Chạy ưu đãi giảm giá bằng Kit

Với Kit, bạn có thể tạo và quảng cáo mã giảm giá dành cho cửa hàng. Bạn sẽ cần biết những thông tin chi tiết sau về ưu đãi giảm giá trước khi có thể tạo:

 • Loại ưu đãi giảm giá (giảm theo tỷ lệ phần trăm, giảm số tiền cố định hoặc miễn phí vận chuyển)
 • Số tiền giảm giá (tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định)
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu để đủ điều kiện nhận ưu đãi giảm giá
 • Tên mã giảm giá

Kit có một số thiết lập mặc định dành cho bạn:

 • Ưu đãi giảm giá bắt đầu vào ngày bạn tạo ưu đãi giảm giá bằng Kit
 • Ưu đãi giảm giá chạy trong vòng 7 ngày
 • Tất cả khách hàng được hưởng ưu đãi giảm giá
 • Khách hàng có thể sử dụng ưu đãi giảm giá nhiều lần

Sau khi bạn tạo ưu đãi giảm giá bằng Kit, mã sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi hoặc hủy kích hoạt mã giảm giá trong trang quản trị Shopify.

Tạo ưu đãi giảm giá

Kit có thể hỗ trợ tạo mã giảm giá giúp bạn nếu bạn yêu cầu tiếp thị sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Viết hi kit để bắt đầu cuộc hội thoại mới với Kit.

 2. Bắt đầu quá trình tạo mã giảm giá:

- Nếu bạn đang sử dụng giao tiếp với Kit bằng văn bản SMS, chọn 1 để tiếp thị sản phẩm bằng Kit rồi chọn 4 để tạo mã giảm giá.

 1. Kit hỏi bạn muốn tạo loại mã giảm giá nào. Bạn có thể chọn Percentage off (Giảm theo tỷ lệ phần trăm), Fixed amount off (Giảm số tiền cố định) hoặc Free shipping (Miễn phí vận chuyển).

 2. Kit yêu cầu một số thông tin chi tiết về ưu đãi giảm giá. Trả lời những câu hỏi để thiết lập ưu đãi giảm giá.

 3. Kit hỏi tên mã giảm giá. Nhập tên mã giảm giá khách hàng sẽ nhập, ví dụ: APRIL20.

 4. Kit xác nhận thông tin chi tiết về mã giảm giá mới. Nhập Yes nếu bạn đang giao tiếp với Kit bằng tin nhắn SMS để tạo mã giảm giá. Khách hàng có thể sử dụng mã ngay lập tức.

 5. Sau khi bạn tạo giảm giá mới bằng Kit, Kit sẽ đề xuất quảng cáo giảm giá. Bạn có thể chọn Facebook ad (Quảng cáo trên Facebook), Facebook post (Bài đăng trên Facebook) hoặc Send an email marketing campaign (Gửi chiến dịch tiếp thị qua email). Nếu bạn đang giao tiếp với Kit bằng tin nhắn SMS, hãy nhập số tương ứng. Nếu chọn tạo quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ được yêu cầu đặt ngân sách.

 6. Xem trước bài đăng hoặc quảng cáo.

 7. Nếu bạn đang giao tiếp với Kit bằng tin nhắn SMS, hãy chọn 1 để đăng lựa chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí