Chuyển đổi đơn vị tiền tệ và rủi ro

Chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra vào thời điểm giao dịch, như khi bạn thu hồi một khoản thanh toán, hoàn lại tiền hoặc có một khoản bồi hoàn. Tỷ giá tiền tệ được sử dụng luôn là tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết giao dịch trong tiến độ đơn hàng:

tiến độ của đơn hàng

Định nghĩa và chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Cửa hàng của bạn có ba loại đơn vị tiền tệ:

  • Loại tiền tệ của cửa hàng - Đơn vị tiền tệ của trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn sử dụng để đặt giá cho sản phẩm hoặc mẫu mã sản phẩm và là đơn vị tiền tệ xuất hiện trong báo cáo.
  • Đơn vị tiền tệ hiển thị (còn được gọi là đơn vị tiền tệ của khách hàng hay đơn vị tiền tệ địa phương) - Đơn vị tiền tệ khách hàng thấy tại cửa hàng và đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng khi thanh toán đơn hàng trong giao dịch thanh toán.
  • Đơn vị tiền tệ thanh toán - Đơn vị tiền tệ mà Shopify sử dụng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Rủi ro chuyển đổi đơn vị tiền tệ

Tỷ giá đơn vị tiền tệ liên tục biến động. Bất cứ khi nào xảy ra trì hoãn trong quá trình xử lý thanh toán hoặc hoàn tiền, bạn đều có khả năng thất thoát hoặc có thêm tiền do chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể mất hoặc được tiền trong những tình huống sau:

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái tự động

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, giá của cửa hàng trực tuyến sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của khách hàng. Giá trong cửa hàng tự động thay đổi theo tỷ giá hối đoái của thị trường. Bạn không thể đặt giá cho sản phẩm theo cách thủ công bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.'

Lưu ý: Khi bạn thực hiện đơn hàng nhiều đơn vị tiền tệ, giá mục hàng được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do được chuyển đổi gần đúng từ đơn vị tiền tệ của khách hàng và có thể biến động theo thị trường hối đoái, những khoản tiền này có thể khác với tổng số tiền thu được.

Giá của bạn được chuyển đổi bằng cách nhân giá tại cửa hàng với tỷ giá chuyển đổi tiền tệ, cộng với phí chuyển đổi rồi áp dụng quy tắc làm tròn đối với đơn vị tiền tệ đó, nếu có. Giá đã chuyển đổi bao gồm chi phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Ví dụ: Khi một sản phẩm 10,00 USD được chuyển sang đồng Euro, giá đã chuyển đổi 8,90 EUR bao gồm tỷ giá và phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
  <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

Nếu bạn đã bật quy tắc làm tròn, tổng số tiền sẽ được làm tròn lên đến 8,90 EUR.

Chuyển đổi tỷ giá hối đoái thủ công

Khi dùng gói Shopify, Shopify Advanced và Shopify Plus, bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái theo cách thủ công. Nhờ vậy, bạn có thể khóa mức giá cố định đối với từng đơn vị tiền tệ bạn đã bật và bạn sẽ không phải lo lắng về biến động tỷ giá hối đoái. Giá của bạn sẽ không thay đổi theo tỷ giá thị trường.

Khi sử dụng tỷ giá chuyển đổi thủ công, bạn có thể được thêm hoặc mất tiền tùy thuộc vào chênh lệch so với tỷ giá hối đoái của thị trường hiện tại.

Khoản phí chuyển đổi sẽ áp dụng cho hoạt động chuyển đổi đơn vị tiền tệ của bạn. Nếu bạn muốn tính phí này vào phí tự tính, hãy nhân tỷ giá với phí chuyển đổi tại quốc gia của cửa hàng. Ví dụ: Tỷ giá chuyển đổi USD sang EUR với phí chuyển đổi 1,5% có thể được tính như sau: 0,90867 x 1,015 = 0,9223.

Lưu ý: Nếu cài đặt tỉ giá hối đoái thủ công, ưu đãi giảm giá vẫn sẽ được tính bằng tỷ giá hối đoái của thị trường. Ví dụ: Nếu khách hàng áp dụng giảm giá 5 USD cho đơn hàng VND, số tiền giảm giá sẽ được chuyển đổi thành VND bằng tỷ giá thị trường hiện tại. Nếu tỷ giá thị trường hiện tại là 23.176,50, số tiền giảm giá là 115.882,50 VND.

Bạn có thể bật chuyển đổi phí tự tính trong phần cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Currencies (Đơn vị tiền tệ), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh đơn vị tiền tệ bạn muốn chỉnh sửa. 4. Chọn Use a manual rate (Sử dụng phí tự tính). 5. Nhấp vào Lưu.

Quy tắc làm tròn

Trong quá trình chuyển đổi đơn vị tiền tệ, giá bán có thể được làm tròn để tránh số kết thúc của giá không nhất quán. Giá đã chuyển đổi biến động dựa trên thị trường trao đổi tiền tệ nhưng quy tắc làm tròn giúp giữ giá ổn định.

Quy tắc làm tròn không áp dụng cho phí vận chuyển hoặc thẻ quà tặng.

Bạn có thể xem trước giá sau khi chuyển đổi trong cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). 3. Trong mục Đơn vị tiền tệ, nhấp vào đơn vị tiền tệ bạn muốn xem trước.

Bạn luôn có thể bật quy tắc làm tròn bằng cách nhấp vào Enable (Bật).

Quy tắc làm tròn tùy chỉnh

Lưu ý: Quy tắc làm tròn tùy chỉnh chỉ có trong các gói Shopify, Shopify Advanced và Shopify Plus.

Quy tắc làm tròn tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát tốt hơn số kết thúc của giá đã chuyển đổi. Ví dụ: Bạn có thể chọn đặt tất cả giá USD kết thúc bằng 0,99 USD và tất cả giá EUR kết thúc bằng 0,90 EUR. Giá đã chuyển đổi có thể biến động dựa trên thị trường trao đổi đơn vị tiền tệ nhưng quy tắc làm tròn giúp giữ giá ổn định.

Bạn có thể chỉnh sửa quy tắc làm tròn từ cài đặt Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Manage (Quản lý). 3. Trong mục Currencies (Đơn vị tiền tệ), nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh đơn vị tiền tệ bạn muốn chỉnh sửa. 4. Đặt quy tắc làm tròn và số kết thúc mới cho giá đã chuyển đổi. 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thanh toán được thu hồi theo cách thủ công

Khi bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, số tiền bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào tỷ giá tiền tệ tại thời điểm thu tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng. Nếu bạn thu hồi thanh toán theo cách thủ công, thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị trừ tiền khi bạn xử lý đơn hàng của họ, còn được gọi là khi bạn thu hồi thanh toán và không phải khi khách gửi đơn hàng. Tỉ giá hối đoái có thể thay đổi giữa thời điểm ủy quyền với thời điểm bạn thu hồi tiền theo cách thủ công. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch nhỏ.

Trong trang quản trị Shopify, đơn hàng bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau được chuyển đổi thành loại tiền tệ của cửa hàng, giúp bạn dễ báo cáo doanh số hơn. Giá trị đã chuyển đổi chỉ là con số ước tính, cho đến khi bạn thu tiền cho đơn hàng của họ.

Ví dụ: Loại tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán hàng bằng USD và EUR. Gislaine tạo đơn hàng mua giá sách 90 EUR. Khi cô gửi đơn hàng, 1 USD tương đương với 0,90 EUR.

Đơn hàng mẫu
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền đơn hàng ước tính
100 USD 90 EUR 100 USD

Vài ngày sau, tỷ giá tiền tệ thay đổi và 1 USD hiện tại tương đương với 0,85 EUR. Bạn tính tiền trên thẻ tín dụng của Gislaine là 90 EUR. Do tỷ giá tiền tệ đã thay đổi (và 1 USD = 85 EUR), 90 EUR chuyển đổi thành 98 USD. Bạn nhận được 98 USD.

Ví dụ về thu hồi thanh toán đối với đơn hàng sau biến động tiền tệ
Giá theo loại tiền tệ của cửa hàng Giá theo đơn vị tiền tệ của khách hàng Số tiền thu được đã chuyển đổi sang loại tiền tệ của cửa hàng
100 USD 90 EUR 98 USD

Tiền hoàn lại

Thường có một khoảng thời gian trống từ khi khách hàng tạo đơn hàng đến khi họ trả lại. Do đó, số tiền đã chuyển đổi bạn nhận được cho đơn hàng thường không tương đương với số tiền đã chuyển đổi bạn đưa lại trong khoản hoàn tiền. Bạn có thể mất hoặc kiếm được tiền vì chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Tìm hiểu về hoàn tiền đơn hàng khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Bồi hoàn

Khi chủ thẻ yêu cầu bồi hoàn:

  1. Ngân hàng của chủ thẻ yêu cầu trả lại số tiền tranh chấp cho chủ thẻ và ngân hàng cấp phí bồi hoàn.

  2. Shopify ghi có số tiền tranh chấp cho chủ thẻ và thanh toán phí cho ngân hàng của chủ thẻ thay mặt bạn. Sau đó, Shopify sẽ trừ những khoản tiền này vào khoản thanh toán của bạn. Khi đơn vị tiền tệ của đơn hàng gốc khác với đơn vị tiền tệ của khoản thanh toán, Shopify sẽ chuyển đổi số tiền mà Shopify thanh toán thay mặt bạn từ khoản thanh toán của bạn. Shopify sử dụng tỷ giá hiện tại (không phải tỷ giá tại thời điểm đặt hàng) để chuyển đổi số tiền này. Bạn không bị thu phí chuyển đổi đối với lượt chuyển đổi đơn vị tiền tệ này.

  3. Nếu có tranh chấp bồi hoàn và bạn thắng (tranh chấp được giải quyết có lợi cho bạn), khoản tiền tranh chấp được trả lại cho bạn và bạn được hoàn lại phí bồi hoàn. Số tiền hoàn lại theo đơn vị tiền tệ của đơn hàng gốc. Shopify chuyển đổi những khoản tiền này thành khoản thanh toán của bạn theo tỷ giá hiện tại (và không phải tỷ giá tại thời điểm đặt hàng hoặc tỷ giá tại thời điểm tranh chấp).

Shopify Payments và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác

Chỉ Shopify Payments mới có thể xử lý các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương (hiển thị) của khách hàng. Nếu khách hàng chọn một tùy chọn thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, khoản thanh toán của họ được thực hiện bằng loại tiền tệ của cửa hàng.

Khi khách hàng chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác Shopify Payments, giá (theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng) được chuyển đổi thành loại tiền tệ của cửa hàng. Do đó, giá mà khách hàng thanh toán sẽ cao hơn giá sản phẩm theo loại tiền tệ của cửa hàng.

Ví dụ: Loại tiền tệ của cửa hàng là USD và bạn bán một chiếc áo thun với giá 10 USD. Khách hàng chọn xem cửa hàng bằng đồng EUR (8,90 EUR), nhưng khi thanh toán, họ chọn thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác không phải Shopify Payments. Giá của áo thun được chuyển đổi từ EUR sang USD nên khách hàng thanh toán 10,08 USD cho chiếc áo thun.

Khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments:
(Giá sản phẩm x tỷ giá) + phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ
(10,00 USD x 0,867519) + 1,5% = 8,81 EUR
Nếu bạn bật quy tắc làm tròn, Shopify sẽ nâng tổng số tiền lên 8,90 EUR.

Khách hàng thanh toán bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác:
EUR được chuyển đổi thành USD (ví dụ: 0,132481): 10,08 USD

Ngoài ra: Nếu bạn muốn khuyến khích khách hàng sử dụng Shopify Payments, hãy sử dụng Shopify Scripts để ẩn các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác đối với khác hàng chọn ngoại tệ lúc thanh toán.

Bán hàng và quyết toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau và bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Hầu hết chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương (đơn vị tiền tệ hiển thị) của khách hàng và đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Trường hợp ngoại lệ là khi loại tiền tệ của cửa hàng khác đơn vị tiền tệ thanh toán. Trong trường hợp đó, chuyển đổi đơn vị tiền tệ diễn ra giữa đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng và đơn vị tiền tệ thanh toán. Trong trường hợp này, số tiền của bạn chỉ được chuyển đổi một lần (không phải hai lần).

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí