Phiếu đóng gói

Khi thực hiện đơn hàng, có thể bạn muốn đính kèm phiếu đóng gói trong gói hàng bạn gửi cho khách hàng. Phiếu đóng gói giúp khách hàng biết họ nhận được những gì.

In phiếu đóng gói

Phiếu đóng gói chứa tất cả những mặt hàng được gửi trong một lô hàng cụ thể. Nếu bạn có nhiều lô hàng cho một đơn hàng, bạn có thể in phiếu đóng gói riêng cho từng lô hàng.

In phiếu đóng gói trước khi mua nhãn vận chuyển

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã số đơn hàng mà bạn muốn in phiếu đóng gói.

 3. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping (dành cho cửa hàng tại Hoa Kỳ hoặc Canada), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển) trong mục Chưa thực hiện.

 4. Nếu bạn không sử dụng Shopify Shipping, nhấp vào Mark as fulfilled (Đánh dấu là đã thực hiện).

 5. Nhấp vào Print (In) > Print packing slips (In phiếu giao hàng).

 6. Nhấp vào Print (In).

In phiếu đóng gói khi mua nhãn vận chuyển

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã số đơn hàng mà bạn muốn in phiếu đóng gói.

 3. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping (dành cho cửa hàng tại Hoa Kỳ hoặc Canada), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển) trong mục Chưa thực hiện.

 4. Nhấp vào Buy shipping label (Mua nhãn vận chuyển).

 5. Nhấp vào Print (In) > Print packing slips (In phiếu giao hàng).

 6. Nhấp vào Print (In).

In hàng loạt phiếu giao hàng

Bạn có thể in nhiều phiếu giao hàng cho cả đơn hàng đã thực hiện và chưa thực hiện từ trang Đơn hàng bằng thao tác hàng loạt.

Chỉnh sửa phiếu đóng gói

Phiếu đóng gói được kết xuất bằng Liquid, ngôn ngữ mẫu do Shopify tạo. Nếu bạn thành thạo HTML, CSS và Liquid, bạn có thể sử dụng các biến phiếu đóng gói để chỉnh sửa mẫu phiếu đóng gói.

Bạn có thể thay đổi mẫu phiếu đóng gói bằng cách nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trong mục Packing slips (Phiếu đóng gói) của trang cài đặt vận chuyển.

Khi chỉnh sửa mẫu, bạn có thể đưa phiếu đóng gói quay trở về mẫu mặc định bằng cách nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí