Các mục của chủ đề Simple

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Simple và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Simple chứa những mục tĩnh sau:

Mục động

Simple chứa những mục động sau:

Đầu trang

Trong mục đầu trang, bạn có thể chỉnh sửa nội dung hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm hình ảnh logo, tạo tin nhắn thông báo và thêm tagline.

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Hình ảnh logo nên là 450 x 200 px. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách giảm chiều rộng.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh: Chiều rộng của logo.
 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

Chọn Home page only (Chỉ trang chủ) để chỉ hiển thị tin nhắn thông báo trên trang chủ.

 1. Nhập văn bản cho thông báo.
 2. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 3. Để thay đổi màu nền thanh thông báo, nhấp vào bảng màu Bar (Thanh) và chọn một màu.

 4. Để thay đổi màu của văn bản thông báo, nhấp vào bảng màu Text (Văn bản) và chọn một màu.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Simple có tính năng thanh bên chứa menu điều hướng.

 1. Nhấp vào Sidebar (Thanh bên).
 2. Trong danh sách Menu, chọn một menu làm menu thanh bên.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • một menu
 • đăng ký nhận bản tin
 • mục văn bản chứa thông tin về doanh nghiệp

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin hoặc văn bản

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Mục Trang sản phẩm là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

Cài đặt

 • Hiển thị hộp chọn số lượng - Cho phép người dùng chỉ định số lượng để thêm vào giỏ hàng.
 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp sản phẩm. Để hiển thị thương hiệu hoặc nhà cung cấp, bạn cần thêm nhà cung cấp cho sản phẩm.
 • Bật chia sẻ sản phẩm - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể dùng để chia sẻ sản phẩm trên truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Mô tả

 • Vị trí - Chọn vị trí của mô tả sản phẩm cân đối với hình ảnh sản phẩm.
 • Show a tab next to your product description (Hiển thị tab bên cạnh mô tả sản phẩm) - Hiển thị nội dung của trang, ví dụ như bảng kích cỡ hoặc chính sách trả hàng trên tab thứ hai. Chọn trang để hiển thị trong Tab content (Nội dung tab).

Hình ảnh nổi bật

 • Kiểu thu phóng - Chọn kiểu thu phóng hình ảnh sản phẩm. Chọn No zoom (Không thu phóng) để ngăn khách hàng phóng to.

Thêm vào nút giỏ hàng

 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Kích cỡ nút - Chọn kích cỡ từ menu thả xuống này để đặt kích cỡ nút Thêm vào giỏ hàng và nút thanh toán nhanh.

Chỉnh sửa cài đặt Trang sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang bộ sưu tập

Mục Trang bộ sưu tập là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang bộ sưu tập.

Mục Trang bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Show product vendor (Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm) - Hiển thị nhà cung cấp cho mỗi sản phẩm dưới tiêu đề sản phẩm.
 • Enable collection sorting (Bật sắp xếp bộ sưu tập) - Cho phép khách hàng sắp xếp sản phẩm trên trang bộ sưu tập.
 • Enable filtering by product tag (Bật lọc theo thẻ sản phẩm) - Cho phép khách hàng lọc bộ sưu tập theo thẻ sản phẩm.

Chỉnh sửa cài đặt Trang bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Trang bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ. Đặt bộ sưu tập nổi bật sẽ thúc đẩy bán hàng và giúp bạn quảng cáo bộ sưu tập mới.

Mục Bộ sưu tập nổi bật bao gồm các cài đặt sau:

 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản hiển thị bên trên sản phẩm trong bộ sưu tập. Văn bản mặc định là Bộ sưu tập nổi bật.
 • Collection (Bộ sưu tập) - Chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong mục. Bộ sưu tập bạn chọn có thể hiển thị tối đa 50 sản phẩm.
 • Rows (Hàng) - Chọn số lượng hàng sản phẩm để hiển thị trong mục.

Thêm mục bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bộ sưu tập nổi bật, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập), sau đó chọn một bộ sưu tập trong danh sách Bộ sưu tập.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu ngữ nổi bật

Bạn có thể thêm hình ảnh biểu ngữ nổi bật vào trang chủ. Bạn cũng có thể thêm tiêu đề và liên kết hình ảnh.

Thêm mục biểu ngữ nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured banner (Biểu ngữ nổi bật), rồi nhấp vào Chọn.
 3. Nhập tiêu đề mới cho mục này vào trường Heading (Tiêu đề).
 4. Trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 5. Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 6. Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.

 7. Trong trường Image link (Liên kết hình ảnh), chọn trang trong cửa hàng mà bạn muốn hình ảnh liên kết đến trang đó.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Với Simple, bạn có thể thêm hình ảnh có chữ hiển thị bên phải hoặc bên trái hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm nút liên kết đến trang khác.

Bạn có thể sử dụng mục hình ảnh có chữ để quảng cáo sản phẩm hoặc bộ sưu tập cụ thể.

Mục Hình ảnh có chữ gồm các cài đặt sau:

 • Image (Hình ảnh) - Thêm hình ảnh để hiển thị trong mục. Bạn có thể tải lên hình ảnh, sử dụng hình ảnh đã tải lên trước đó hoặc chọn hình ảnh trong kho ảnh miễn phí từ Burst.
 • Image alignment (Căn chỉnh hình ảnh) - Chọn vị trí bên trái hoặc bên phải để hiển thị hình ảnh trong mục.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm văn bản chính để ghép với hình ảnh.
 • Text (Văn bản) - Thêm văn bản phụ để ghép với hình ảnh. Văn bản này hiển thị dưới văn bản tiêu đề.
 • Nhãn nút - Thêm văn bản bạn muốn hiển thị trên nút.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Để thêm mục hình ảnh có chữ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Hình ảnh có chữ, sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Trong vùng Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 4. Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 5. Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.

 6. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Bạn có thể tạo bản trình chiếu trang chủ xoay vòng tối đa sáu hình ảnh.

Kích cỡ đề xuất của hình ảnh bản trình chiếu là 1280 x 460 px.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

Nội dung

 • Hình ảnh - Thêm trang chiếu hình ảnh cho bản trình chiếu.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Độ chắn sáng của lớp phủ - Thiết lập đổ bóng cho lớp phủ hình ảnh. Lớp phủ làm giao diện hình ảnh tối đi và có thể giúp văn bản trình chiếu dễ đọc hơn.
 • Màu chữ - Đặt màu cho văn bản trình chiếu.
 • Căn chỉnh văn bản - Căn chỉnh văn bản cân đối với trang chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Nhãn nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Cài đặt

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image slide height (Điều chỉnh theo chiều cao trang chiếu hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Change slides every (Chuyển trang chiếu theo tần suất) - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.
 • Transition effect (Hiệu ứng chuyển tiếp) - Chọn xem bạn muốn hình ảnh trượt đi hay mờ đi.
 • Cỡ chữ - Đặt kích cỡ cho văn bản trình chiếu.

Thêm bản trình chiếu vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn.
  1. Trong khu vực Nội dung, nhấp vào Slide (Trang chiếu) rồi thực hiện một trong những thao tác sau: - Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 3. Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 4. Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.

 5. Để thêm trang chiếu bổ sung, nhấp vào Add Slide (Thêm trang chiếu).

 6. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh bản trình chiếu.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Văn bản đa dạng thức

Sử dụng mục Rich text (Văn bản đa dạng thức) để cung cấp nội dung văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chủ hoặc nhúng trang được tạo trong trang quản trị Shopify. Ví dụ: Bạn có thể làm nổi bật những sự kiện sắp tới bằng cách nhúng trang blog hoặc hiển thị trang có một trong những mục sau:

Mục văn bản đa dạng thức gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục văn bản đa dạng thức.
 • Văn bản - Thêm và định dạng văn bản tùy chỉnh. Nếu bạn muốn làm nổi bật một trang trong cửa hàng, nhấp vào Add content (Thêm nội dung), rồi nhấp vào Page (Trang). Chọn trang cần nổi bật làm trang chủ trong menu thả xuống.
 • Kích cỡ - Cài đặt kích cỡ văn bản.

Thêm văn bản đa dạng thức vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Văn bản đa dạng thức rồi nhấp vào Chọn.

 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục văn bản đa dạng thức.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục video.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Thêm mục HTML tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Thêm mục.

 2. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí