Liên kết thanh toán

Liên kết thanh toán là liên kết đến một mẫu mã duy nhất của một sản phẩm.

Sau khi tạo liên kết thanh toán, bạn cần chia sẻ liên kết với khách hàng để họ có thể sử dụng. Bạn có thể sao chép văn bản liên kết và dán trong chiến dịch của email, bài đăng truyền thông xã hội hoặc tin nhắn trực tiếp. Ví dụ: Bạn có thể dán liên kết trong bài đăng Twitter để người theo dõi dễ dàng mua sản phẩm hoặc bạn có thể nhắn tin gửi liên kết cho khách hàng đã nhắn tin hỏi bạn cách thức mua sản phẩm.

Khi khách hàng nhấp vào liên kết, sản phẩm sẽ được thêm vào giao dịch thanh toán và khách hàng có thể hoàn tất việc mua hàng từ đó.

Bạn phải cài đặt kênh Nút Mua để tạo liên kết thanh toán.

Bạn tạo liên kết thanh toán từ trang chi tiết sản phẩm.

Tạo liên kết thanh toán

  1. Chuyển đến Sản phẩm, sau đó nhấp vào sản phẩm bạn muốn tạo liên kết thanh toán.

  2. Từ trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào menu thả xuống More actions (Thao tác khác) rồi nhấp vào Create checkout link (Tạo liên kết thanh toán).

  3. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, chọn một trong số đó. Một liên kết thanh toán chỉ có thể có một mẫu mã.

  4. Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).

  5. Dán liên kết vào nội dung email, bài đăng truyền thông xã hội hoặc tin nhắn trực tiếp.

  6. Tùy chọn: Thêm giảm giá vào giao dịch thanh toán bằng cách thêm &discount=CODE vào cuối liên kết. Ví dụ: Nếu bạn có mã giảm giá có tiêu đề 15off, thêm &discount=15off vào cuối liên kết. Giảm giá được áp dụng khi khách hàng thanh toán qua liên kết này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí