Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp và bên ngoài

Shopify hỗ trợ hai hình thức nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếpnhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài.

Để biết nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có khả dụng tại vùng của bạn hay không, xem Cổng thanh toán trên Shopify.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp là một hình thức thanh toán được tích hợp ở bước thanh toán của Shopify. Khách hàng hoàn tất thanh toán ở bước thanh toán của Shopify và không bị chuyển hướng trong suốt quá trình thanh toán.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài tích hợp với Shopify. Khi khách hàng hoàn tất đơn hàng, họ được chuyển hướng rời khỏi trang Thanh toán của Shopify để hoàn tất thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài. Khi hoàn tất thanh toán, khách hàng được chuyển lại về cửa hàng để xem trang tóm tắt và xác nhận đơn hàng.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài, khách hàng sẽ thấy giao dịch thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó khi họ thanh toán đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí