Chuyển đổi đơn vị tiền tệ và rủi ro

Chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra vào thời điểm giao dịch, như khi bạn thu hồi một khoản thanh toán, hoàn lại tiền hoặc có một khoản bồi hoàn. Tỷ giá tiền tệ được sử dụng luôn là tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Bạn có thể xem bản kê chi tiết giao dịch trong lịch trình đơn hàng.

Định nghĩa và chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Cửa hàng của bạn có ba loại đơn vị tiền tệ:

  • Loại tiền tệ của cửa hàng - Đơn vị tiền tệ của trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đặt giá cho sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm và là đơn vị tiền tệ xuất hiện trong báo cáo.
  • Đơn vị tiền tệ địa phương (còn được gọi là đơn vị tiền tệ của khách hàng hoặc đơn vị tiền tệ hiển thị) - Đơn vị tiền tệ khách hàng thấy trong cửa hàng và đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng khi thanh toán cho đơn hàng trên trang thanh toán.
  • Đơn vị tiền tệ thanh toán - Đơn vị tiền tệ mà Shopify sử dụng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Rủi ro chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Tỷ giá đơn vị tiền tệ liên tục biến động. Bất cứ khi nào xảy ra trì hoãn trong quá trình xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền, bạn đều có khả năng thất thoát hoặc có thêm tiền do chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể mất hoặc được tiền trong những tình huống sau:

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, giá của cửa hàng trực tuyến sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của khách hàng. Giá trong cửa hàng tự động thay đổi theo tỷ giá hối đoái của thị trường. Bạn không thể đặt giá cho sản phẩm theo cách thủ công bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.'

Lưu ý: Khi bạn thực hiện đơn hàng nhiều đơn vị tiền tệ, giá mục hàng được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do được chuyển đổi gần đúng từ đơn vị tiền tệ của khách hàng và có thể biến động theo thị trường hối đoái, những khoản tiền này có thể khác với tổng số tiền thu được.

Giá của bạn được chuyển đổi bằng cách nhân giá tại cửa hàng với tỷ giá chuyển đổi tiền tệ, cộng với phí chuyển đổi rồi áp dụng quy tắc làm tròn đối với đơn vị tiền tệ đó, nếu có. Giá đã chuyển đổi bao gồm chi phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Ví dụ: Khi một sản phẩm 10,00 USD được chuyển sang đồng Euro, giá đã chuyển đổi 8,90 EUR bao gồm tỷ giá và phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Nếu bạn đã bật quy tắc làm tròn, tổng số tiền sẽ được làm tròn lên đến 8,90 EUR.

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái thủ công

Khi dùng gói Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus, bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công. Nhờ vậy, bạn có thể khóa mức giá cố định đối với từng đơn vị tiền tệ bạn đã bật và bạn sẽ không phải lo lắng về biến động tỷ giá hối đoái. Giá của bạn sẽ không thay đổi theo tỷ giá thị trường.

Khi sử dụng tỷ giá chuyển đổi thủ công, bạn có thể được thêm hoặc mất tiền tùy thuộc vào chênh lệch so với tỷ giá hối đoái của thị trường hiện tại.

Khoản phí chuyển đổi sẽ áp dụng cho hoạt động chuyển đổi đơn vị tiền tệ của bạn. Nếu bạn muốn tính phí này vào phí tự tính, hãy nhân tỷ giá với phí chuyển đổi tại quốc gia của cửa hàng. Ví dụ: Tỷ giá chuyển đổi USD sang EUR với phí chuyển đổi 1,5% có thể được tính như sau: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Lưu ý: Nếu cài đặt tỉ giá hối đoái thủ công, ưu đãi giảm giá vẫn sẽ được tính bằng tỷ giá hối đoái của thị trường. Ví dụ: Nếu khách hàng áp dụng giảm giá 5 USD cho đơn hàng VND, số tiền giảm giá sẽ được chuyển đổi thành VND bằng tỷ giá thị trường hiện tại. Nếu tỷ giá thị trường hiện tại là 23.176,50, số tiền giảm giá là 115.882,50 VND.

Bạn có thể bật chuyển đổi phí tự tính trong phần cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Đơn vị tiền tệ, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh đơn vị tiền tệ bạn muốn chỉnh sửa. 4. Chọn Use a manual rate (Sử dụng phí tự tính). 5. Nhấp vào Lưu.

Quy tắc làm tròn

Trong quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ, giá bán có thể được làm tròn để tránh số kết thúc của giá không nhất quán. Giá đã chuyển đổi biến động dựa trên thị trường trao đổi tiền tệ nhưng quy tắc làm tròn giúp giữ giá ổn định.

Quy tắc làm tròn không áp dụng cho phí vận chuyển hoặc thẻ quà tặng.

Bạn có thể bật quy tắc làm tròn và xem trước giá đã chuyển đổi trong cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Đơn vị tiền tệ nhấp vào Bật đối với Price rounding (Làm tròn giá). 4. Trong mục Enabled currencies (Đơn vị tiền tệ đã bật), nhấp vào đơn vị tiền tệ bạn muốn xem trước.

Quy tắc làm tròn tùy chỉnh

Lưu ý: Quy tắc làm tròn tùy chỉnh chỉ có trong gói Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus.

Quy tắc làm tròn tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát tốt hơn số kết thúc của giá đã chuyển đổi. Ví dụ: Bạn có thể chọn đặt tất cả giá USD kết thúc bằng 0,99 USD và tất cả giá EUR kết thúc bằng 0,90 EUR. Giá đã chuyển đổi có thể biến động theo thị trường ngoại hối nhưng quy tắc làm tròn giúp giữ giá ổn định.

Bạn có thể chọn trong danh sách quy tắc làm tròn tùy chỉnh trong cài đặt Shopify Payments. Bạn cần bật quy tắc làm tròn trước khi có thể áp dụng quy tắc làm tròn tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Currencies (Đơn vị tiền tệ), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh đơn vị tiền tệ bạn muốn chỉnh sửa. 4. Đặt quy tắc làm tròn và số kết thúc mới cho giá đã chuyển đổi. 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán được thu hồi theo cách thủ công

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, số tiền thanh toán bạn nhận được dựa trên tỷ giá tiền tệ tại thời điểm thu tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng. Nếu bạn thu hồi thanh toán theo cách thủ công, thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị trừ tiền khi bạn xử lý đơn hàng thay vì khi khách hàng gửi đơn hàng. Tỷ giá hối đoái có thể thay đổi từ thời điểm ủy quyền đến thời điểm bạn thu tiền theo cách thủ công và điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch nhỏ.

Trong trang quản trị Shopify, đơn hàng bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau được chuyển đổi thành loại tiền tệ của cửa hàng, giúp bạn dễ báo cáo doanh số hơn. Giá trị đã chuyển đổi chỉ là con số ước tính, cho đến khi bạn thu tiền cho đơn hàng của họ.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán hàng bằng USD và EUR. Khách hàng có thể tạo đơn hàng mua giá sách 90 EUR. Khi họ gửi đơn hàng, 1 USD tương đương với 0,90 EUR.

Đơn hàng mẫu
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền đơn hàng ước tính
100 USD 90 EUR 100 USD

Vài ngày sau, tỷ giá tiền tệ thay đổi và 1 USD lúc này tương đương với 0,85 EUR. Bạn tính tiền trên thẻ tín dụng của khách hàng là 90 EUR. Do tỷ giá tiền tệ đã thay đổi và 1 USD = 0,85 EUR, 90 EUR chuyển đổi thành 98 USD. Bạn nhận được 98 USD.

Ví dụ về thu hồi thanh toán đối với đơn hàng sau biến động tiền tệ
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền thu được đã chuyển đổi sang loại tiền tệ của cửa hàng
100 USD 90 EUR 98 USD

Tiền hoàn lại

Thường có một khoảng thời gian từ khi khách hàng tạo đơn hàng đến khi họ trả lại. Do đó, số tiền đã chuyển đổi bạn nhận được cho đơn hàng thường không tương đương với số tiền đã chuyển đổi bạn đưa lại trong khoản hoàn tiền. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn lại toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách. Điều này nghĩa là bạn có thể mất hoặc được thêm tiền khi chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Tìm hiểu về hoàn tiền đơn hàng khi bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Bồi hoàn

Khi chủ thẻ khởi tạo bồi hoàn, chuyển đổi đơn vị tiền tệ được áp dụng theo tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển khoản tiền thay vì tỷ giá chuyển đổi tại thời điểm đặt hàng.

Shopify chuyển đổi số tiền được hoàn lại, ghi có số tiền khiếu nại cho chủ thẻ và sau đó thanh toán phí cho ngân hàng của chủ thẻ thay mặt bạn, trừ đi số tiền được hoàn lại vào khoản thanh toán tiếp theo của bạn. Bạn không phải trả phí chuyển đổi cho việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ này.

Nếu bạn khiếu nại về khoản bồi hoàn và được giải quyết có lợi cho bạn, số tiền khiếu nại trong khoản bồi hoàn được hoàn lại cho bạn và bạn được hoàn lại phí bồi hoàn theo tỷ giá chuyển đổi hiện tại.

Tìm hiểu thêm về quá trình xử lý khoản bồi hoàn.

Shopify Payments và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác

Chỉ Shopify Payments mới có thể xử lý thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Nếu khách hàng chọn đơn vị tiền tệ địa phương và chọn tùy chọn thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, giá tiền khách hàng thanh toán sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do đó, giá tiền khách hàng thanh toán sẽ cao hơn giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Ví dụ: Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán một chiếc áo thun với giá 10 USD. Khách hàng chọn xem cửa hàng bằng đồng EUR thì giá của chiếc áo thun sẽ được niêm yết ở mức 8.90 EUR. Nếu khách hàng thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác không phải Shopify Payments, giá của chiếc áo thun sẽ được chuyển đổi từ EUR sang USD (ví dụ: 0,132481) và khách hàng thanh toán 10,08 USD cho chiếc áo thun.

Nếu khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments, khoản thanh toán được xử lý theo đơn vị tiền tệ địa phương. Ví dụ:
(Giá sản phẩm x tỷ giá chuyển đổi đơn vị tiền tệ) + phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ
(10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 USD
Nếu bạn bật quy tắc làm tròn, Shopify sẽ làm tròn tổng số tiền lên và khách hàng sẽ thanh toán 8,90 USD.

Ngoài ra: Nếu bạn muốn khuyến khích khách hàng sử dụng Shopify Payments, hãy sử dụng Shopify Scripts để ẩn các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác đối với khác hàng chọn ngoại tệ lúc thanh toán.

Bán hàng và quyết toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau và bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Hầu hết chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Nếu đơn vị tiền tệ của cửa hàng khác đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn, chuyển đổi đơn vị tiền tệ sẽ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí