Ghi đè và xóa sản phẩm Oberlo

Đơn vị cung ứng có thể thay đổi sản phẩm họ bán bất kỳ lúc nào hoặc hết hàng trong một khoảng thời gian. Khi những tình huống này xảy ra, bạn có thể ghi đè sản phẩm để thực hiện qua đơn vị cung ứng mới hoặc xóa sản phẩm trong cửa hàng. Khi ghi đè sản phẩm, bạn có thể thay đổi đơn vị cung ứng cho đơn hàng hiện tại hoặc thay đổi đơn vị cung ứng và chi tiết sản phẩm cho đơn hàng hiện tại và trong tương lai.

Ghi đè sản phẩm cho đơn hàng hiện tại

Bạn có thể thay đổi đơn vị cung ứng cho sản phẩm trong đơn hàng hiện có, đồng thời giữ lại đơn vị cung ứng ban đầu để sử dụng cho các đơn hàng trong tương lai. Chỉ có thể ghi đè đơn hàng có trạng thái To order.

Ví dụ: Giả sử có đơn vị cung ứng mới cung cấp giảm giá đối với sản phẩm bạn thường mua từ một đơn vị cung ứng khác. Bạn có thể ghi đè đơn hàng hiện có để sử dụng đơn vị cung ứng mới này và tận dụng giảm giá nhưng vẫn giữ đơn vị cung ứng ban đầu của bạn cho các đơn hàng trong tương lai sau khi giảm giá kết thúc. Nếu đơn vị cung ứng mới cung cấp giá thông thường thấp hơn, cân nhắc ghi đè sản phẩm cho đơn hàng hiện tại và trong tương lai.

Việc ghi đè sản phẩm cho đơn hàng hiện tại không ảnh hưởng đến sản phẩm ban đầu của bạn. URL, tiêu đề, mô tả và hình ảnh sản phẩm vẫn giữ nguyên. Mọi đơn hàng trong tương lai mà bạn nhận được sẽ sử dụng đơn vị cung ứng ban đầu.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm sản phẩm để thay thế sản phẩm hiện có và thêm vào cửa hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo Thêm và nhập sản phẩm.
 2. Trong bảng quản lý Oberlo, mở trang Đơn hàng.
 3. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn ghi đè, nhấp vào Override (Ghi đè).
 4. Trong Override with (Ghi đè bằng), nhập tiêu đề sản phẩm mới.
 5. Chọn mẫu mã tương ứng.
 6. Chọn có áp dụng thay đổi này đối với tất cả đơn hàng chưa thực hiện hay không.
 7. Nhấp vào Override product (Ghi đè sản phẩm).

Ghi đè sản phẩm cho đơn hàng hiện tại và trong tương lai

Bạn có thể sử dụng tính năng ghi đè trong Oberlo để thay thế sản phẩm cũ bằng sản phẩm mới trong khi vẫn giữ cùng một URL và số liệu thống kê của sản phẩm. Trong quá trình ghi đè, bạn có thể cập nhật thông tin chi tiết, giá và hình ảnh sản phẩm. Bạn có thể cần ghi đè sản phẩm vì một số lý do khác nhau, ví dụ như:

 • Bạn muốn kết nối sản phẩm AliExpress hiện có với tài khoản Oberlo.
 • Bạn muốn đồng bộ lại sản phẩm trong Shopify đã bị hủy đồng bộ với Oberlo.
 • Bạn muốn thay đổi đơn vị cung ứng của sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Tìm sản phẩm để thay thế sản phẩm hiện có và thêm sản phẩm vào Danh sách nhập.

 2. Trên thanh bên, nhấp vào Import List (Danh sách nhập).

 3. Nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Select Product to Override (Chọn sản phẩm ghi đè) dành cho sản phẩm bạn muốn cập nhật.

 4. Tìm sản phẩm bạn muốn ghi đè trong mục Existing product (Sản phẩm hiện có), sau đó chọn sản phẩm.

 5. Kiểm tra xem bạn muốn ghi đè tiêu đề, mô tả và hình ảnh hay không.

 6. Nhấp vào Override (Ghi đè).

 7. Nhấp vào Import and Override (Nhập và ghi đè)

 8. Nếu bạn có bất kỳ đơn hàng bỏ ngỏ nào chưa được gửi đến đơn vị cung ứng, chọn mẫu mã mới khớp với sản phẩm.

 9. Nhấp vào Override (Ghi đè).

Mẫu mã sản phẩm hiện có của bạn đã được khôi phục về mặc định đối với mỗi sản phẩm bạn ghi đè. Nếu muốn thực hiện thay đổi, bạn có thể tùy chỉnh mẫu mã trong danh sách nhập trước khi xác nhận việc ghi đè.

Nếu có đơn hàng được đặt khi sản phẩm không đồng bộ, những đơn hàng này sẽ không xuất hiện trong Oberlo. Bạn cần tạo đơn hàng bằng cách thêm đơn hàng nháp trong Shopify.

Xóa sản phẩm

Bạn có thể xóa các sản phẩm Oberlo khỏi cửa hàng bằng cách xóa những sản phẩm này trong trang quản trị Shopify hoặc bảng quản lý Oberlo.

Xóa sản phẩm trong Shopify

Việc xóa sản phẩm trong trang quản trị Shopify cũng sẽ xóa sản phẩm trong tài khoản Oberlo. Để xóa sản phẩm khỏi trang quản trị Shopify, tham khảo Xóa sản phẩm.

Xóa sản phẩm trong Oberlo

Khi xóa sản phẩm trong Oberlo, bạn cũng có thể chọn xóa sản phẩm trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Sản phẩm.
 2. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa, nhấp vào menu thả xuống Actions (Thao tác) và nhấp vào Delete this Product (Xóa sản phẩm này).
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn xóa sản phẩm cả trong trang quản trị Shopify, chọn Delete this product from my Shopify store too (Xóa cả những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify).
 4. Nhấp vào Xóa sản phẩm.

Xóa hàng loạt sản phẩm trong Oberlo

Bạn có thể xóa nhiều sản phẩm cùng lúc bằng cách sử dụng tính năng xóa hàng loạt. Nếu bạn chọn nhiều sản phẩm, thao tác này có thể mất vài phút để xóa tất cả sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, mở Sản phẩm.
 2. Chọn sản phẩm bạn muốn xóa hoặc nhấp vào Showing X products (Hiển thị X sản phẩm) để chọn tất cả các sản phẩm trên trang hiện tại.
 3. Nhấp vào Delete selected (Xóa sản phẩm đã chọn).
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn cũng muốn xóa sản phẩm trong trang quản trị Shopify, chọn Delete these products from my Shopify store too (Xóa cả những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify).
 5. Nhấp vào Delete products (Xóa sản phẩm).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí