Các mục dành cho chủ đề Venture

Nội dung chủ đề được xây dựng bằng các mục. Mục là các khối nội dung tùy chỉnh xác định bố cục và giao diện của nhiều trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa và tùy chỉnh mục bằng trình biên tập chủ đề cập nhật.

Chủ đề trong Shopify có các loại mục sau:

 • Mục tĩnh: Các mục xuất hiện ở vị trí đã xác định trong cửa hàng trực tuyến. Không thể xóa hay sắp xếp lại những mục này. Mục tĩnh có thể bao gồm các mục đầu trang, chân trang, menu điều hướng hoặc mục nội dung trên các trang như trang sản phẩm và trang bộ sưu tập. Ví dụ: Mục Sản phẩm xác định giao diện của từng trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến.
 • Mục động: Các mục tùy chọn có thể dùng để tùy chỉnh bố cục của trang chủ. Trên trang chủ của cửa hàng, bạn có thể thêm, sắp xếp lại, và xóa mục động để tạo bố cục trang. Bạn có thể thêm tối đa 25 mục động vào trang chủ.

Bạn có thể tìm hiểu về lựa chọn mục độc đáo của Venture và cách tùy chỉnh để các mục đó phù hợp với công việc kinh doanh của mình.

Mục tĩnh

Chủ đề Venture bao gồm các mục tĩnh sau:

Mục động

Chủ đề Venture bao gồm các mục động sau:

Đầu trang

Đầu trang của chủ đề là mục hiển thị ở đầu mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng sau trong đầu trang:

 • Hình ảnh logo
 • Menu điều hướng
 • Thanh thông báo

Thêm logo tùy chỉnh

Bạn có thể thêm hình ảnh logo tùy chỉnh vào đầu trang của cửa hàng. Định dạng tốt nhất là tệp .png với nền trong suốt. Bạn có thể thay đổi kích cỡ hình ảnh logo bằng cách tăng hoặc giảm chiều rộng.

Nếu bạn chưa thêm hình ảnh logo, tên cửa hàng sẽ hiển thị dưới dạng văn bản. Bạn có thể thay đổi tên cửa hàng trên trang Chi tiết về cửa hàng trong trang quản trị Shopify.

 • Chiều rộng logo tùy chỉnh (bằng pixel): Chiều rộng của logo.
 1. Nhấp vào Đầu trang.
 2. Trong vùng Logo image (Hình ảnh logo), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
  • Để chọn hình ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào Library (Thư viện) > Upload (Tải lên).
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh kích cỡ và vị trí logo.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm thanh thông báo

Bạn có thể thêm thanh thông báo trong đầu trang để hiển thị thông báo cho khách hàng. Thông báo của bạn có thể tùy chỉnh và có thể bao gồm thông tin liên hệ, thông tin về sự kiện hoặc giảm giá của cửa hàng hoặc khẩu hiệu của cửa hàng.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Trong khu vực Announcement bar (Thanh thông báo), đánh dấu vào Show announcement (Hiển thị thông báo).

 3. Nhập văn bản cho thông báo.

 4. Không bắt buộc: Nhập URL để thêm liên kết đến thông báo.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu

Bạn có thể thêm menu vào đầu trang. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả liên kết của menu trong chân trang mà bạn có thể sử dụng để làm nổi bật các trang khách hàng thường muốn truy cập. Ví dụ: Bạn có thể thêm một menu chứa liên kết đến bộ sưu tập của mình.

 1. Nhấp vào Đầu trang.

 2. Để chọn menu, nhấp vào Change (Thay đổi). Chọn một menu từ danh sách hoặc nhấp vào Create menu (Tạo menu) để tạo menu mới.

 3. Để chỉnh sửa menu, nhấp vào Edit menu (Chỉnh sửa menu).

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị hoặc ẩn hình ảnh bộ sưu tập trong menu

Bạn có thể hiển thị hình ảnh sản phẩm trong bộ sưu tập trong menu thả xuống Venture. Nếu khách hàng thấy mặt hàng họ thích trong menu, họ có thể chuyển ngay đến trang sản phẩm mà không phải tìm mặt hàng đó trong bộ sưu tập.

Đầu trang, với một menu đã chọn. Hình ảnh của sản phẩm trong bộ sưu tập xuất hiện trong menu.

Để hiển thị hình ảnh sản phẩm từ bộ sưu tập, menu phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Menu phải có các mục menu lồng nhau.
 • Mục cấp cao nhất phải là bộ sưu tập.
 • Khi bạn thêm bộ sưu tập cấp cao nhất vào menu, bạn phải chọn từ menu Link (Liên kết). Nếu bạn nhập URL của bộ sưu tập vào trường Link (Liên kết) theo cách thủ công, hình ảnh sẽ không xuất hiện.

Nếu menu của bạn không đáp ứng những tiêu chí này, menu điều hướng trên cùng sẽ hiển thị liên kết thay vì hình ảnh sản phẩm.

Để ẩn hình ảnh sản phẩm cho cấp cao nhất của menu lồng nhau, nhập URL của bộ sưu tập vào trường Link (Liên kết) theo cách thủ công.

Chân trang

Chân trang của chủ đề là mục hiển thị cuối mỗi trang trong cửa hàng. Bạn có thể thêm những tính năng sau vào chân trang:

 • biểu tượng thanh toán
 • menu
 • biểu tượng truyền thông xã hội
 • đăng ký nhận bản tin
 • nhắn tin

Biểu tượng truyền thông xã hội hiển thị trong phần chân trang được điều chỉnh bằng cài đặt chủ đề.

Thêm biểu tượng thanh toán

Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán mà bạn chấp nhận ở chân trang. Khu vực này sẽ hiển thị các biểu tượng được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã bật trong mục cài đặt thanh toán của trang quản trị. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Đánh dấu vào Show payment icons (Hiển thị biểu tượng thanh toán).

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm menu, đăng ký nhận bản tin, biểu tượng truyền thông xã hội hoặc tin nhắn

 1. Nhấp vào Chân trang.

 2. Để thêm khối nọi dung, trong khu vực Nội dung, nhấp vào Add content (Thêm nội dung). Chọn loại khối trong số những lựa chọn sau:

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang sản phẩm

Mục Trang sản phẩm là mục chính có thể tùy chỉnh đối với trang sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh mục này bằng các tùy chọn sau:

 • Ở lại trang hiện tại khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn khách hàng ở lại trang sản phẩm thay vì truy cập trang giỏ hàng khi họ nhấp vào nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng).
 • Hiển thị hàng lưu kho khi còn dưới 10 sản phẩm - Hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho. Để hiển thị mức hàng lưu kho, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm.
 • Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.
 • Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm) - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể sử dụng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề.

Chỉnh sửa cài đặt Trang sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào mục Trang sản phẩm.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang sản phẩm.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Đề xuất sản phẩm

Bạn có thể hiển thị sản phẩm được đề xuất trên trang sản phẩm để giúp khách hàng dễ dàng khám phá những sản phẩm khác mà có thể họ quan tâm.

Bật đề xuất sản phẩm

 1. Chọn Trang sản phẩm.

 2. Nhấp vào mục Product recommendations (Đề xuất sản phẩm).

 3. Chọn Show dynamic recommendations (Hiển thị đề xuất động) để hiển thị đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm.

 4. Không bắt buộc: Để thay đổi tiêu đề hiển thị bên trên sản phẩm được đề xuất, nhập tiêu đề mới vào trường Heading (Tiêu đề).

 5. Không bắt buộc: Để hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp trong mô tả sản phẩm, sử dụng hộp kiểm Show vendor (Hiển thị nhà cung cấp).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập

Trang bộ sưu tập hiển thị tất cả các sản phẩm thuộc bộ sưu tập đó. Mỗi bộ sưu tập trong cửa hàng có trang bộ sưu tập riêng.

Mục Bộ sưu tập bao gồm các cài đặt sau:

 • Bật lọc thẻ - Thêm bộ lọc khách hàng có thể dùng để xem sản phẩm trong bộ sưu tập có thẻ cụ thể. Để hiển thị bộ lọc trên trang bộ sưu tập, bạn cần thêm thẻ cho sản phẩm trong bộ sưu tập đó.
 • Bật sắp xếp - Thêm menu mà khách hàng có thể sử dụng để sắp xếp bộ sưu tập theo nhiều cách, ví dụ như mức độ nổi bật, thứ tự bảng chữ cái hoặc theo giá.

Tùy chọn cài đặt khác cho trang bộ sưu tập hiện có trong mục cài đặt chủ đề.

Tùy chỉnh mục Bộ sưu tập

 1. Chọn Trang bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào mục Bộ sưu tập.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục trang bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Trang giỏ hàng

Mục Trang giỏ hàng là mục chính có thể tùy chỉnh trong giỏ hàng của cửa hàng trực tuyến. Trong mục trang giỏ hàng, bạn có thể bật ghi chú trong giỏ hàng để cho phép khách hàng thêm hướng dẫn đặc biệt vào đơn hàng.

Bật ghi chú đơn hàng

 1. Chọn Giỏ hàng.
 2. Nhấp vào mục Trang giỏ hàng.
 3. Chọn Enable order notes (Bật ghi chú đơn hàng).
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Nội dung bài viết

Mục Article content (Nội dung bài viết) là mục chính có thể tùy chỉnh của trang bài viết trong cửa hàng. Mẫu Article pages (Trang bài viết) được sử dụng cho các bài viết blog. Trên trang bài viết, bạn có thể bật tùy chọn chia sẻ qua mạng xã hội để khách hàng có thể chia sẻ bài viết của bạn với người khác.

Bật chia sẻ bài viết blog

 1. Chọn Bài viết blog.
 2. Nhấp vào mục Article content (Nội dung bài viết).
 3. Chọn Bật chia sẻ bài viết blog để hiển thị nút chia sẻ qua mạng xã hội trên bài viết blog. Bạn có thể chọn các nền tảng để chia sẻ trong phần cài đặt truyền thông xã hội.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Mục Featured products (Sản phẩm nổi bật) là một mục tùy chỉnh khác trên trang bài viết của cửa hàng. Bạn có thể hiển thị sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập bạn chọn khi khách hàng xem bài viết blog trong cửa hàng. Ví dụ: Đối với bài viết blog về thời trang mùa thu, bạn có thể làm nổi bật sản phẩm trong bộ sưu tập mùa thu bên dưới bài viết.

Hiển thị sản phẩm nổi bật trên trang bài viết

 1. Chọn Bài viết blog.
 2. Nhấp vào mục Featured products (Sản phẩm nổi bật).
 3. Trong danh sách Bộ sưu tập, chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản trình chiếu

Với chủ đề Venture, bạn có thể hiển thị bản trình chiếu lớn trên trang chủ.

Kích cỡ đề xuất dành cho hình ảnh bản trình chiếu là 1800 x 1000 px. Bản trình chiếu của Venture là bản trình chiếu có khả năng tương thích, có nghĩa nó sẽ tự động giảm kích cỡ và cắt xén hình ảnh theo thiết bị khách hàng dùng để xem cửa hàng. Để biết thêm thông tin về cách tối ưu hóa hình ảnh, xem Những cách làm hay nhất với hình ảnh.

Mục bản trình chiếu gồm những cài đặt sau:

Nội dung

 • Image (Hình ảnh) - Thêm hình ảnh để hiển thị trong bản trình chiếu.
 • Link URL (Liên kết URL) - Liên kết trang chiếu đến phần khác của cửa hàng trực tuyến.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vùng quan trọng nhất của hình ảnh để tập trung vào trong bản trình chiếu.
 • Heading (Tiêu đề) - Thêm tiêu đề cho trang chiếu.
 • Chữ trên nút - Thêm nút có nhãn văn bản cho trang chiếu.
 • Liên kết trên nút - Cài đặt URL hoặc trang bạn muốn nút liên kết đến. Dán vào URL hoặc chọn một trang trong menu. Nếu bạn không muốn thêm nút vào mục, hãy để trống trường này.

Cài đặt

 • Chiều cao trang chiếu - Thiết lập chiều cao của bản trình chiếu. Chọn Adapt to first image (Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên) để đặt chiều cao hình ảnh đầu tiên làm chiều cao bản trình chiếu.
 • Tự động xoay vòng các trang chiếu - Cài đặt để bản trình chiếu phát tự động.
 • Change slides every (Chuyển trang chiếu theo tần suất) - Chọn tần suất chuyển trang chiếu.

Tùy chỉnh bản trình chiếu

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Bản trình chiếu, rồi nhấp vào Chọn.
 3. Để thêm hình ảnh vào bản trình chiếu, nhấp vào một khối Hình ảnh để tùy chỉnh hình ảnh:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Để thay đổi phần hình ảnh hiển thị trong bản trình chiếu, chọn một tùy chọn từ menu thả xuống Image position (Vị trí hình ảnh).
 2. Nếu muốn thêm liên kết đến trang trình chiếu, bạn thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang trong cửa hàng, bạn nhấp vào trường Link URL (URL liên kết) và chọn trang.
  • Nếu bạn muốn liên kết văn bản trên trang trình chiếu với trang web, hãy dán URL của trang web vào trường Link URL (Liên kết URL).
 3. Nếu bạn muốn thêm văn bản vào trang chiếu, hãy thực hiện như sau:

Danh sách bộ sưu tập

Trên máy tính để bàn và máy tính bảng, bạn có thể hiển thị tối đa sáu bộ sưu tập nổi bật trên trang chủ.

Trên thiết bị di động, mục bộ sưu tập nổi bật mặc định hiển thị menu chính của cửa hàng. Điều này giúp khách hàng trên thiết bị di động truy cập toàn bộ hàng trong kho của cửa hàng dễ dàng hơn.

Bạn có thể chọn Use secondary image layout (Sử dụng bố cục hình ảnh phụ) để lấp đầy toàn bộ các ô bằng hình ảnh bộ sưu tập. Nếu sử dụng tùy chọn này, bạn có thể phải đổi cài đặt màu của Featured collection titles (Tiêu đề bộ sưu tập nổi bật).

Thêm danh sách bộ sưu tập vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Collection list (Danh sách bộ sưu tập), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Để thêm bộ sưu tập vào mục, tùy chỉnh từng khối Bộ sưu tập:

  1. Nhấp vào khối bộ sưu tập, sau đó nhấp vào Selec a collection (Chọn bộ sưu tập).
  2. Trong danh sách thả xuống Collection (Bộ sưu tập), chọn bộ sưu tập để hiển thị hoặc nhấp vào Create collection (Tạo bộ sưu tập) để tạo bộ sưu tập mới.
  3. Nhấp vào Chọn.
 4. Để thêm khối Bộ sưu tập bổ sung, nhấp vào Add Collection (Thêm bộ sưu tập).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm thuộc một trong các bộ sưu tập làm nổi bật trên trang chủ.

Mục bộ sưu tập nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Bộ sưu tập - Chọn bộ sưu tập có sản phẩm bạn muốn làm nổi bật.
 • Rows (Hàng) - Cài đặt số lượng hàng sản phẩm để hiển thị trong mục.

Thêm bộ sưu tập nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured collection (Bộ sưu tập nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Chọn một bộ sưu tập để làm nổi bật trong mục bằng cách nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập) và chọn một bộ sưu tập từ danh sách.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bộ sưu tập nổi bật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Sản phẩm nổi bật

Bạn có thể đặt sản phẩm làm nổi bật trên trang chủ. Đặt sản phẩm làm nổi bật là cách hay để quảng cáo sản phẩm mới hoặc sản phẩm đang giảm giá.

Mục sản phẩm nổi bật gồm các cài đặt sau:

 • Product (Sản phẩm) - Chọn sản phẩm để đặt làm nổi bật trên trang chủ.
 • Ở lại trang hiện tại khi thêm mặt hàng vào giỏ hàng - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn khách hàng ở lại trang sản phẩm thay vì truy cập trang giỏ hàng khi họ nhấp vào nút Add to cart (Thêm vào giỏ hàng).
 • Hiển thị hàng lưu kho khi còn dưới 10 sản phẩm - Hiển thị số lượng hàng lưu kho còn lại khi sắp hết hàng trong kho. Để hiển thị mức hàng lưu kho, bạn cần bật theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm.
 • Enable product sharing (Bật chia sẻ sản phẩm) - Hiển thị các nút mà khách hàng có thể sử dụng để chia sẻ sản phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội. Tùy chọn chia sẻ hiển thị được điều chỉnh bởi cài đặt chủ đề. Hiển thị nút thanh toán nhanh - Cho phép khách hàng bỏ qua giỏ hàng và truy cập trực tiếp vào trang thanh toán từ mục sản phẩm nổi bật.

Thêm sản phẩm nổi bật vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Featured product (Sản phẩm nổi bật), sau đó nhấp vào Select (Chọn).
 3. Chọn một sản phẩm để làm nổi bật trong mục bằng cách nhấp vào Select product (Chọn sản phẩm) và chọn một sản phẩm trong danh sách.
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục sản phẩm nổi bật.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Hình ảnh có chữ

Chủ đề Venture chứa mục Hình ảnh có chữ có thể chứa tổ hợp hình ảnh và khối văn bản.

 1. Nhấp vào Hình ảnh có chữ.
 2. Để thêm hình ảnh, thực hiện các thao tác sau:
 3. Nhấp vào Add content (Thêm nội dung) > Image (Hình ảnh).
 4. Nhấp vào khối Hình ảnh để chỉnh sửa.
 5. Trong khu vực Image (Hình ảnh), nhấp vào Select image (Chọn hình ảnh) rồi thực hiện một trong những thao tác sau:
 • Để chọn hình ảnh bạn đã tải lên trang quản trị Shopify, nhấp vào tab Library (Thư viện).
 • Đẻ chọn hình ảnh trong kho từ Burst, nhấp vào tab Free images (Hình ảnh miễn phí). Tại đây, bạn có thể nhập cụm từ tìm kiếm hoặc duyệt danh mục ảnh.
 • Để chọn ảnh từ máy tính cục bộ, nhấp vào tab Library (Thư viện) rồi nhấp vào Tải lên.
 1. Để thêm văn bản, thực hiện những thao tác sau:
 2. Nhấp vào Add content (Thêm nội dung) > Hình ảnh có chữ.
 3. Trong trường Heading (Tiêu đề), nhập văn bản tiêu đề bạn muốn hiển thị.
 4. Trong trường Text (Văn bản), nhập văn bản bạn muốn hiển thị bên dưới tiêu đề.
 5. Trong vùng Text alignment (Căn chỉnh văn bản), chọn cách bạn muốn căn chỉnh đoạn văn bản trong khối.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản tin

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ. Việc này cho phép bạn thu thập địa chỉ email của khách hàng để phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị qua email. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiếp thị qua email trên blog Shopify.

Thêm mục đăng ký nhận bản tin vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).

 2. Nhấp vào Bản tin, sau đó nhấp vào Chọn.

 3. Nhập tiêu đề cho đăng ký nhận bản tin.

 4. Nhập tiêu đề phụ cho mục đăng ký nhận bản tin.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản đồ

Bạn có thể thêm bản đồ Google vào trang chủ để cho khách hàng biết địa chỉ doanh nghiệp.

Mục bản đồ gồm các cài đặt sau:

 • Tiêu đề - Thêm tiêu đề cho mục bản đồ.
 • Địa chỉ và giờ làm việc - Thêm địa chỉ và giờ làm việc của cửa hàng vào mục bản đồ.
 • Địa chỉ bản đồ - Cài đặt bản đồ để hiển thị địa điểm của cửa hàng.
 • Nhãn liên kết bản đồ - Thêm nút liên kết với địa điểm của bạn trên Google Maps.
 • Hiển thị ghim - Thêm ghim cho biết địa điểm cụ thể của cửa hàng trên bản đồ.
 • Khóa API của Google Maps - Thêm khóa API của bản đồ cho mục bản đồ.
 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị nếu không tải được bản đồ.
 • Vị trí hình ảnh - Cài đặt vị trí hình ảnh.

Thêm bản đồ vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Map (Bản đồ), sau đó nhấp vào Chọn.
 3. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục bản đồ.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Video

Bạn có thể thêm video YouTube hoặc Vimeo vào trang chủ. Video có thể thu hút khách hàng và khiến họ quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Để thêm video, bạn cần tìm liên kết chia sẻ video:

Mục video gồm các cài đặt sau:

Cài đặt

 • Nhãn nút - Thêm văn bản hiển thị trên nút phát.
 • Liên kết video - Thêm liên kết chia sẻ cho video.

Bìa

 • Hình ảnh - Thêm hình ảnh hiển thị trong mục video khi không phát video.
 • Vị trí hình ảnh - Chọn vị trí hình ảnh trong mục video.
 • Chiều cao hình ảnh - Đặt chiều cao cho hình ảnh ở phần giữ chỗ.

Lớp phủ

 • Hiển thị lớp phủ - Thêm một lớp màu giữa hình ảnh phần giữ chỗ và nhãn nút. Lớp phủ giúp văn bản trên video dễ đọc hơn và hiển thị cho đến khi nhấp vào nút phát.
 • Overlay (Lớp phủ) - Đặt màu sắc cho lớp phủ.
 • Độ chắn sáng - Cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ.

Thêm video vào trang chủ

 1. Nhấp vào Add section (Thêm mục).
 2. Nhấp vào Video, rồi nhấp vào Select (Chọn).
 3. Dán liên kết chia sẻ video vào trường Video link (Liên kết video).
 4. Sử dụng cài đặt để tùy chỉnh mục video.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

HTML tùy chỉnh

Trong mục Custom HTML (HTML tùy chỉnh), bạn có thể sử dụng mã HTML để tạo nội dung tùy chỉnh cho trang chủ. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng HTML để định dạng các khối văn bản, tạo bảng hoặc nhúng nội dung từ trang web của bên thứ ba.

Thêm mục HTML tùy chỉnh vào trang chủ

 1. Nhấp vào Thêm mục.

 2. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) rồi nhấp vào Chọn.

 3. Nhấp vào Custom HTML (HTML tùy chỉnh) và nhập mã HTML bạn muốn thêm vào trang chủ.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí