Định giá sản phẩm trong Oberlo

Khi bạn nhập sản phẩm từ đơn vị cung ứng, giá gốc cũng được nhập vào trang quản trị Shopify. Để thu được lợi nhuận khi bán những sản phẩm này, bạn cần tăng giá trong cửa hàng Shopify. Bạn có thể đặt giá sản phẩm theo cách thủ công hoặc đặt quy tắc định giá để tự động tăng giá sản phẩm.

Giá gốc của sản phẩm mà bạn bán trung gian được gọi là chi phí sản phẩm. Đây là số tiền bạn phải thanh toán cho đơn vị cung ứng khi đặt hàng.

Để kinh doanh lợi nhuận, bạn cần xác định tổng chi phí sản phẩm, sau đó đặt giá theo thông tin đó. Lợi nhuận là chênh lệch giữa giá mà khách hàng trả và chi phí sản phẩm. Để tìm hiểu thêm về chiến lược định giá sản phẩm, tham khảo trang Định giá sản phẩm.

Đặt giá sản phẩm theo cách thủ công

Bạn có thể đặt giá sản phẩm theo cách thủ công trong cả Shopify và Oberlo. Bạn có thể đặt giá sản phẩm trong Oberlo trước khi nhập sản phẩm vào Shopify. Nếu bạn đã nhập sản phẩm vào Shopify, bạn có thể đặt giá sản phẩm trong Shopify.

Đặt giá sản phẩm trong Oberlo

Nếu thêm sản phẩm vào Danh sách nhập, bạn có thể đặt giá sản phẩm trong Oberlo theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Import List (Danh sách nhập).

 2. Bên cạnh sản phẩm bạn muốn cập nhật, nhấp vào tab Mẫu mã.

 3. Đặt giá cho mẫu mã sản phẩm:

 • Nếu bạn muốn thay đổi giá cho từng mẫu mã sản phẩm, hãy thay đổi giá của từng mẫu mã sản phẩm trong cột Giá.

 • Nếu bạn muốn đặt cùng một giá cho tất cả mẫu mã, trong cột Giá, nhấp vào Change All (Thay đổi tất cả) > Set New Value (Đặt giá trị mới). Nhập giá mới, rồi nhấp vào Apply (Áp dụng).

Thay đổi của bạn được tự động lưu.

Đặt giá sản phẩm trong Shopify

Đặt giá sản phẩm trong Shopify theo cách thủ công sau khi nhập sản phẩm từ Oberlo.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > All products (Tất cả sản phẩm).

 2. Nhấp vào tên của sản phẩm bạn muốn cập nhật.

 3. Trong mục Mẫu mã, nhập giá cho từng mẫu mã sản phẩm vào cột Giá, rồi nhấp vào Lưu.

Đặt giá sản phẩm bằng quy tắc định giá

Bạn có thể sử dụng quy tắc định giá để đặt giá sản phẩm hàng loạt. Bạn có thể đặt quy tắc định giá trong mục Pricing rules (Quy tắc định giá) trong phần cài đặt Oberlo.

Thêm quy tắc định giá

Bạn có thể đặt giá cho tất cả sản phẩm bằng cách sử dụng quy tắc định giá. Bạn có chọn thêm một trong hai loại quy tắc định giá sau.

 • Bộ nhân - nhân chi phí sản phẩm với một số mà bạn chỉ định. Ví dụ: Một sản phẩm có giá 2,00 USD với bộ nhân 3 thì sản phẩm sẽ có giá là 6,00 USD trong cửa hàng Shopify.
 • Cố định - thêm một số tiền cố định vào chi phí sản phẩm. Ví dụ: Một sản phẩm có giá 2,00 USD với mức tăng cố định là 3 thì sản phẩm sẽ có giá là 5,00 USD trong cửa hàng Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt > Quy tắc định giá.

 2. Trong mục Product price (Giá sản phẩm), chọn Quy tắc định giá là Bộ nhân hoặc Cố định.

 3. Thêm số tiền vào quy tắc định giá.

 4. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Quy tắc định giá chỉ áp dụng cho sản phẩm được thêm sau khi bạn tạo quy tắc. Nếu bạn muốn áp dụng quy tắc định giá cho các sản phẩm trong Danh sách nhập hoặc các sản phẩm đã có trong cửa hàng, nhấp vào Apply to existing products (Áp dụng cho sản phẩm hiện có).

Thêm quy tắc giá gốc

Bạn có thể đặt Giá gốc để thể hiện doanh số sản phẩm trong cửa hàng Shopify. Ví dụ: Nếu chi phí sản phẩm là 10,00 USD và bạn đặt bộ nhân cho Giá sản phẩm là 3, sản phẩm này sẽ được niêm yết ở mức giá 30 USD trong cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn đặt bộ nhân cho Giá gốc là 6, sản phẩm sẽ xuất hiện trong cửa hàng Shopify với mức giá được giảm từ 60 USD.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt > Quy tắc định giá.

 2. Bật Đặt quy tắc giá gốc bằng cách nhấp vào nút bật/tắt.

 3. Trong mục Giá gốc, chọn quy tắc định giá là Multiplier (Bộ nhân) hoặc Fixed (Cố định).

 4. Thêm số tiền vào quy tắc định giá.

 5. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Quy tắc định giá chỉ áp dụng cho sản phẩm được thêm sau khi bạn tạo quy tắc. Nếu bạn muốn áp dụng quy tắc định giá cho các sản phẩm trong Danh sách nhập hoặc các sản phẩm đã có trong cửa hàng, nhấp vào Apply to existing products (Áp dụng cho sản phẩm hiện có).

Thiết lập quy tắc định giá nâng cao

Bạn có thể sử dụng quy tắc định giá nâng cao để đặt giá sản phẩm cho các khoảng chi phí sản phẩm khác nhau. Bạn có thể sử dụng bộ quy tắc này nếu có nhiều sản phẩm với chi phí sản phẩm khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt > Quy tắc định giá.

 2. Bật Quy tắc định giá nâng cao bằng cách nhấp vào nút bật/tắt.

 3. Nhập khoảng chi phí rồi nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt). Mọi chi phí nằm ngoài khoảng chi phí này sẽ sử dụng quy tắc định giá mà bạn đã đặt trong mục Rest of the price ranges (Khoảng giá còn lại).

 4. Trong mục Mức tăng giá, chọn quy tắc định giá là Bộ nhân hoặc Cố định.

 5. Thêm số tiền vào quy tắc định giá.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào hộp kiểm Compare at price markup (Mức tăng giá gốc) để đặt giá bán mô phỏng.

 7. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Quy tắc định giá chỉ áp dụng cho sản phẩm được thêm sau khi bạn tạo quy tắc. Nếu bạn muốn áp dụng quy tắc định giá cho các sản phẩm trong Danh sách nhập hoặc các sản phẩm đã có trong cửa hàng, nhấp vào Apply to existing products (Áp dụng cho sản phẩm hiện có).

Định dạng cho giá sản phẩm

Bạn có thể sử dụng tính năng Assign cents (Chỉ định tiền xu) để tiêu chuẩn hóa cách định dạng giá sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể định dạng tất cả giá sản phẩm để kết thúc bằng 0,99 USD.

Quy tắc này chỉ áp dụng cho giá sản phẩm được đặt theo quy tắc định giá. Ví dụ: Nếu chi phí sản phẩm là 2,00 USD, bộ nhân giá sản phẩm là 3 và bạn đặt chỉ định tiền xu thành 99, giá sản phẩm sẽ được đặt thành 6,99 USD trong cửa hàng Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt > Quy tắc định giá.

 2. Nhấp vào hộp kiểm Assign cents (Chỉ định tiền xu).

 3. Nhập số tiền xu, từ 0 đến 99 rồi nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Tắt tự động cập nhật giá

Nếu đã đặt giá cho sản phẩm theo cách thủ công, bạn cần tắt tự động cập nhật giá để đảm bảo các quy tắc định giá không tự động áp dụng cho các sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn cập nhật.

 3. Tắt Tự động cập nhật giá khi chi phí thay đổi bằng cách nhấp vào nút bật/tắt.

Để tắt tự động cập nhật cho tất cả sản phẩm:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt.

 2. Trong tab General (Chung), vào mục Auto updates (Tự động cập nhật).

 3. Trong mục When the cost changes (Khi chi phí thay đổi) , chọn Do Nothing (Không làm gì).

 4. Nhấp vào Save settings (Lưu cài đặt).

Bán bằng các đơn vị tiền tệ khác

Nếu muốn bán sản phẩm bằng đơn vị tiền tệ khác, bạn cần thay đổi đơn vị tiền tệ trong trang quản trị Shopify. Đơn vị tiền tệ mặc định của Oberlo là USD. Toàn bộ chi phí sản phẩm và vận chuyển trong Oberlo được hiển thị và được nhập bằng USD. Nếu bạn thay đổi đơn vị tiền tệ trong trang quản trị Shopify, đơn vị tiền tệ cũng sẽ thay đổi trong Oberlo. Oberlo sử dụng tỷ giá hối đoái quốc tế trực tiếp để chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Ví dụ: Nếu bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành EUR và nhập một sản phẩm từ AliExpress có chi phí 10,00 USD, Oberlo sẽ chuyển đổi giá sản phẩm từ USD thành EUR và hiển thị giá trị của sản phẩm là 8,24 EUR trên Oberlo.

Nếu sử dụng Shopify Payments, bạn có thể bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ. Khách hàng có thể tùy ý chọn đơn vị tiền tệ để mua sắm và thanh toán. Để biết thêm thông tin, tham khảo trang Bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào General (Tổng quát).

 2. Trong mục Standards and formats (Tiêu chuẩn và định dạng), nhấp vào Đơn vị tiền tệ và chọn đơn vị tiền tệ mới.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong cửa hàng, giá sản phẩm hiện tại trong trang Danh sách nhậpSản phẩm sẽ không tự động chuyển đổi. Ví dụ: 10,00 USD sẽ trở thành 10,00 EUR. Để cập nhật và chuyển đổi giá sản phẩm hiện có theo quy tắc định giá, nhấp vào Apply to existing products (Áp dụng cho sản phẩm hiện có) trên trang Quy tắc định giá.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí