Thêm theo dõi chuyển đổi vào trang trạng thái đơn hàng

Bạn có thể dùng theo dõi chuyển đổi để theo dõi thời điểm truy cập trang thanh toán và tần suất mua hàng của khách hàng. Theo dõi chuyển đổi có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về xu hướng mua trên cửa hàng, chẳng hạn như giá trị đơn hàng trung bình và tổng doanh số của mỗi sản phẩm. Hiện có một số nền tảng khác nhau cho phép bạn truy cập các dữ liệu này.

Theo dõi chuyển đổi Google Analytics

Bạn có thể dùng theo dõi chuyển đổi Google Analytics để thanh toán. Để biết thông tin về việc triển khai ứng dụng này trong cửa hàng, xem Thiết lập mục tiêu và phễu cho Google Analytics.

Pixel theo dõi

Bạn có thể thêm pixel theo dõi vào trang trạng thái đơn hàng bằng hộp Đoạn mã bổ sung.

Đơn hàng theo dõi

Bạn có thể thêm mã theo dõi chuyển đổi như pixel theo dõi vào cửa hàng để theo dõi khách hàng mua hàng từ cửa hàng. Mã theo dõi thường được dùng trong trang trạng thái đơn hàng.

Đoạn mã theo dõi do bên thứ ba cung cấp được dùng làm đoạn mã trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Sau khi có mã theo dõi, sao chép mã này vào bảng tạm bằng thao tác cmd + c trên máy Mac hoặc ctrl + c trên máy tính cá nhân.
  1. Trong trang Trạng thái đơn hàng, mở hộp văn bản Đoạn mã bổ sung.

  2. Dán mã theo dõi từ bảng tạm bằng thao tác cmd + v trên máy Mac hoặc ctrl + v trên máy tính cá nhân.

Tích hợp có điều kiện

Một số nhà cung cấp yêu cầu bạn chỉ hiển thị pixel theo dõi của nhà cung cấp đó nếu khách hàng có tham số tham chiếu nhất định (thường là ref, source hoặc r).

Shopify lưu những giá trị này cùng với đơn hàng và cung cấp các giá trị bằng landing_site_ref.

Ví dụ, nhà cung cấp liên kết muốn bạn đưa pixel của nhà cung cấp đó vào trang thanh toán nhưng chỉ với khách hàng truy cập do họ giới thiệu. URL bạn đăng ký với hệ thống theo dõi sẽ có dạng:

 http://www.example.com/?ref=tracking-site 

?ref=tracking-site phải là mã duy nhất.

Mã này được dùng trong trang thanh toán cuối cùng để xác minh rằng có người do đơn vị liên kết giới thiệu thực hiện một đơn hàng nhất định.

Để thiết lập tích hợp có điều kiện, truy cập trang Cài đặt thanh toán và thêm đoạn mã của đơn vị liên kết:

 {% if landing_site_ref == 'tracking-site' %} <img src="https://www.trackingx.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_number }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" /> {% endif %} 

Với câu lệnh if landing_site_ref == 'tracking-site', pixel chỉ hiển thị với khách hàng có landing_site_ref chính xác.

Examples (Ví dụ)

Theo dõi chuyển đổi cơ bản

Giả sử một bên thứ ba yêu cầu bạn tích hợp pixel theo dõi có dạng:

  \<img src="https://www.tracking.com/u?amount=<amount>&amp;order-id=<order_id>&amp;currency=<currency>" height="1" width="20" /&gt;  
Với mã đó, bạn cần các thẻ Liquid sau: - Tổng giá của đơn hàng: `{{ total_price | money_without_currency }}` - ID đơn hàng đuy nhất. `order_number` in ra tên đơn hàng dạng #2322 không có ký hiệu dấu thăng: `{{ order_number }}` - Đơn vị tiền tệ của đơn hàng. Bạn có thể mã cứng đơn vị này hoặc sử dụng `{{ currency }}` Thay phần giữ chỗ trong mã theo dõi bằng thẻ Liquid thực:
  <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount={{ total_price | money_without_currency }}&amp;order-id={{ order_number }}&amp;currency={{ currency }}" height="1" width="1" />  

Khi khách hàng đến trang thanh toán cuối cùng, mã được gửi đến trình duyệt sẽ có dạng:

 <img src="https://www.tracking.com/pixel.gif?amount=55.34&amp;order-id=4343&amp;currency=USD" height="1" width="1" /> 

Theo dõi chuyển đổi mô tả đơn hàng

 <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=YOURCID&amp;TYPE=YOURTYPE&amp;METHOD=IMG&amp;CURRENCY={{ currency }}&amp;OID={{ order_number }}{% for line_item in line_items %}&amp;ITEM{{ forloop.index }}={{ line_item.sku }}&amp;AMT{{ forloop.index }}={{ line_item.line_price | money_without_currency }}&amp;QTY{{ forloop.index }}={{ line_item.quantity }}{% endfor %}" height="1" width="20" /> 

Facebook Pixel

Có hai phương thức để thêm theo dõi Facebook Pixel vào cửa hàng. Hai phương thức thêm theo dõi Facebook Pixel không hoạt động cùng lúc. Bạn cần chọn một trong hai:

Theo dõi chuyển đổi bằng ID đơn hàng

Để có kết quả tốt nhất, chỉ tính lượt chuyển đổi khi khách hàng hoàn thành giao dịch với cửa hàng. Nếu khách hàng truy cập lại hoặc tải lại trang chuyển đổi, phiên của khách hàng có thể được tính thành nhiều lượt chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng thẻ chuyển đổi ID đơn hàng để hạn chế tối đa thao tác đếm lượt chuyển đổi trùng lặp. Thẻ chuyển đổi ID đơn hàng chỉ theo dõi lượt đầu tiên khách hàng truy cập trang chuyển đổi. ID đơn hàng của khách hàng hiển thị dưới dạng {{ order_number }} trong thẻ Liquid.

Để được hỗ trợ về việc thêm ID đơn hàng vào thẻ chuyển đổi, truy cập trang Hỗ trợ của Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí