Định cấu hình cài đặt Oberlo

Bạn có thể định cấu hình cài đặt Oberlo trực tiếp trong Oberlo.

Cài đặt chung

Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Settings (Cài đặt) để truy cập cửa hàng và cài đặt tự động cập nhật.

Phần cài đặt cửa hàng

 • Tên cửa hàng - Đặt tên cửa hàng để sử dụng trong Oberlo. Khách hàng không nhìn thấy tên cửa hàng này.
 • Đặt sản phẩm mới là đã đăng - Chọn nếu bạn muốn sản phẩm tự động hiển thị với khách hàng khi nhập sản phẩm từ danh sách nhập vào cửa hàng.
 • Đặt sản phẩm là sản phẩm chịu thuế - Chọn nếu bạn muốn tính thuế đối với sản phẩm của mình. Để biết thêm thông tin về cách mục này áp dụng cho cửa hàng bạn, xem Thuế.
 • Đặt đơn vị đo lường cho trọng lượng sản phẩm - Đặt đơn vị trọng lượng để sử dụng khi nhập trọng lượng của từng sản phẩm hoặc mẫu mã vào danh sách nhập.
 • Tắt đăng nhập Shopify - Hủy kích hoạt khả năng đăng nhập Oberlo từ trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify. Tính năng này chỉ dành cho gói Boss.

 • Thông báo cho khách hàng về đơn hàng đã vận chuyển - Quyết định xem gửi hay không gửi email đến khách hàng khi đơn hàng của họ đã được thực hiện trong Oberlo hay khi mã theo dõi được cập nhật. Bạn cũng có thể thêm URL theo dõi vận chuyển tùy chỉnh được thêm vào email thông báo thực hiện.

Cài đặt tự động cập nhật

Thiết lập tùy chọn When product is no longer available (Khi sản phẩm hết hàng) để chọn việc bạn muốn Oberlo làm khi đơn vị cung ứng hết sản phẩm:

 • Do Nothing (Không làm gì) - Sản phẩm vẫn còn hàng để mua trong cửa hàng Shopify.
 • Unpublish Product (Hủy đăng sản phẩm) - Sản phẩm bị ẩn trong cửa hàng Shopify. Nếu sản phẩm được đơn vị cung ứng trả về kho, Oberlo sẽ không đăng lại sản phẩm vào cửa hàng của bạn. Bạn cần tự đăng sản phẩm trong trang quản trị Shopify và sử dụng tính năng ghi đè để đồng bộ lại hàng trong kho. Để biết thêm thông tin, xem Đồng bộ và ghi đè sản phẩm.
 • Set Quantity to Zero (Đặt số lượng thành 0) - Sản phẩm sẽ hiển thị là Hết hàng trong cửa hàng Shopify. Nếu bạn muốn Oberlo tự động cập nhật hàng lưu kho sau khi sản phẩm được trả về kho, đặt When inventory changes (Khi hàng trong kho thay đổi) thành Update Automatically (Tự động cập nhật).

Cài đặt tùy chọn When variant is no longer available (Khi mẫu mã hết hàng) để chọn việc bạn muốn Oberlo làm khi đơn vị cung ứng hết mẫu mã sản phẩm:

 • Không làm gì - Mẫu mã sản phẩm vẫn còn hàng để mua trong cửa hàng Shopify.
 • Remove Variant (Xóa mẫu mã) - Xóa mẫu mã khỏi trang sản phẩm trong cửa hàng. Mẫu mã không còn hiển thị với khách hàng và khách hàng không thể đặt hàng. Nếu mẫu mã sản phẩm được đơn vị cung ứng trả về kho, Oberlo sẽ không thêm mẫu mã vào cửa hàng của bạn. Nếu muốn có lại mẫu mã trong cửa hàng, bạn phải ghi đè sản phẩm. Để biết thêm thông tin, xem Đồng bộ và ghi đè sản phẩm.
 • Set Quantity to Zero (Đặt số lượng thành 0) - Mẫu mã sản phẩm sẽ hiển thị là Hết hàng trong cửa hàng Shopify.

Thiết lập tùy chọn When the cost changes (Khi chi phí thay đổi) để chọn việc bạn muốn Oberlo thực hiện khi đơn vị cung ứng thay đổi chi phí sản phẩm:

 • Do nothing (Không làm gì) - Giá sản phẩm và giá gốc không thay đổi trong cửa hàng Shopify.
 • Update Price and Compared at price (Cập nhật giá và giá gốc) - Cập nhật giá sản phẩm và giá gốc theo Quy tắc định giá.
 • Update Price Only (Chỉ cập nhật giá) - Giá sản phẩm cập nhật theo Quy tắc định giá và giá gốc sẽ không thay đổi.

Giá gốc phải cao hơn giá. Nếu giá gốc không cao hơn giá, giá gốc sẽ bị bỏ trống và không có giá trị.

Thiết lập tùy chọn When inventory changes (Khi hàng trong kho thay đổi) để chọn việc bạn muốn Oberlo thực hiện khi mức hàng trong kho của sản phẩm thay đổi:

 • Do Nothing (Không làm gì) - Không có thay đổi đối với hàng trong kho trong cửa hàng Shopify.
 • Tự động cập nhật - Mức hàng trong kho được tự động cập nhật trong cửa hàng Shopify.

Cài đặt đơn vị cung ứng

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt dành cho đặt hàng từ đơn vị cung ứng trên aliexpress.com.

Phương thức vận chuyển được cá nhân hóa

Bạn có thể chỉ định phương thức vận chuyển mà tiện ích Chrome của Oberlo sử dụng để vận chuyển sản phẩm đến các quốc gia cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể thiết lập tiện ích để sử dụng dịch vụ vận chuyển ePacket cho một sản phẩm cụ thể đang được vận chuyển đến Hoa Kỳ.

Tiện ích Chrome của Oberlo mặc định chọn phương thức vận chuyển ưu tiên cho sản phẩm trong trang thanh toán aliexpress.com. Nếu đơn vị cung ứng không hỗ trợ phương thức vận chuyển ưu tiên của bạn, tiện ích sẽ chọn phương thức vận chuyển mặc định để thay thế.

Trong trường hợp phương thức vận chuyển mặc định cũng không được hỗ trợ, tiện ích sẽ chọn phương thức vận chuyển rẻ nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Cài đặt > Đơn vị cung ứng.
 2. Trong Phương thức vận chuyển được cá nhân hóa, nhấp vào Add Product (Thêm sản phẩm).
 3. Tìm sản phẩm bạn muốn chỉ định phương thức vận chuyển.
 4. Chọn quốc gia và phương thức vận chuyển rồi nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Cài đặt vận chuyển chung

Trong bảng quản lý Oberlo, mở Settings (Cài đặt), chọn Đơn vị cung ứngvà cuộn đến AliExpress.

 • Phương thức vận chuyển mặc định - Chọn phương thức vận chuyển bạn muốn sử dụng khi đặt hàng sản phẩm trong aliexpress.com. Nếu phương thức vận chuyển đã chọn không hỗ trợ đơn hàng, phương thức vận chuyển có sẵn rẻ nhất sẽ được chọn để thay thế.
 • Ghi đè số điện thoại - Bật tùy chọn này nếu bạn muốn tiện ích Chrome của Oberlo điền số điện thoại cụ thể vào trang thanh toán AliExpress khi bạn đặt đơn hàng trên aliexpress.com. Nếu bạn không ghi số điện thoại của khách hàng trong trang thanh toán Shopify, bật tùy chọn này và thêm số của bạn vào trường này sẽ đảm bảo rằng hãng vận chuyển có thể liên hệ với bạn nếu xảy ra sự cố.
 • Ghi chú tùy chỉnh - Trường này được sử dụng để thông báo cho đơn vị cung ứng Aliexpress về bất kỳ thông tin bổ sung nào họ cần lưu ý. Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng trường này để thông báo với đơn vị cung ứng rằng họ là doanh nghiệp bán hàng trung gian và đơn vị cung ứng không được thêm bất kỳ tài liệu quảng cáo nào của riêng đơn vị cung ứng vào đơn hàng.

  Ghi chú tùy chỉnh mặc định là: I'm dropshipping. Please DO NOT put any invoices, QR codes, promotions or your brand name logo in the shipments. Please ship as soon as possible for repeat business. Thank you!.

Cài đặt chương trình liên kết

Nếu bạn thực hiện đơn hàng qua AliExpress và có tài khoản đơn vị liên kết với Admitad, bạn có thể kết nối tài khoản Admitad với Oberlo.

Admitad là dịch vụ miễn phí chuyên tặng thưởng khi đặt hàng sản phẩm nhất định của một số nhà cung cấp hoặc nền tảng cụ thể. AliExpress là một trong những nền tảng mà Admitad tặng thưởng bằng cách hoàn tiền. Nếu bạn có tài khoản Admitad và đặt hàng sản phẩm từ AliExpress, Admitad sẽ hoàn trả cho bạn chi phí đơn hàng theo tỷ lệ phần trăm.

Bằng cách kết nối tài khoản Oberlo với tài khoản Admitad, bạn có thể nhận lại tiền từ Admitad đối với đơn hàng Oberlo mà bạn đặt qua trang thanh toán AliExpress.

Nếu không có tài khoản Admitad, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách điền vào biểu mẫu đăng ký dành cho đơn vị đăng sản phẩm. Trong quá trình đăng ký, chọn Drop Shipping (Bán hàng trung gian) trong trường Your ad space type (Loại không gian quảng cáo) và Oberlo trong trường Drop Shipping App (Ứng dụng bán hàng trung gian).

Chỉ có thể kết nối một ID liên kết với một cửa hàng Shopify. Nếu bạn có nhiều tài khoản Shopify, bạn cần tạo ID liên kết Admitad cho mỗi tài khoản.

Không phải tất cả sản phẩm từ aliexpress.com đều được hoàn lại tiền. Để biết thêm thông tin, xem thông tin chi tiết về tài khoản Admitad của bạn.

Bạn có thể xem số tiền hoàn lại mà bạn có trong tài khoản Admitad.

Sau khi đã thiết lập tài khoản Admitad, bạn có thể thêm ID liên kết Admitad vào tài khoản Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Settings (Cài đặt) rồi nhấp vào Đơn vị cung ứng.
 2. Trong Chương trình liên kết, chọn Admitad.
 3. Nhập ID liên kết Admitad của bạn vào trường Affiliate ID (ID liên kết), sau đó nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Cài đặt email

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email Oberlo trên trang Account settings (Cài đặt tài khoản).

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào tên bạn rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 2. Trong mục Thông tin chi tiết hồ sơ, nhập tên và địa chỉ email của bạn.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Oberlo trên trang Account settings (Cài đặt tài khoản) .

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào tên bạn rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 2. Trong mục Password (Mật khẩu), nhấp vào Change password (Thay đổi mật khẩu).
 3. Nhập mật khẩu hiện tại.
 4. Nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, sau đó nhấp vào Change (Thay đổi).

Cài đặt khác

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt > Khác.
 2. Chọn múi giờ bạn muốn sử dụng để theo dõi dữ liệu và cho thông tin cửa hàng.
 3. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Cài đặt quyền nhân viên

Bạn có thể xem tài khoản nhân viên và các đặc quyền tài khoản của nhân viên trên trang cài đặt Staff permissions (Quyền nhân viên). Bạn cũng có thể thêm tài khoản mới, xóa tài khoản hiện có và chỉnh sửa các đặc quyền truy cập của mọi tài khoản trên trang này.

Thêm tài khoản nhân viên mới

 1. Trên trang quản lýOberlo, nhấp vào Cài đặt> Staff permissions (Quyền nhân viên).
 2. Nhấp vào Add (Thêm).
 3. Nhập địa chỉ email của tài khoản nhân viên mới.
 4. Chọn một đặc quyền truy cập.
 5. Nhấp vào Invite (Mời).

Chỉnh sửa tài khoản nhân viên hiện có

 1. Trên trang quản lýOberlo, nhấp vào Cài đặt> Staff permissions (Quyền nhân viên).
 2. Nhấp vào nhân viên.
 3. Chọn loại quyền truy cập bạn muốn cấp cho tài khoản nhân viên, sau đó nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí