Cách sử dụng sản phẩm ưu tiên

Bằng cách đặt sản phẩm ưu tiên, bạn có thể thông báo cho Kit về sản phẩm bạn muốn tiếp thị. Trong bảng quản lý Kit, bạn có thể chọn tối đa năm sản phẩm để đưa vào danh sách Sản phẩm ưu tiên.

Khi đã chọn sản phẩm ưu tiên, bạn có thể chọn Priority products (Sản phẩm ưu tiên) khi Kit hỏi bạn muốn tiếp thị sản phẩm nào. Bằng cách này, bạn luôn có thể dễ dàng tạo quảng cáo dành cho sản phẩm quan trọng nhất mà mình bán.

Kit có thể quảng cáo sản phẩm ưu tiên trên quảng cáo hoặc bài đăng Facebook hoặc chiến dịch tiếp thị qua email.

Chọn sản phẩm ưu tiên

Các bước thực hiện:

  1. Vào mục Priority Products (Sản phẩm ưu tiên) trong bảng quản lý Kit.

  2. Nhấp vào Add Priority Products (Thêm sản phẩm ưu tiên).

  3. Tìm kiếm sản phẩm hoặc chọn sản phẩm từ danh sách và nhấp vào Add (Thêm).

Lặp lại các bước mỗi lần bạn muốn thêm sản phẩm ưu tiên mới, nhấp vào liên kết để thêm. Bạn có thể thêm tối đa 5 sản phẩm ưu tiên.

Bạn có thể xóa sản phẩm khỏi mục sản phẩm ưu tiên vào bất kỳ thời điểm nào.

Tùy chỉnh sản phẩm ưu tiên

Sau khi chọn một số sản phẩm ưu tiên, bạn sẽ có thể nhìn thấy chúng trong danh sách trên trang Priority Products (Sản phẩm ưu tiên).

Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh sản phẩm ưu tiên để thay đổi sản phẩm.

Bạn có thể thay đổi tiêu đề, mô tả hoặc hình ảnh sản phẩm đối với sản phẩm ưu tiên để thay đổi cách chúng hiển thị trong quảng cáo Facebook và bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Khi bạn chỉnh sửa sản phẩm ưu tiên trong Kit, sản phẩm trong Shopify không bị thay đổi. Nó chỉ thay đổi cách sản phẩm hiển thị trong quảng cáo và bài đăng bạn tạo bằng Kit.

Bằng cách chỉnh sửa tên và mô tả sản phẩm trong Kit, bạn có thể tạo quảng cáo có mức tùy chỉnh cao dành cho sản phẩm ưu tiên. Bạn có thể sử dụng mô tả để quảng cáo ưu đãi đặc biệt dành cho sản phẩm hoặc làm nổi bật đợt giảm giá sắp tới.

Sau khi bạn tùy chỉnh tên hoặc mô tả, nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí