Những phương thức thanh toán khác

Bạn có thể thiết lập phương thức thanh toán khác để khách hàng có thể thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng phương thức khác, thay vì thẻ tín dụng. Ví dụ: Tiền mã hóa là tùy chọn phổ biến cho phép khách hàng thanh toán không cần qua ngân hàng hoặc tổ chức khác.

Kích hoạt phương thức thanh toán khác

 1. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Chọn phương thức thanh toán khác.

 2. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

 3. Nhập thông tin xác thực tài khoản cho nhà cung cấp bạn chọn.

 4. Nhấp vào Activate (Kích hoạt) để kích hoạt nhà cung cấp.

Nếu bạn đã kích hoạt phương thức thanh toán khác, khách hàng có thể sử dụng phương thức này khi thanh toán.

Hủy kích hoạt phương thức thanh toán khác

 1. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Chọn phương thức thanh toán khác.

 2. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) để tắt nhà cung cấp.

Nếu muốn xóa tùy chọn thanh toán khác, bạn có thể hủy kích hoạt tùy chọn này.

Ứng dụng là phương thức thanh toán khác

Bạn có thể cài đặt một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác làm ứng dụng trong mục Thanh toán của phần Cài đặt trong trang quản trị Shopify. Sau khi cài đặt ứng dụng là phương thức thanh toán khác, bạn cần định cấu hình và kích hoạt ứng dụng để có thể sử dụng.

Cài đặt ứng dụng là phương thức thanh toán khác

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Chọn phương thức thanh toán khác.

 3. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

 4. Nhấp vào Connect (Kết nối).

 5. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng) để cài đặt ứng dụng là phương thức thanh toán khác.

Định cấu hình và kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán khác

Bạn cần định cấu hình và kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán khác để có thể sử dụng. Mỗi ứng dụng là phương thức thanh toán khác có các yêu cầu riêng về xác thực và cấu hình, nhưng thông thường, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập hoặc tạo tài khoản với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Sau khi bạn kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán khác, phương thức thanh toán sẽ hiển thị trên trang thanh toán.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Chọn phương thức thanh toán khác.

 3. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

 4. Nhấp vào Quản lý.

 5. Bạn được chuyển hướng đến ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để kết nối với tài khoản bên ngoài.

 6. Sau khi hoàn tất việc định cấu hình, nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Hủy kích hoạt ứng dụng là phương thức thanh toán khác

Nếu không cần ứng dụng là phương thức thanh toán khác nữa, bạn có thể hủy kích hoạt ứng dụng đó. Khi bạn hủy kích hoạt, ứng dụng sẽ bị xóa khỏi danh sách phương thức thanh toán có sẵn nhưng vẫn có thể được sử dụng nếu bạn cần trong các trường hợp như đơn hàng trả lại.

 1. Trong mục Phương thức thanh toán khác, nhấp vào Choose alternative payment (Chọn hình thức thanh toán khác).

 2. Chọn nhà cung cấp trong danh sách.

 3. Nhấp vào Deactivate (Hủy kích hoạt) để tắt nhà cung cấp.

 4. Nhấp vào Deactivate Payments App (Hủy kích hoạt ứng dụng thanh toán).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí