Tìm kiếm, xem và in đơn hàng

Theo mặc định, tất cả đơn hàng sẽ hiển thị trên trang Đơn hàng. Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem đơn hàng hoặc tạo chế độ xem mới có tính năng bộ lọc, sắp xếp và sắp xếp cột giúp bạn truy cập nhanh chóng và ưu tiên các nhóm đơn hàng trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết trong danh sách đơn hàng

Khi di con trỏ đến các phần của danh sách đơn hàng, bạn có thể xem nhanh thông tin chi tiết đơn hàng trong cửa sổ bật lên.

Các cột sau đây có hỗ trợ cửa sổ bật lên:

 • Khách hàng
 • Mặt hàng
 • Thẻ

Ví dụ: Bạn có thể nhấp vào tên khách hàng để xem thông tin như địa điểm của khách hàng, mã số đơn hàng và thông tin liên hệ.

Các biểu tượng bên cạnh mã số đơn hàng cũng cung cấp thêm thông tin. Ví dụ: Bạn có thể biết có ghi chú hoặc nhận xét về đơn hàng không hoặc đơn hàng có rủi ro gian lận cao không. Di con trỏ đến biểu tượng để mở cửa sổ bật lên.

Chế độ xem đơn hàng

Chế độ xem đơn hàng được tạo bằng bộ lọc, lựa chọn cột, thứ tự cột và thứ tự sắp xếp đã lưu. Chế độ xem đơn hàng được hiển thị dưới dạng tab ở đầu trang Đơn hàng. Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem đơn hàng cũng như tạo, đổi tên hoặc xóa chế độ xem. Nếu bạn tạo chế độ xem đơn hàng mới, chế độ xem này sẽ được thêm dưới dạng tab mới trên trang Đơn hàng.

Dưới đây là các chế độ xem đơn hàng mặc định:

 • Tất cả
 • Chưa thực hiện
 • Chưa thanh toán
 • Đã đóng
 • Chờ xử lý
 • Giao hàng tận nơi cũng được hiển thị nếu cửa hàng của bạn bật Vị trí.

Trong chế độ xem đơn hàng bất kỳ, ngoại trừ chế độ Tất cả, bạn có thể thực hiện các thay đổi sau và lưu vào chế độ xem hiện tại hoặc lưu dưới dạng chế độ xem mới:

 • chọn bộ lọc
 • hiển thị hoặc ẩn cột
 • sắp xếp lại cột
 • chọn tiêu chí sắp xếp và thứ tự sắp xếp
 • lọc bằng cụm từ tìm kiếm tùy chỉnh
 • đổi tên chế độ xem
 • xóa chế độ xem

Mặc dù bạn không thể thay đổi hoặc xóa chế độ xem Tất cả, nhưng có thể tạo chế độ xem mới dựa trên chế độ xem Tất cả.

Đơn hàng hiển thị trong chế độ xem đã lưu được tự động cập nhật. Ví dụ: Nếu bạn lưu một bộ lọc cho Đơn hàng đã thanh toán thì bất kỳ đơn hàng nào đã được thanh toán sẽ được tự động thêm vào chế độ xem đơn hàng đó.

Lưu thay đổi đối với chế độ xem đơn hàng hiện tại

Bạn có thể lưu thay đổi đối với mọi chế độ xem, ngoại trừ chế độ xem Tất cả.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Thay đổi bộ lọc, cột hoặc thứ tự sắp xếp.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo chế độ xem đơn hàng mới

Bạn tạo chế độ xem đơn hàng mới dựa trên các chế độ xem đơn hàng hiện có.

Bạn có thể thay đổi bộ lọc, cột và thứ tự sắp xếp trước hoặc sau khi lưu vào chế độ xem mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trên chế độ xem đơn hàng bất kỳ, hãy nhấp vào ..., rồi thực hiện theo một trong những cách sau:

 • Nếu muốn tạo chế độ xem đơn hàng mới dựa trên chế độ xem đơn hàng hiện tại, hãy nhấp vào Lưu thành.
 • Nếu muốn tạo chế độ xem đơn hàng mới dựa trên chế độ xem Tất cả đơn hàng, hãy nhấp vào Tạo chế độ xem.
 1. Nhập tên chế độ xem và nhấp vào Lưu chế độ xem hoặc Tạo chế độ xem.

Xóa chế độ xem đơn hàng

Bạn không thể xóa chế độ xem Tất cả đơn hàng, nhưng có thể xóa mọi chế độ xem khác mà bạn không sử dụng.

Nếu xóa chế độ xem mặc định và thấy sau này cần chế độ xem đó, bạn có thể tạo lại theo cách tạo chế độ xem mới. Để biết thông tin cài đặt, hãy tham khảo phần Cài đặt mặc định cho các chế độ xem đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào tab chế độ xem đơn hàng mà bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào ..., rồi nhấp vào Xóa chế độ xem.

 4. Để xác nhận xóa, hãy nhấp vào Xóa chế độ xem.

Lọc đơn hàng

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể sử dụng các loại bộ lọc để thay đổi đơn hàng hiển thị và thực hiện thao tác hàng loạt cho nhiều đơn hàng. Bạn cũng có thể lọc đơn hàng bằng tìm kiếm tùy chỉnh. Nếu muốn sử dụng lại bộ lọc hoặc kết hợp bộ lọc, hãy lưu thành chế độ xem đơn hàng.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau bằng bộ lọc đơn hàng:

Lọc đơn hàng

Bộ lọc sẽ xác định đơn hàng nào hiển thị trong chế độ xem đơn hàng. Ví dụ: Chế độ xem Tất cả không có bộ lọc. Chế độ xem Chưa thực hiện mặc định sử dụng bộ lọc Trạng thái thực hiện với giá trị chưa thực hiện để hiển thị tất cả đơn hàng chưa thực hiện trong cửa hàng.

Bạn cũng có thể chọn và kết hợp nhiều bộ lọc để xem đơn hàng đáp ứng nhiều tiêu chí. Ví dụ: Bạn có thể kết hợp bộ lọc Ít rủi rChưa thanh toán để xem danh sách đơn hàng vừa có ít rủi ro thấp vừa chưa thanh toán của cửa hàng.

Bạn có thể sử dụng những bộ lọc sau cho danh sách đơn hàng:

 • Phương thức giao hàng: giao hàng tận nơi, đến tận nơi lấy hàng, vận chuyển đến khách hàng
 • Trạng thái: mở, đã lưu trữ, đã hủy
 • Trạng thái thanh toán: đã ủy quyền, đã thanh toán, đã thanh toán một phần, đã hoàn tiền một phần, đang chờ, đã hoàn tiền, chưa thanh toán, đã hủy
 • Trạng thái thực hiện: đã thực hiện, chưa thực hiện, đã thực hiện một phần, đã lên lịch, tạm dừng
 • Trạng thái đơn hàng trả lại: đơn hàng trả lại đang được xử lý, đã trả lại
 • Được gắn thẻ: lọc theo thẻ đơn hàng tùy chỉnh
 • Ứng dụng: lọc theo kênh bán hàng đã kích hoạt
 • Trạng thái bồi hoàn và yêu cầu truy vấn: đang mở, đã gửi, đã thắng, đã thua, bất kỳ
 • Mức rủi ro: cao, trung bình, thấp
 • Ngày: tuần trước, tháng trước, 3 tháng gần nhất, năm trước hoặc tùy chỉnh
 • Thẻ tín dụng: 4 số cuối thẻ tín dụng

Lọc đơn hàng bằng từ khóa tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để lọc đơn hàng bằng thuật ngữ tùy chỉnh. Có thể sử dụng thuật ngữ tùy chỉnh làm bộ lọc riêng hoặc kết hợp với bộ lọc trong các danh mục hiện có. Ví dụ: Bạn có thể lọc đơn hàng bằng cách tìm kiếm tên khách hàng, tên sản phẩm, SKU, mã số đơn hàng hoặc quốc gia.

Nếu bạn muốn sử dụng lại mỗi cụm từ tìm kiếm tùy chỉnh hoặc kết hợp với các bộ lọc khác, hãy lưu cụm từ tìm kiếm đó vào chế độ xem.

Lưu bộ lọc đơn hàng vào chế độ xem

Hãy tham khảo phần Lưu thay đổi đối với chế độ xem hiện tại hoặc Tạo chế độ xem mới.

Lọc đơn hàng theo địa điểm

Nếu cửa hàng có nhiều địa điểm, bạn có thể lọc đơn hàng theo địa điểm. Địa điểm được đặt riêng biệt với các bộ lọc khác mà bạn có thể lưu trong chế độ xem đơn hàng. Khi bạn thay đổi địa điểm, địa điểm mới sẽ được áp dụng cho tất cả chế độ xem.

Khớp thông tin thanh toán bên thứ ba với đơn hàng Shopify

Khi phát sinh cước phí, khoản hoàn tiền hoặc khoản thanh toán thu hồi trên cửa hàng Shopify, ID thanh toán sẽ được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ghi lại và sử dụng ID thanh toán này thì bạn có thể sử dụng ID thanh toán này để tìm kiếm đơn hàng trong tài khoản Shopify. Nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không ghi lại hoặc sử dụng ID thanh toán này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để biết cách tốt nhất để so khớp đơn hàng trên Shopify với bản ghi đơn hàng của nhà cung cấp.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Tìm kiếm bằng thuật ngữ tùy chỉnh payment_id: và giá trị ID thanh toán. Ví dụ: payment_id:xxx. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng payment_id trực tiếp mà không cần thuật ngữ tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào đơn hàng.

Hiển thị, ẩn và sắp xếp lại cột

Để tối ưu hóa từng chế độ xem đơn hàng, bạn có thể hiển thị, ẩn và sắp xếp lại các cột. Cột duy nhất bạn không thể sắp xếp lại là cột Đơn hàng luôn ở vị trí đầu tiên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào Cột.

 3. Chọn cột để hiển thị hoặc bỏ chọn cột để ẩn.

 4. Trong danh sách Cột, nhấp vào mã điều khiển mục , rồi kéo lên để di chuyển cột sang trái hoặc kéo xuống để di chuyển cột sang phải. Khi bạn thực hiện thay đổi, danh sách đơn hàng sẽ cập nhật.

 5. Lưu thay đổi đối với chế độ xem hoặc lưu thay đổi thành chế độ xem mới.

Sử dụng thao tác hàng loạt với chế độ xem hoặc bộ lọc đơn hàng

Trong chế độ xem đơn hàng bất kỳ, bạn có thể chọn một số hoặc tất cả đơn hàng và thực hiện thao tác hàng loạt trên các đơn hàng đó. Bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt trên mọi chế độ xem đơn hàng dù có lưu bộ lọc hay không. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên thực hiện thao tác hàng loạt, việc lưu bộ lọc vào chế độ xem đơn hàng có thể giúp bạn thao tác nhanh hơn.

Ví dụ: Bạn có thể muốn thu hồi nhanh các khoản tiền đối với tất cả đơn hàng đang chờ thanh toán. Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt để không phải mở từng đơn hàng và thu hồi tiền thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào chế độ xem đơn hàng.

 3. Chọn mặt hàng bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấp vào thao tác hoặc nhấp vào Thao tác khác, rồi chọn một thao tác trong danh sách.

 5. Nếu bạn được nhắc, hãy xác nhận lựa chọn của mình.

In đơn hàng

Có thể bạn muốn tạo bản in đơn hàng để lưu hồ sơ riêng hoặc để gửi kèm trong hộp khi vận chuyển cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng của đơn hàng bạn muốn in.

 3. Nhấp vào Print (In) > Print order page (In trang đơn hàng).

 4. Trong cửa sổ tùy chọn in, chọn máy in và cài đặt, sau đó nhấp vào Print (In).

Cài đặt mặc định cho các chế độ xem đơn hàng

Bảng dưới đây cung cấp mô tả về các chế độ xem đơn hàng mặc định. Nếu xóa chế độ xem đơn hàng mặc định, bạn có thể sử dụng mô tả này để tạo lại.

Đối với mỗi chế độ xem đơn hàng mặc định, bảng này sẽ nêu rõ tên chế độ xem, bộ lọc được chọn và các cột hiển thị trong chế độ xem đó.
Tên chế độ xem Tên và giá trị bộ lọc Cột
Chưa thực hiện
 • Trạng thái: Bỏ dở
 • Trạng thái thực hiện: Chưa thực hiện và đã thực hiện một phần
 • Mã số đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng
Chưa thanh toán
 • Trạng thái: Bỏ dở
 • Trạng thái tài chính: Chưa thanh toán
 • Mã số đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Thẻ đơn hàng
Chờ xử lý
 • Trạng thái: Bỏ dở
 • Mã số đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Trạng thái đơn hàng trả lại
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng
Đã đóng
 • Trạng thái: Đã lưu trữ
 • Mã số đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng
Giao hàng tận nơi
 • Phương thức giao hàng: tận nơi
 • Mã số đơn hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Tên khách hàng
 • Tổng giá trị
 • Trạng thái tài chính
 • Trạng thái thực hiện
 • Số lượng mặt hàng
 • Phương thức giao hàng
 • Thẻ đơn hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí