng phóng to.
 • Vị trí ảnh thu nhỏ của sản phẩm - Cài đặt vị trí của ảnh thu nhỏ đối với hình ảnh sản phẩm bổ sung.

Mô tả

 • Show a tab next to your product description (Hiển thị tab bên cạnh mô tả sản phẩm) - Hiển thị nội dung của trang, ví dụ như bảng kích cỡ hoặc chính sách trả hàng trên tab thứ hai. Chọn trang để hiển thị trong Tab content (Nội dung tab).
 • Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm) - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể sử dụng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Biểu mẫu tùy chọn sản phẩm

 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Thêm nút thanh toán động.
 • Trình chọn mẫu mã và kích cỡ nút - Cài đặt kích cỡ của trình chọn mẫu mã, nút Thêm vào giỏ hàng và nút thanh toán nhanh.

Tùy chỉnh trang sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Chọn cách hiển thị của đề xuất sản phẩm bằng cách chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau:

  • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm
  • Hiển thị biểu tượng "Giảm giá"
  • Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Mục Trang bộ sưu tập là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang bộ sưu tập.

 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm dưới tiêu đề sản phẩm.
 • Hiển thị biểu tượng giảm giá sản phẩm - Hiển thị huy hiệu trên sản phẩm đang được giảm giá.
 • Hiển thị biểu tượng hết hàng - Thêm huy hiệu và lớp phủ nếu mức hàng trong kho của sản phẩm là 0.
 • Enable collection sorting (Bật sắp xếp bộ sưu tập) - Cho phép khách hàng sắp xếp sản phẩm trên trang bộ sưu tập.
 • Enable filtering by product tag (Bật lọc theo thẻ sản phẩm) - Cho phép khách hàng lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.
 • Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm - Căn giữa tên, giá và nhà cung cấp của từng sản phẩm bên dưới hình ảnh sản phẩm.

Chỉnh sửa cài đặt Trang bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Blog

Nếu có nhiều nhân viên viết bài viết blog, có thể bạn sẽ muốn hiển thị tự động tên tác giả cho từng bài viết blog trên trang Blog của bạn.

Hiển thị tác giả bài viết blog

 1. Chọn Blog.
 2. Nhấp vào mục Blog.
 3. Chọn Show blog post author (Hiển thị tác giả của bài viết blog).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bài viết

Mục Article (Bài viết) là mục chính có thể tùy chỉnh của trang bài viết trong cửa hàng. Mẫu Bài viết được sử dụng cho bài viết blog.

Mục Bài viết gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị tác giả bài viết blog - Nếu nhiều nhân viên tham gia viết bài viết blog, hãy chọn tùy chọn này để hiển thị tác giả bên dưới tiêu đề bài viết blog.
 • Enable blog post sharing (Bật chia sẻ bài viết blog) - Hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội trên bài viết blog. Bạn có thể chọn các nền tảng để chia sẻ trong phần cài đặt truyền thông xã hội.

Tùy chỉnh mục Article (Bài viết)

 1. Chọn Bài viết blog.
 2. Nhấp vào mục Article (Bài viết).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bài viết.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hànghàng

Mục Trang giỏ hàng là mục chính có thể tùy chỉnh trong giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến. Trong trang giỏ hàng, bạn có thể bật ghi chú trong giỏ hàng để cho phép khách hàng thêm hướng dẫn đặc biệt vào đơn hàng.

Bật ghi chú đơn hàng

 1. Chọn Giỏ hàng.
 2. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.
 3. Chọn Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Mục Bộ sưu tập nổi bật bao gồm các cài đặt sau:

 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản hiển thị bên trên sản phẩm trong bộ sưu tập. Văn bản mặc định là Bộ sưu tập nổi bật.
 • Collection (Bộ sưu tập) - Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong mục.
 • Products per row (Sản phẩm trong mỗi hàng) - Đặt số lượng sản phẩm để hiển thị trong mỗi hàng trong mục.
 • Rows (Hàng) - Cài đặt số lượng hàng sản phẩm để hiển thị trong mục.
 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm dưới tiêu đề sản phẩm.
 • Hiển thị biểu tượng "Giảm giá" - Hiển thị huy hiệu trên sản phẩm đang được giảm giá.
 • Hiển thị biểu tượng "Hết hàng" - Thêm huy hiệu và lớp phủ nếu mức hàng trong kho của sản phẩm là 0.
 • Căn giữa văn bản bên dưới hình ảnh sản phẩm - Căn giữa tên, giá và nhà cung cấp của từng sản phẩm bên dưới hình ảnh sản phẩm.

Thêm bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập), sau đó chọn một bộ sưu tập trong danh sách Bộ sưu tập.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục Bộ sưu tập nổi bật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu trang chủ xoay vòng tối đa sáu hình ảnh.

Kích cỡ đề xuất của hình ảnh bản trình chiếu là 1280 x 460 px.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

Nội dung

 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Độ chắn sáng của lớp phủ - Thiết lập đổ bóng cho lớp phủ hình ảnh. Lớp phủ làm giao diện hình ảnh tối đi và có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Màu chữ - Đặt màu cho văn bản trình chiếu.
 • Căn chỉnh văn bản - Căn chỉnh văn bản cân đối với trang chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Cài đặt

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Change slides every (Chuyển trang chiếu theo tần suất) - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.
 • Transition effect (Hiệu ứng chuyển tiếp) - Chọn xem bạn muốn hình ảnh trượt đi hay mờ đi.
 • Cỡ chữ - Đặt kích cỡ cho văn bản trình chiếu.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Chọn màu nền cho mục đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào bảng Background color (Màu nền) và chọn một màu.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

Mục văn bản đa dạng thức gồm các cài đặt sau:

 • Hiển thị rộng - Giảm lề ở các cạnh của văn bản.

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục văn bản đa dạng thức.

 • Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.

 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Thêm văn bản đa dạng thức vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Văn bản đa dạng thức rồi nhấp vào Chọn.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục văn bản đa dạng thức.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục video.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Thêm mục HTML tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Thêm mục.

 2. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí