Thiết lập câu hỏi thường gặp trên Shopify Chat

Câu hỏi thường gặp trên Shopify Chat giúp bạn tạo câu trả lời tự động cho các câu hỏi thường gặp trên Shopify Chat. Khách hàng sẽ thấy danh sách câu hỏi khi nhấp vào nút trò chuyện trong cửa hàng trực tuyến của bạn. Sau khi chọn một câu hỏi thường gặp, khách hàng sẽ nhận được câu trả lời tương ứng.

Bạn có thể truy cập phiên của khách hàng trong trang quản trị shopifyping.com để xem khách hàng đã nhấp vào các câu hỏi thường gặp nào và nhận được câu trả lời nào. Những tương tác này sẽ không hiển thị là cuộc trò chuyện mới và không gửi thông báo đẩy đến điện thoại hoặc máy tính của bạn. Nếu khách hàng đặt một câu hỏi không nằm trong các câu hỏi thường gặp trên Chat, bạn sẽ nhận được thông báo về yêu cầu mới trên trang quản trị shopifyping.com.

Câu hỏi thường gặp trên Chat

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện, một cuộc trò chuyện sẽ mở ra trong trình duyệt của họ. Shopify Chat hiển thị tin nhắn chào mừng của bạn và đưa ra một danh sách các chủ đề thường gặp để khách hàng lựa chọn. Các chủ đề thường gặp này do bạn lập nên, ngoại trừ trạng thái đơn hàng sẽ được thêm vào mặc định.

Bạn có thể tạo bao nhiêu câu hỏi thường gặp tùy thích, nhưng chỉ có thể bật 4 câu hỏi thường gặp (ngoài Trạng thái đơn hàng) cùng một lúc. Các câu hỏi thường gặp khác sẽ được lưu trữ trong danh sách câu hỏi thường gặp đã tắt trên Shopify Chat và có thể thay đổi thành bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào.

Tùy chỉnh câu hỏi thường gặp trên Chat

Bạn có thể tạo bao nhiêu câu hỏi thường gặp tùy thích trên Chat, nhưng chỉ có thể bật 4 câu hỏi thường gặp cùng một lúc. "Tôi muốn cập nhật trạng thái đơn hàng?" luôn xuất hiện là một tùy chọn câu hỏi cho khách hàng và không được tính vào bốn câu hỏi thường gặp đang bật.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Chat > FAQs (Câu hỏi thường gặp).

 2. Nhấp vào Add FAQ (Thêm câu hỏi thường gặp).

 3. Trong trường Customer inquiry (Truy vấn của khách hàng), nhập câu hỏi bạn muốn thêm vào câu hỏi thường gặp. Trường này có giới hạn độ dài 60 ký tự.

 4. Nhập câu trả lời tự động cho câu hỏi của bạn. Đây sẽ là câu trả lời khách hàng thấy sau khi nhấp vào câu hỏi.

 5. Đặt trạng thái câu hỏi thường gặp thành Đang hoạt động hoặc Không hoạt động. Nếu đã có bốn câu hỏi thường gặp đang hoạt động, bạn không thể đặt câu hỏi thường gặp mới thành Đang hoạt động. Câu hỏi thường gặp này sẽ lưu vào danh sách Câu hỏi thường gặp không hoạt động.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi thứ tự hiển thị câu hỏi thường gặp trên Chat

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị các câu hỏi thường gặp đang bật.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Chat > FAQs (Câu hỏi thường gặp).

 2. Cuộn xuống danh sách Câu hỏi thường gặp được bật.

 3. Nhấp vào ⋮⋮ và kéo câu hỏi thường gặp để sắp xếp lại danh sách hiển thị.

Danh sách cập nhật các câu hỏi thường gặp đang bật sẽ tự động xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Bật hoặc tắt câu hỏi thường gặp trên Chat

Bạn có thể chỉ định tối đa bốn câu hỏi thường gặp đang hoạt động và các câu hỏi thường gặp còn lại sẽ hiển thị trong trang quản trị cửa hàng là không hoạt động. Nếu đã có bốn câu hỏi thường gặp đang hoạt động và muốn chỉ định câu hỏi thường gặp mới là đang hoạt động, bạn cần thay đổi trạng thái của ít nhất một câu hỏi thường gặp từ Đang hoạt động thành Không hoạt động.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Shopify Chat > FAQs (Câu hỏi thường gặp).

 2. Cuộn xuống danh sách Câu hỏi thường gặp được bật.

 3. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) tại câu hỏi thường gặp mà bạn muốn đặt là không hoạt động.

 4. Trong cửa sổ câu hỏi thường gặp, đặt câu hỏi thường gặp thành Tắt.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi mở thêm một vị trí cho câu hỏi thường gặp, bạn có thể đặt một trong các câu hỏi thường gặp đã tắt thành Bật.

 1. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) tại câu hỏi thường gặp bạn muốn đặt thành bật.

 2. Trong cửa sổ Câu hỏi thường gặp, đặt câu hỏi thường gặp là Đang hoạt động.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí