Các cuộc trò chuyện với khách hàng trong Shopify Ping

Khi bạn trả lời tin nhắn trong Shopify Ping, phản hồi gửi qua dịch vụ nhắn tin ban đầu để khách hàng có thể nhận được câu trả lời cho tin nhắn ban đầu của họ.

Bạn có thể đánh dấu tin nhắn là "Đã đọc" hoặc "Chưa đọc" trong Home screen (Màn hình chính).

Trả lời tin nhắn của khách hàng

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify Ping, chọn mục Khách hàng.
 2. Chọn khách hàng bạn muốn trả lời.
 3. Nhập tin nhắn và chạm vào Send (Gửi).

Gửi liên kết đến sản phẩm trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ sản phẩm còn hàng lên cửa hàng trực tuyến trong Ping bằng Apple Business Chat và Shopify Chat. Bạn cũng có thể gửi đơn hàng nháp đối với sản phẩm còn hàng lên cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng Apple Business Chat, Shopify Chat hoặc Messenger, tùy theo kênh bán hàng bạn sử dụng cùng với Shopify Ping. Tìm hiểu thêm về tình trạng còn hàng của kênh bán hàng đối với sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Ping, hãy mở một cuộc trò chuyện.

 2. Nhấn vào biểu tượng cửa hàng.

 3. Chạm vào Sản phẩm để mở danh sách sản phẩm hiện có.

 4. Chạm vào một sản phẩm.

 5. Chọn Share product page (Chia sẻ trang sản phẩm), rồi nhấn vào Send (Gửi).

Tạo và gửi đơn hàng nháp trong cuộc hội thoại

Bạn có thể sử dụng Shopify Ping để tạo đơn hàng nháp mới và gửi liên kết đến khách hàng để giúp họ thanh toán nhanh hơn. Khi bạn gửi đơn hàng nháp trong cuộc trò chuyện, khách hàng có thể nhấp vào liên kết để chuyển trực tiếp đến phần thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Ping, hãy mở một cuộc trò chuyện.
 2. Nhấn vào biểu tượng cửa hàng.
 3. Nhấn vào New order (Đơn hàng mới).
 4. Nhấn vào Choose products (Chọn sản phẩm).
 5. Tìm kiếm rồi chọn một sản phẩm để thêm vào đơn hàng. Nếu sản phẩm có nhiều biến thể, bạn cũng cần chọn một biến thể.
 6. Không bắt buộc: Chạm vào Thêm sản phẩm để thêm sản phẩm bổ sung.
 7. Không bắt buộc: Nhấn vào Add discount (Thêm giảm giá) để thêm mã giảm giá.
 8. Không bắt buộc: Nhấn vào Customize shipping (Tùy chỉnh thông tin vận chuyển) rồi thêm giá vận chuyển ưu tiên sử dụng cho đơn hàng.
 9. Sau khi thêm sản phẩm vào đơn hàng, chạm vào Gửi đơn hàng.

Gửi mã giảm giá trong cuộc hội thoại

Bạn có thể chia sẻ mã giảm giá trong Shopify Ping. Khi khách hàng nhấp vào mã giảm giá, mã giảm giá sẽ được tự động thêm vào giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify Ping, mở một cuộc trò chuyện.
 2. Chạm vào biểu tượng cửa hàng.
 3. Chạm vào Discounts (Giảm giá).
 4. Chọn ưu đãi giảm giá mà bạn muốn chia sẻ, rồi chạm vào Send (Gửi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí