Liên kết thanh toán

Liên kết thanh toán là cách tạo trải nghiệm thanh toán điều chỉnh cho khách hàng. Khi tạo liên kết thanh toán, bạn có thể chọn mẫu mã, số lượng và ưu đãi giảm giá sản phẩm bạn muốn áp dụng. Khi khách hàng nhấp vào liên kết, họ sẽ đến trang thanh toán với hàng hóa đã chọn để hoàn tất giao dịch.

Bạn có thể nhúng liên kết thanh toán trong trang web dưới dạng nút hoặc liên kết thông thường hoặc chia sẻ trực tiếp với khách hàng. Bạn có thể chia sẻ liên kết trong chiến dịch email, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn trò chuyện. Có thể sử dụng lại cùng một liên kết và tạo một trang thanh toán mới cho từng khách hàng.

Tạo liên kết thanh toán

Tạo trong trang quản trị Shopify

Nếu đã cài đặt kênh Nút Mua trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo liên kết thanh toán trực tiếp từ trang chi tiết sản phẩm.

  1. Chuyển đến Sản phẩm, sau đó nhấp vào sản phẩm bạn muốn tạo liên kết thanh toán.

  2. Từ trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào menu thả xuống More actions (Thao tác khác) rồi nhấp vào Create checkout link (Tạo liên kết thanh toán).

  3. Không bắt buộc: Chọn mẫu mã sản phẩm. Theo mặc định, liên kết thanh toán có một mẫu mã, nhưng bạn có thể thêm nhiều mẫu mã và số lượng bằng cách tạo liên kết thanh toán thủ công.

  4. Nhấp vào Copy link (Sao chép liên kết).

Tạo liên kết thanh toán thủ công

Bạn có thể tạo liên kết thanh toán bằng các thành phần sau:

  1. Liên kết thanh toán phải bắt đầu bằng miền của cửa hàng và /cart/ ở cuối (ví dụ: https://my-shop-name.myshopify.com/cart/).

  2. Thêm một hoặc nhiều variant_id:quantity, phân tách bằng dấu phẩy, nếu có nhiều. Xem cách tìm ID mẫu mã của sản phẩm.

  3. Không bắt buộc Bạn có thể tùy chỉnh liên kết thanh toán.

Liên kết thanh toán một mẫu mã sẽ trông giống với ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1

Liên kết thanh toán có nhiều mẫu mã và số lượng sẽ trông giống với ví dụ sau:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:3,31384149360662:1

Tùy chỉnh liên kết thanh toán

Liên kết thanh toán chấp nhận một tập hợp tham số truy vấn (bắt đầu sau khi ? trong liên kết) ảnh hưởng đến phương thức thanh toán hiện có và ưu đãi giảm giá đang được áp dụng.

Trang thanh toán do Shop Pay hỗ trợ

Nếu đã bật Shop Pay trong cửa hàng, bạn có thể thêm payment=shop_pay vào cuối liên kết thanh toán để chuyển khách hàng đến trang thanh toán do Shop Pay hỗ trợ. Nếu khách hàng đã đăng nhập bằng Shop Pay, tính năng thanh toán nhanh sẽ bật (chỉ bằng một cú nhấp chuột). Khách hàng cũng sẽ có tùy chọn sử dụng thanh toán với vai trò khách và sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán của khách nếu bạn tắt Shop Pay trong cửa hàng của mình.

Ví dụ: Liên kết sau đây sẽ khởi tạo thanh toán do Shop Pay hỗ trợ.

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?payment=shop_pay

Nếu bạn muốn thêm thương hiệu Shop Pay vào liên kết thanh toán do Shop Pay cung cấp, hãy tham khảo Hướng dẫn xây dựng thương hiệu và các tài sản có thể tải xuống của Shop Pay. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Buy with Shop PayThành phần web, kết xuất nút Shop Pay chứa nội dung của Liên kết thanh toán.

Thêm mã giảm giá

Thêm ưu đãi giảm giá vào trang thanh toán bằng cách thêm discount=CODE vào cuối liên kết thanh toán. Ví dụ: Nếu mã giảm giá của bạn có tiêu đề 15off, hãy thêm discount=15off vào cuối liên kết. Giảm giá được áp dụng khi khách hàng thanh toán qua liên kết này.

Ví dụ: Liên kết sau đây sẽ khởi tạo thanh toán do Shop Pay hỗ trợ với mã giảm giá 15off:

https://my-shop-name.myshopify.com/cart/36485954240671:1?payment=shop_pay&discount=15off

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí