Thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ

Khách hàng có thể chọn đơn vị tiền tệ ưu tiên từ danh sách đơn vị tiền tệ thả xuống nếu bạn thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ vào chủ đề. Hộp chọn đơn vị tiền tệ được tích hợp với một số chủ đề hoặc có thể thêm qua ứng dụng Geolocation. Ứng dụng Geolocation cũng cho phép bạn nhắc khách hàng chuyển sang đơn vị tiền tệ địa phương dựa trên địa chỉ IP của họ.

Cập nhật chủ đề để thêm hộp chọn đơn vị tiền tệ

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của chủ đề Debut hoặc Brooklyn trên cửa hàng, bạn sẽ tự động có hộp chọn đơn vị tiền tệ trên cửa hàng. Bạn có thể cập nhật chủ đề để có phiên bản mới nhất.

Đề xuất ứng dụng

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, cửa hàng sẽ tự động thiết lập đơn vị tiền tệ của khách hàng dựa trên địa chỉ IP của họ. Nếu bạn đang dùng gói khác, bạn có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn chuyển sang đơn vị tiền tệ địa phương thông qua ứng dụng Geolocation miễn phí của Shopify. Ứng dụng Geolocation đưa ra đề xuất ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho khách hàng dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ của trình duyệt hoặc thiết bị của họ. Ứng dụng Geolocation cũng thêm một hộp chọn trong chân trang của cửa hàng trực tuyến, cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ.

Lựa chọn đơn vị tiền tệ qua URL

Sau khi bạn kích hoạt tính năng bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ.

Bạn cũng có thể gửi cho khách hàng một URL để mở ra cửa hàng của bạn theo một đơn vị tiền tệ cụ thể bằng cách thêm mã đơn vị tiền tệ theo ISO vào cuối URL. Ví dụ: Liên kết sau sẽ dẫn đến cửa hàng và hiển thị tất cả giá theo đồng đô la Canada: myshopify-store.myshopify.com?currency=CAD.

Thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào menu điều hướng của cửa hàng

Bạn có thể cập nhật cửa hàng để thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ vào chân trang hoặc menu chính của chủ đề mà không cần tùy chỉnh mã chủ đề.

Chỉnh sửa mã chủ đề để thêm bộ chọn đơn vị tiền tệ

Nếu muốn chỉnh sửa mã chủ đề để khách hàng có thể chọn đơn vị tiền tệ, bạn có thể sử dụng Shopify Liquid để tạo bộ chọn tiền tệ trong cửa hàng. Đây là hướng dẫn nâng cao. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề trong trường hợp bạn có kinh nghiệm viết mã.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí