Quản lý gói Oberlo

Bạn có thể dùng Oberlo miễn phí bằng cách sử dụng gói Explorer hoặc bạn cũng có thể chọn một gói khác từ trang Your plan (Gói của bạn) trong phần cài đặt tài khoản Oberlo.

Gói Oberlo của bạn không bao giờ tự động thay đổi. Ví dụ: Nếu đang sử dụng gói Boss và có 550 sản phẩm, bạn gỡ 100 sản phẩm. Mặc dù lúc này bạn đang ở ngưỡng dành cho gói Explorer, bạn vẫn sẽ sử dụng gói Boss. Nếu muốn đổi sang gói Explorer, bạn cần thay đổi hạng gói theo cách thủ công.

Thay đổi gói của bạn

Nếu bạn nâng cấp gói, gói của bạn sẽ thay đổi ngay lập tức. Nếu bạn hạ cấp gói, gói của bạn sẽ thay đổi vào ngày thanh toán tiếp theo. Bạn có thể xem ngày thanh toán tiếp theo bằng cách nhấp vào tên tài khoản Oberlo, sau đó nhấp vào Account settings (Cài đặt tài khoản) > Your plan (Gói của bạn).

Các bước thực hiện:

  1. Mở trang quản trị Oberlo.
  2. Nhấp vào tên tài khoản Oberlo, rồi nhấp vào Account settings (Cài đặt cài khoản) > Your plan (Gói của bạn).
  3. Nhấp vào Switch Plan (Chuyển gói) trong mục Your Plan (Gói của bạn).
  4. Nhấp vào Chọn đối với gói bạn muốn.
  5. Nhập thông tin chi tiết thanh toán, sau đó nhấp vào Start plan (Bắt đầu gói).

Gỡ Oberlo trong Shopify

Để dừng trả phí gói trong Oberlo, bạn có thể đổi sang gói Explorer. Để gỡ Oberlo khỏi cửa hàng, bạn có thể xóa ứng dụng này từ trang Ứng dụng trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
    1. Nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh biểu tượng Oberlo. 3. Không bắt buộc: Chọn lý do tại sao bạn gỡ cài đặt ứng dụng trong menu thả xuống. 4. Không bắt buộc: Nhập bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải với ứng dụng. 5. Nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).

Nếu bạn cài đặt lại Oberlo, tài khoản Shopify sẽ kết nối lại với cùng một tài khoản Oberlo trước đó. Nếu muốn sử dụng tài khoản Oberlo mới hoặc khác, bạn cần thiết lập Oberlo trong tài khoản Shopify khác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí