Thiết lập Shopify để hỗ trợ Oberlo

Trước khi bắt đầu chấp nhận đơn hàng qua Oberlo, đảm bảo cài đặt cửa hàng Shopify của bạn phù hợp với doanh nghiệp.

Thiết lập cài đặt thực hiện đơn hàng

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Order processing (Xử lý đơn hàng), trong After an order has been paid (Sau khi thanh toán đơn hàng), chọn Do not automatically fulfill any of the order's line items (Không tự động thực hiện bất kỳ mục hàng nào của đơn hàng). 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi đơn vị cung ứng thực hiện đơn hàng, Oberlo sẽ đánh dấu đơn hàng là Đã thực hiện trong Shopify.

Thiết lập cài đặt thu hồi thanh toán

Bạn có thể thu hồi các khoản thanh toán tự động hoặc thủ công. Nếu bật tính năng thu hồi tự động, bạn có thể thực hiện đơn hàng trên Oberlo ngay lập tức. Nếu bật tính thu hồi thủ công, đơn hàng của bạn sẽ hiển thị trên Oberlo nhưng không thể thực hiện đến khi bạn đánh dấu là Đã thanh toán.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Payment capture (Thu hồi thanh toán), hãy thực hiện một trong các thao tác sau: * Để tự động ủy quyền và tính phí vào thẻ tín dụng của khách hàng, chọn Automatically capture payment for orders (Tự động thu hồi thanh toán cho đơn hàng)* Để ủy quyền cho thẻ tín dụng của khách hàng rồi thu hồi thanh toán thủ công trong khoảng thời gian cho phép, chọn Manually capture payment for orders (Thu hồi thanh toán thủ công cho đơn hàng).

    1. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí