Cài đặt ngôn ngữ PayPal Express

Shopify chia sẻ với PayPal Express loại ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình thanh toán dựa trên ngôn ngữ thanh toán của cửa hàng. Nếu ngôn ngữ thanh toán được đặt là tiếng Anh, Shopify sẽ cố xác định vị trí của khách hàng để cho PayPal biết cần hiển thị ngôn ngữ nào với khách hàng.

Shopify kiểm tra thông tin sau đây để đặt tùy chọn ưu tiên ngôn ngữ:

  • Địa chỉ gửi hàng của khách hàng.
  • Quốc gia khách hàng đang sinh sống dựa trên địa chỉ IP của họ.

Nếu không thể xác nhận thông tin chi tiết của khách hàng trước khi khách hàng được chuyển đến PayPal để thanh toán, PayPal sẽ sử dụng địa chỉ cửa hàng của bạn trong trang cài đặt Chi tiết về cửa hàng để cài đặt ngôn ngữ hiển thị với khách hàng trong quá trình thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí