Cài đặt tài khoản Oberlo

Trong cài đặt tài khoản Oberlo, bạn có thể cài đặt chi tiết hồ sơ và mật khẩu cho tài khoản trên oberlo.com và cài đặt ngôn ngữ sử dụng trong trang quản trị Oberlo trên Shopify.

Đặt thông tin chi tiết cho hồ sơ của bạn

Để truy cập cài đặt tài khoản, nhấp vào tên tài khoản trong bảng quản lý Oberlo rồi nhấp vào Account settings (Cài đặt đài khoản).

Trong mục Profile details (Thông tin chi tiết hồ sơ), bạn có thể cài đặt tên, địa chỉ email và ảnh hồ sơ. Tên bạn nhập là tên sử dụng trong bảng quản lý Oberlo cũng như tài khoản oberlo.com của bạn. Email bạn nhập vào là email dùng để đăng nhập vào tài khoản trên oberlo.com. Nếu bạn tạo tài khoản Oberlo bằng cách tải xuống ứng dụng Oberlo trong cửa hàng Shopify, hồ sơ của bạn sẽ mặc định sử dụng tên và địa chỉ email của chủ cửa hàng Shopify.

Tạo hoặc thay đổi mật khẩu

Sau khi thiết lập mật khẩu cho tài khoản Oberlo, bạn có thể đăng nhập qua oberlo.com bằng email tài khoản. Bạn có thể tạo hoặc thay đổi mật khẩu trong bảng quản lý Oberlo.

Các bước thực hiện:

  1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào tên bạn rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản.
  2. Trong mục Password (Mật khẩu), tạo hoặc thay đổi mật khẩu của bạn.

Thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn

Ứng dụng Oberlo có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
  • Tiếng Tây Ban Nha

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sử dụng cho trang quản trị Oberlo bằng cách thay đổi tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Các bước thực hiện:

  1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào tên bạn rồi nhấp vào Cài đặt tài khoản.
  2. Trong mục Language (Ngôn ngữ), chọn một ngôn ngữ trong menu thả xuống.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí