Sử dụng Oberlo làm địa điểm thực hiện

Bạn có thể thiết lập địa điểm trong trang quản trị Shopify để theo dõi hàng trong kho và thực hiện đơn hàng một cách hiệu quả hơn khi bán hoặc vận chuyển sản phẩm từ nhiều địa điểm. Nếu bạn sử dụng Oberlo, ứng dụng này sẽ được coi là một địa điểm thực hiện riêng biệt và sẽ hiển thị trong mục App locations (Địa điểm ứng dụng) của trang Địa điểm trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chỉ định sản phẩm Oberlo cho địa điểm này, đơn hàng của sản phẩm được hiển thị là do Oberlo thực hiện.

Bạn không cần bật địa điểm trong trang quản trị Shopify để sử dụng tùy chọn địa điểm Oberlo. Tìm hiểu thêm về địa điểm có hàng trong kho.

Đặt địa điểm của sản phẩm thành Oberlo

Tất cả sản phẩm mới mà bạn nhập từ Oberlo đều chọn tùy chọn Oberlo trong mục DỊCH VỤ HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG của trang chi tiết sản phẩm. Bạn có thể cập nhật thủ công sản phẩm đã nhập từ Oberlo trước khi có tùy chọn địa điểm Oberlo để đặt địa điểm của sản phẩm thành Oberlo.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Sản phẩm.
  2. Nhấp vào tên của sản phẩm Oberlo.
  3. Trong mục DỊCH VỤ HOÀN TẤT ĐƠN HÀNG, chọn Oberlo.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem địa điểm có hàng trong kho trong đơn hàng chứa sản phẩm Oberlo

Khi thiết lập địa điểm cho sản phẩm, bạn có thể xem địa điểm của từng sản phẩm trên trang đơn hàng. Nếu đơn hàng chứa sản phẩm từ nhiều địa điểm, sản phẩm sẽ được nhóm theo địa điểm để quá trình thực hiện được hiệu quả hơn.

Sau khi bạn thiết lập Oberlo làm địa điểm cho sản phẩm, đơn hàng chứa những sản phẩm này sẽ hiển thị Oberlo bên cạnh tên sản phẩm liên quan trong tổng quan đơn hàng. Bạn có thể nhấp vào nút Fulfill in Oberlo (Thực hiện trong Oberlo) bên cạnh những sản phẩm này để thực hiện trong trang đơn hàng Oberlo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí