Shop Cash

Shop Cash khả dụng với một số khách hàng của ứng dụng Shop và hiện chỉ có thể được dùng cho giao dịch mua hàng trong ứng dụng Shop.

Shop Cash được tự động thêm làm phương thức thanh toán cho đơn hàng được đặt trong ứng dụng Shop. Bạn không phải trả thêm phí để chấp nhận Shop Cash.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Shop Cash bằng cách truy cập Trung tâm trợ giúp của Shop.

Nhận tiền thanh toán bằng Shop Cash

Khi khách hàng chọn dùng Shop Cash để thanh toán đơn hàng, Shop Cash sẽ được ưu tiên áp dụng và toàn bộ số dư chưa trả sẽ được thanh toán bằng Shop Pay.

Shopify tài trợ Shop Cash, nghĩa là khi khách hàng quy đổi Shop Cash, bạn sẽ được thanh toán toàn bộ số tiền của giao dịch mua. Bạn được nhận tiền thanh toán cho các đơn hàng có Shop Cash làm phương thức thanh toán tương tự như khi bạn nhận được tiền thanh toán cho các đơn hàng Shop Pay. Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán bằng Shop Pay.

Shop Cash tuân theo lịch thanh toán của Shopify Payments, nhưng cũng có thể bạn sẽ nhận được tiền thanh toán cho phần Shop Cash của đơn hàng vào ngày tiếp theo sau ngày thanh toán của Shopify Payments. Bạn có thể xem các khoản thanh toán của bạn để biết thêm thông tin chi tiết về lịch thanh toán.

Shop Cash cũng có thể hiển thị dưới dạng phương thức thanh toán trong phân tích của Shopify làm một phần của báo cáo tài chính.

Hoàn tiền đơn hàng đã thanh toán bằng Shop Cash

Khi bạn hoàn tiền đơn hàng đã được thực hiện bằng Shop Cash, trước hết, khoản hoàn tiền sẽ được chuyển vào thẻ mà khách hàng đã sử dụng với Shop Pay. Sau đó, toàn bộ số dư chưa trả sẽ được ghi có lại về cho khách hàng trong Shop Cash. Khách hàng có thể kiểm tra số dư Shop Cash trong ứng dụng Shop.

Ví dụ: Nếu khách hàng thanh toán cho đơn hàng trị giá 100 USD bằng 20 USD từ Shop Cash và 80 USD qua Shop Pay, họ sẽ được hoàn lại tối đa 80 USD vào phương thức thanh toán qua Shop Pay. Số tiền hoàn còn lại sẽ được ghi có lại về số dư Shop Cash.

Tìm hiểu cách hoàn tiền đơn hàng đã thực hiện bằng Shop Pay.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí