Thẻ quà tặng khi bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Lưu ý: Để giúp bạn giảm tác động của các sự kiện gần đây đối với cửa hàng, tạm thời thẻ quà tặng sẽ có sẵn để bán cho tất cả các gói đăng ký của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Câu hỏi thường gặp về thẻ quà tặng. Để thêm thẻ quà tặng vào cửa hàng, tham khảo Thêm hoặc cập nhật sản phẩm thẻ quà tặng.

Giá trị và số dư thẻ quà tặng được thiết lập theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng, nhưng khách hàng mua và quy đổi chúng bằng đơn vị tiền tệ địa phương.

Giá mua thẻ quà tặng được chuyển đổi bằng cách nhân giá mua thẻ với tỷ giá hối đoái. Do đã tính phí nên không áp dụng phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ cho đơn hàng thanh toán bằng thẻ quà tặng. Ngoài ra, quy tắc làm tròn không áp dụng cho thẻ quà tặng.

Quy đổi thẻ quà tặng

Nếu đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, đơn vị tiền tệ sẽ được chuyển đổi khi khách hàng đổi thẻ quà tặng trong quá trình thanh toán. Quá trình chuyển đổi sử dụng tỉ giá hối đoái tại thời điểm đổi thẻ quà tặng và không sử dụng tỉ giá hối đoái tại thời điểm mua thẻ quà tặng.

Số dư thẻ quà tặng

Số dư trên thẻ quà tặng luôn là đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Do đó, khi khách hàng kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng, số dư sẽ được báo cáo bằng loại tiền tệ của cửa hàng.

Ví dụ

Ví dụ: Loại tiền tệ của cửa hàng là đồng Việt Nam (VND) và bạn bán thẻ quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Một khách hàng Châu Âu, người dùng đơn vị tiền tệ địa phương là Euro, mua một thẻ quà tặng và thanh toán bằng Euro. Sau đó, vẫn khách hàng này tạo một đơn hàng và thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ quà tặng. Khi thanh toán, số dư trên thẻ quà tặng được chuyển đổi sang Euro và số tiền này được dùng để thanh toán cho đơn hàng. Số tiền còn lại trên thẻ quà tặng sau khi thanh toán đơn hàng được chuyển đổi lại về VND.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí