Định giá quốc tế

Ngoài việc cài đặt quy tắc làm tròn giátỷ giá hối đoái thủ công cho giá sản phẩm và phí vận chuyển, bạn cũng có thể kiểm soát việc định giá quốc tế bằng cách cài đặt giá sản phẩm và điều chỉnh giá riêng cho quốc gia và vùng.

Đặt giá sản phẩm cho phép bạn chỉ định giá cho bất kỳ sản phẩm nào ở mọi quốc gia hoặc vùng bằng tệp CSV sản phẩm.

Điều chỉnh giá là tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm đối với giá cơ sở của cửa hàng. Điều chỉnh giá áp dụng cho tất cả sản phẩm đã bán cho khách hàng tại một quốc gia hoặc vùng.

Các yêu cầu đối với tính năng định giá quốc tế

Các tính năng bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh mô hình định giá quốc tế phụ thuộc vào gói Shopify của bạn.

Ghép hàng
Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
Xem các trang quốc gia và vùng
Đặt quy tắc làm tròn giá
Đặt quy tắc làm tròn tùy chỉnh
Đặt điều chỉnh giá
Đặt giá sản phẩm cho quốc gia và vùng

Nếu bạn hạ gói Shopify, tất cả giá theo quốc gia sẽ bị xóa khỏi cửa hàng của bạn.

Nếu bạn hạ xuống gói Basic Shopify, toàn bộ điều chỉnh giá và quy tắc làm tròn sẽ bị xóa khỏi cửa hàng của bạn.

Phí chuyển đổi

Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ áp dụng cho tất cả đơn hàng có nhiều đơn vị tiền tệ:

Để biết thêm thông tin, tham khảo phí chuyển đổi.

Hành vi thanh toán

Định giá quốc tế được xác định dựa trên địa chỉ giao hàng của khách hàng và không phải đơn vị tiền tệ mà khách hàng chọn để thanh toán cho đơn hàng của họ. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng chọn vận chuyển đến một quốc gia hoặc vùng khác với đơn vị tiền tệ được chọn tại trang chủ cửa hàng, giá tiền sẽ thay đổi cho khớp với nơi nhận hàng khi thanh toán. Hành vi này còn được gọi là hạn chế thanh toán. Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán không hỗ trợ hạn chế thanh toán, người mua có thể thanh toán bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào bạn đã bật, ngay cả khi đơn vị tiền tệ không khớp với địa chỉ giao hàng.

Nếu khách hàng định vận chuyển đến quốc gia hoặc vùng bạn chưa thêm trong trang quản trị Shopify, giá khách hàng đã chọn sẽ chuyển về đơn vị tiền tệ cơ sở của cửa hàng.

Bảng dưới đây liệt kê các cổng thanh toán chính cho Shopify Payments và mức độ hỗ trợ.

Cổng được hỗ trợ
Phương thức thanh toán Cổng thanh toán Hỗ trợ
Thẻ tín dụng Thanh toán bằng thẻ tín dụng Được hỗ trợ đầy đủ
Phương thức thanh toán nhanh Shop Pay Được hỗ trợ đầy đủ
Apple Pay Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Google Pay Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Phương thức thanh toán địa phương Klarna Được hỗ trợ đầy đủ
Sofort Được hỗ trợ đầy đủ
iDeal Được hỗ trợ đầy đủ
Các khoản thanh toán qua EPS Được hỗ trợ đầy đủ
Bancontact Được hỗ trợ đầy đủ
Phương thức thanh toán khác PayPal Express Được hỗ trợ nhưng không có hạn chế thanh toán
Amazon Pay Không được hỗ trợ
Khác Không hỗ trợ. Không đủ điều kiện để sử dụng định giá quốc tế

Cổng thanh toán chính của bên thứ ba không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cổng thử nghiệm Bogus để mô phỏng đơn hàng định giá quốc tế.

Nút thanh toán nhanh không được hỗ trợ. Để áp dụng định giá quốc tế, khách hàng phải vào giỏ hàng.

Đặt điều chỉnh giá cho quốc gia hoặc vùng

Việc cài đặt điều chỉnh giá cho phép bạn tăng hoặc giảm giá của tất cả sản phẩm đối với quốc gia hoặc vùng cụ thể. Điều chỉnh giá được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, nghĩa là điều chỉnh lên 100% sẽ làm tăng gấp đôi giá mặt hàng và điều chỉnh xuống 50% sẽ làm giảm một nửa giá mặt hàng.

Khi cài đặt điều chỉnh giá, đơn vị tiền tệ Franc Thụy Sĩ được hỗ trợ cho quốc gia Thụy Sĩ, nhưng Liechtenstein không được hỗ trợ.

Bạn có thể sử dụng điều chỉnh giá cùng với tỷ giá hối đoái thủ công. Ví dụ: Nếu bạn định giá sản phẩm ở mức 20 USD bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng là USD và đặt quy tắc làm tròn thành 0,99 đối với tất cả các đơn vị tiền tệ, bạn có thể kiểm soát việc định giá bằng CAD theo những cách sau:

  • Bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái thủ công thành 1,3 để ổn định giá CAD, sau đó áp dụng điều chỉnh giá 20%. Giá được tính là 20 USD X 1,3 X 1,2 = 31,99 USD.
  • Bạn có thể đặt tỷ giá hối đoái thủ công thành 1, sau đó áp dụng điều chỉnh 50% để kiểm soát giá CAD chỉ sử dụng điều chỉnh giá. Giá được tính là 20 USD X 1 X 1,5 = 30,99 USD
  • Bạn có thể chọn tỷ giá hối đoái tự động và áp dụng điều chỉnh giá 50% cho giá CAD. Giá được tính là 20 USD X [tỷ giá ngoại hối hiện tại] X 1,5. Giá biến động theo tỷ giá hối đoái hiện tại với điều chỉnh giá 50% được thêm.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
  2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong mục Countries/regions (Quốc gia/vùng), nhấp vào Edit (Sửa) bên cạnh quốc gia hoặc vùng bạn muốn chỉnh sửa.
  4. Trong mục Price adjustment (Điều chỉnh giá), nhấp vào + để đặt tăng điều chỉnh giá hoặc - để đặt giảm điều chỉnh giá.
  5. Nhập tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể tạo điều chỉnh giá cho quốc gia hoặc vùng bằng API PriceList.

Đặt giá sản phẩm cho quốc gia hoặc vùng

Bạn có thể đặt giá sản phẩm và giá gốc riêng cho từng quốc gia hoặc vùng bạn đã bật trong cài đặt nhiều đơn vị tiền tệ của Shopify Payments. Giá được nhập từ tệp CSV, tệp này chứa tất cả thông tin chi tiết của một số hoặc tất cả các dòng sản phẩm. Nếu đang sử dụng ứng dụng hoặc tiện ích tích hợp của bên thứ ba, bạn có thể tạo giá sản phẩm cho quốc gia hoặc khu vực bằng API PriceList.

Để thêm định giá sản phẩm, trước tiên, xuất tệp CSV cho sản phẩm bạn muốn định giá theo quốc gia. Tệp xuất CSV chứa các cột bổ sung cho giá sản phẩm và giá gốc của tất cả các quốc gia hoặc vùng mà bạn đã bật, sử dụng mã quốc gia hợp lệ. Bạn có thể sửa đổi tệp CSV để thêm giá, sau đó nhập tệp CSV vào cửa hàng của bạn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Sử dụng tệp CSV.

Xuất dữ liệu về sản phẩm bằng tệp CSV

Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xuất tệp CSV, chứa cột giá và giá gốc đối với từng quốc gia và vùng bạn đã bật.

Nếu chỉ muốn xuất dữ liệu một số sản phẩm, bạn có thể lọc danh sách sản phẩm để xem và chọn sản phẩm cụ thể để xuất.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Xuất dữ liệu sản phẩm.

Sửa đổi tệp CSV

Bạn có thể sửa đổi tệp CSV sản phẩm đã xuất từ trang quản trị Shopify để thêm giá cho các quốc gia và vùng. Nếu bạn muốn xóa giá sản phẩm hiện có cho quốc gia, xóa giá trị trong cột rồi nhập tệp CSV. Nếu bạn xóa cả một cột cho quốc gia hoặc vùng đã bật, giá hiện tại không thay đổi.

Tải lên giá sản phẩm chính xác như bạn muốn hiển thị cho từng quốc gia hoặc vùng.

Nếu bạn sử dụng giá thêm thuế động để áp dụng hoặc loại trừ thuế theo địa điểm của khách hàng, hãy nhớ xem lại các quốc gia hoặc khu vực có giá đã bao gồm thuế theo mặc định. Nếu bạn có nghĩa vụ thuế khi bán hàng đến những quốc gia hoặc khu vực này, hãy tải lên giá sản phẩm để thêm thuế suất địa phương.

Hình ảnh sau đây cho thấy mục mẫu của tệp CSV chứa định giá sản phẩm đối với các quốc gia riêng biệt.

Tệp CSV định giá quốc tế

Các quốc gia và vùng được thể hiện bằng mã quốc gia có 2 chữ số.

Nhập sản phẩm với tệp CSV

Sau khi bạn sửa đổi tệp CSV Sản phẩm để thêm và xóa giá sản phẩm, bạn có thể nhập tệp vào trang quản trị Shopify. Tệp CSV Sản phẩm không cần phải chứa thông tin sản phẩm hoàn chỉnh nhưng tối thiểu, phải có cột Mã điều khiển, Tiêu đề, Tùy chọn mẫu mã, và cột giá quốc gia bạn muốn nhập.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo mục Nhập dữ liệu sản phẩm bằng tệp CSV.

Xem định giá quốc tế của bạn

Để xem giá sản phẩm theo quốc gia, kiểm tra trang chủ cửa hàng. Bạn không thể xem trước giá sản phẩm theo quốc gia trong trang quản trị Shopify. Bạn cần có hộp chọn quốc gia được hỗ trợ, ví dụ như ứng dụng Geolocation, để xem trước giá theo các đơn vị tiền tệ khác nhau đối với các quốc gia khác nhau.

Giá thêm thuế động

Nếu bán hàng quốc tế, bạn có thể thêm hoặc loại trừ thuế vào giá sản phẩm dựa trên vị trí của khách hàng. Khách hàng tại một số quốc gia, ví dụ như Vương Quốc Anh, dự kiến giá đã bao gồm thuế, trong khi khách hàng tại các quốc gia khác như Hoa Kỳ phải nộp thuế khi thanh toán.

Để hiển thị giá cho người mua ở các quốc gia khác nhau, hãy bật giá thêm thuế động trong trang quản trị.

Nếu bạn đã thiết lập đăng ký thuế cho một quốc gia hoặc khu vực, giá thêm thuế động sẽ tự động thêm thuế suất địa phương vào giá tại cửa hàng đối với các quốc gia và khu vực sau đây. Tất cả các quốc gia và khu vực khác đều hiển thị giá chưa bao gồm thuế.

Quốc gia và vùng đã bao gồm thuế
Quần đảo Åland Hy Lạp Antille thuộc Hà Lan
Albania Greenland New Zealand
Andorra Guadeloupe Niue
Armenia Guernsey Na Uy
Úc Hungary Ba Lan
Áo Iceland Bồ Đào Nha
Bỉ Ấn Độ Réunion
Bosnia và Herzegovina Indonesia Cộng hòa Moldova
Brazil Ireland Romania
Bulgaria Đảo Man Saint Barthélemy
Trung Quốc Ý San Marino
Quần đảo Cook Nhật Bản Senegal
Croatia Jersey Serbia
Đảo Síp Kosovo Singapore
Cộng hòa Séc Latvia Slovakia
Đan Mạch Liechtenstein Slovenia
Estonia Lithuania Tây Ban Nha
Quần đảo Faeroe Luxembourg Quần đảo Svalbard và Jan Mayen
Quần đảo Falkland (Malvinas) Malta Thụy Điển
Phần Lan Mauritius Thụy Sĩ
Pháp Mayotte Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ
Gambia Monaco Thổ Nhĩ Kỳ
Georgia Montenegro Ukraine
Đức Morocco Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Gibraltar Hà Lan Vanuatu

Tìm hiểu thêm về cách bao gồm hoặc loại trừ thuế dựa trên địa điểm của khách hàng.

Nếu bạn đang đặt giá cụ thể cho sản phẩm và bật cài đặt giá thêm thuế động, hãy tải lên chính xác giá bạn muốn hiển thị và tính cho khách hàng. Shopify sẽ không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với mức giá cụ thể. Bạn phải tải lên giá đã bao gồm thuế cho các quốc gia và khu vực trong danh sách trước đó.

Cài đặt vận chuyển

Việc thêm giá quốc tế không tự động thiết lập phí vận chuyển hoặc khu vực vận chuyển.

Nếu trước đó bạn đã hạn chế vận chuyển một số sản phẩm đến một số quốc gia hoặc vùng trước khi thiết lập giá quốc tế, bạn cần đảm bảo rằng những sản phẩm đó hiện có phương thức vận chuyển hợp lệ đối với các quốc gia hoặc vùng trong hồ sơ vận chuyển của bạn.

Nếu sản phẩm không có phương thức vận chuyển quốc tế hợp lệ, khách hàng có thể không hoàn tất được giao dịch mua hàng khi thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Định giá quốc tế có tự động hiển thị các đơn vị tiền tệ khác nhau cho người mua khác nhau không?

Không. Bạn có thể cho phép người mua chuyển đổi quốc gia hoặc vùng bằng ứng dụng Geolocation cũng như cung cấp đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ mặc định cho các quốc gia hoặc vùng khác nhau có miền quốc tế.

Định giá quốc tế có áp dụng cho đơn hàng nháp không?

Không. Đơn hàng nháp thường thể hiện giá hoặc đơn vị tiền tệ khác với người mua dựa trên thỏa thuận trước với thương nhân. Ví dụ: Doanh số B2B quốc tế. Do đó, đơn hàng nháp tiếp tục bị tính phí chính xác như bạn đặt trong trang quản trị.

Hạn chế thanh toán là gì?

Hạn chế thanh toán nghĩa là người mua phải thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khớp với quốc gia hoặc vùng của địa chỉ giao hàng. Nếu người mua cố gắng thanh toán bằng giá khác với địa điểm vận chuyển, giá tiền sẽ được thay đổi thành giá địa phương của người mua khi thanh toán. Xin lưu ý rằng các hạn chế thanh toán không tương thích với một số phương thức cổng.

Tôi có thể đặt giá cụ thể cho một số sản phẩm và sử dụng điều chỉnh giá cho những sản phẩm khác không?

Có thể khi dùng gói Advanced Shopify và Shopify Plus. Nếu bạn sử dụng điều chỉnh giá cho quốc gia hoặc vùng nhưng sau đó đặt giá cụ thể cho một phần danh mục, thì điều chỉnh giá chỉ áp dụng cho sản phẩm bạn chưa đặt giá cụ thể để sử dụng tính năng tải lên tệp CSV.

Điều gì sẽ xảy ra nếu người mua thanh toán bằng phương thức thanh toán không được hỗ trợ?

Giao dịch bán sẽ chuyển về đơn vị tiền tệ cơ sở và giá của cửa hàng. Tắt các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không được hỗ trợ nếu bạn không muốn điều này xảy ra.

Mã quốc gia

Mã quốc gia sau đây hợp lệ để định giá quốc tế trong tệp CSV.

Nhãn Tipping trực tuyến
Mã quốc gia Tên quốc gia Đơn vị tiền tệ
AD Andorra EUR
AE Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất AED
AF Afghanistan AFN
AG Antigua và Barbuda XCD
AI Anguilla XCD
AL Albania ALL
AM Armenia AMD
AN Antille thuộc Hà Lan ANG
AO Angola AOA
AR Argentina ARS
AT Áo EUR
AU Úc AUD
AW Aruba AWG
AX Quần đảo Aland EUR
AZ Azerbaijan AZN
BA Bosnia và Herzegovina BAM
BB Barbados BBD
BD Bangladesh BDT
BE Bỉ EUR
BF Burkina Faso XOF
BG Bulgaria BGN
BI Burundi BIF
BJ Benin XOF
BL Saint Barthélemy EUR
BM Bermuda USD
BN Brunei BND
BO Bolivia BOB
BQ Caribe thuộc Hà Lan USD
BR Brazil BRL
BS Bahamas BSD
BV Đảo Bouvet NOK
BW Botswana BWP
BZ Belize BZD
CA Canada CAD
CC Quần đảo Cocos (Keeling) AUD
CD Cộng hòa Dân chủ Congo CDF
CF Cộng hòa Trung Phi XAF
CG Congo XAF
CH Thụy Sĩ CHF
CI Côte d’Ivoire XOF
CK Quần đảo Cook NZD
CL Chile CLP
CM Cộng hòa Cameroon XAF
CN Trung Quốc CNY
CO Colombia COP
CR Costa Rica CRC
CV Cape Verde CVE
CW Curaçao ANG
CX Đảo Giáng Sinh AUD
CY Đảo Síp EUR
CZ Cộng hòa Séc CZK
DE Đức EUR
DJ Djibouti DJF
DK Đan Mạch DKK
DM Dominica XCD
DO Cộng hòa Dominica DOP
DZ Algeria DZD
EC Ecuador USD
EE Estonia EUR
EG Ai Cập EGP
EH Tây Sahara MAD
ES Tây Ban Nha EUR
ET Ethiopia ETB
FI Phần Lan EUR
FJ Fiji FJD
FK Quần đảo Falkland (Malvinas) FKP
FO Quần đảo Faroe DKK
FR Pháp EUR
GA Gabon XOF
GB Vương quốc Anh GBP
GD Grenada XCD
GE Georgia GEL
GF Guiana thuộc Pháp EUR
GG Guernsey GBP
GI Gibraltar GBP
GL Greenland DKK
GM Gambia GMD
GN Guinea GNF
GP Guadeloupe EUR
GQ Guinea Xích đạo XAF
GR Hy Lạp EUR
GS Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich GBP
GT Guatemala GTQ
GW Guinea Bissau XOF
GY Guyana GYD
HK Hồng Kông HKD
HM Đảo Heard và Quần đảo McDonald AUD
HN Honduras HNL
HR Croatia EUR
HT Haiti HTG
HU Hungary HUF
ID Indonesia IDR
IE Ireland EUR
IL Israel ILS
IM Đảo Man GBP
IN Ấn Độ INR
IO Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh USD
IS Iceland ISK
IT Ý EUR
JM Jamaica JMD
JP Nhật Bản JPY
KE Kenya KES
KG Kyrgyzstan KGS
KH Cam-pu-chia KHR
KM Comoros KMF
KN Saint Kitts và Nevis XCD
KR Hàn Quốc KRW
KY Quần đảo Cayman KYD
KZ Kazakhstan KZT
LA Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào LAK
LB Lebanon LBP
LC Saint Lucia XCD
LI Liechtenstein CHF
LK Sri Lanka LKR
LR Liberia LRD
LS Lesotho LSL
LT Lithuania EUR
LU Luxembourg EUR
LV Latvia EUR
MA Morocco MAD
MC Monaco EUR
MD Cộng hòa Moldova MDL
ME Montenegro EUR
MF Saint Martin EUR
MK Bắc Macedonia MKD
ML Mali XOF
MM Myanmar MMK
MN Mông Cổ MNT
MO Macao MOP
MQ Martinique EUR
MS Montserrat XCD
MT Malta EUR
MU Mauritius MUR
MV Maldives MVR
MW Malawi MWK
MX Mexico MXN
MY Malaysia MYR
MZ Mozambique MZN
NA Namibia NAD
NC New Caledonia XPF
NE Niger XOF
NF Đảo Norfolk AUD
NG Nigeria NGN
NI Nicaragua NIO
NL Hà Lan EUR
NO Na Uy NOK
NP Nepal NPR
NR Nauru AUD
NU Niue NZD
NZ New Zealand NZD
PA Panama USD
PE Peru PEN
PF Polynesia thuộc Pháp XPF
PG Papua New Guinea PGK
PH Philippines PHP
PK Pakistan PKR
PL Ba Lan PLN
PM Saint Pierre và Miquelon EUR
PN Pitcairn NZD
PS Lãnh thổ Palestine, Bị chiếm đóng ILS
PT Bồ Đào Nha EUR
PY Paraguay PYG
QA Qatar QAR
RE Reunion EUR
RO Romania RON
RS Serbia RSD
RU Nga RUB
RW Rwanda RWF
SA Ả Rập Xê-út SAR
SB Quần đảo Solomon SBD
SC Seychelles SCR
SE Thụy Điển SEK
SG Singapore SGD
SH Saint Helena SHP
SI Slovenia EUR
SJ Svalbard và Jan Mayen NOK
SK Slovakia EUR
SL Sierra Leone SLL
SM San Marino EUR
SN Senegal XOF
SR Suriname SRD
ST Sao Tome và Principe STD
SV El Salvador USD
SX Sint Maarten ANG
SZ Eswatini SZL
TC Quần đảo Turks và Caicos USD
TD Chad XAF
TF Vùng lãnh thổ phía Nam thuộc Pháp EUR
TG Togo XOF
TH Thái Lan THB
TJ Tajikistan TJS
TK Tokelau NZD
TL Timor Leste USD
TO Tonga TOP
TR Thổ Nhĩ Kỳ TRY
TT Trinidad và Tobago TTD
TV Tuvalu AUD
TW Đài Loan TWD
TZ Cộng hòa Thống nhất Tanzania TZS
UA Ukraine UAH
UG Uganda UGX
UM Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ USD
Hoa Kỳ Hoa Kỳ USD
UY Uruguay UYU
UZ Uzbekistan UZS
VA Tòa Thánh (Thành quốc Vatican) EUR
VC St. Vincent XCD
VG Quần đảo Virgin thuộc Anh USD
VN Việt Nam VND
VU Vanuatu VUV
WF Wallis và Futuna XPF
WS Samoa WST
XK Kosovo EUR
YE Yemen YER
YT Mayotte EUR
ZA Nam Phi ZAR
ZM Zambia ZMW
ZW Zimbabwe USD

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí