Báo cáo Oberlo

Bạn có thể sử dụng Báo cáo Oberlo để theo dõi hiệu suất của doanh nghiệp bán hàng trung gian, ví dụ như doanh số, chi phí và lợi nhuận theo thời gian. Số liệu của bạn sẽ xuất hiện trong bảng quản lý Oberlo.

Mở bảng quản lý Oberlo

Bảng quản lý Oberlo hiển thị dạng xem trực tiếp hiệu suất của doanh nghiệp bán hàng trung gian. Bạn có thể truy cập bảng quản lý từ tài khoản Oberlo và bảng quản lý này chứa dữ liệu của tất cả đơn hàng đã được thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.

 2. Trong mục Installed apps (Ứng dụng đã cài đặt), nhấp vào Oberlo.

 3. Nhấp vào Dashboard (Bảng quản lý).

Thông tin hiển thị trong bảng quản lý Oberlo

Bảng quản lý Oberlo hiển thị những số liệu dưới đây. Tất cả số liệu được hiển thị theo đơn vị tiền tệ mà bạn đã đặt trong trang quản trị Shopify.

 • Số lượng - Số lượng sản phẩm được cung cấp.

 • Tổng doanh số - Tổng giá trị doanh số của sản phẩm này trong khoảng thời gian đã chọn.

 • Thay đổi về doanh số - Thay đổi theo tỷ lệ phần trăm trong doanh số của sản phẩm giữa khoảng thời gian đã chọn và khoảng thời gian trước đó có cùng độ dài. Ví dụ: Nếu sản phẩm "Kính mát mùa hè" đã kiếm được doanh số 150 USD trong 7 ngày gần nhất với mức thay đổi giá trị tiền tệ là 50%, nghĩa là trong khoảng thời gian 7 ngày trước đó, sản phẩm "Kính mát mùa hè" đã kiếm được doanh số 100 USD.

 • Biểu đồ doanh số - Biểu đồ cho biết thời điểm phát sinh doanh số sản phẩm trong khoảng thời gian đã chọn.

Số liệu trong bảng quản lý Oberlo
Số liệu Ý nghĩa
Đặt hàng

Số lượng đơn hàng hiện tại chưa bắt đầu quá trình thực hiện.

Đang xử lý

Số lượng đơn hàng hiện tại đang được xử lý.

Thông báo

Số lượng thông báo chưa đọc hiện có trong tài khoản Oberlo.

Tổng doanh số theo thời gian

Tổng doanh số và chi phí trong khoảng thời gian đã chọn.

Doanh số

Tổng giá trị sản phẩm đã bán trong khoảng thời gian đã chọn.

Đơn hàng

Tổng số đơn hàng được thực hiện trong cửa hàng trong khoảng thời gian đã chọn.

Chi phí

Tổng số tiền đã thanh toán cho đơn vị cung ứng trong khoảng thời gian đã chọn. Không bao gồm chi phí vận chuyển.

Lợi nhuận

Tổng doanh số trong khoảng thời gian đã chọn trừ tổng chi phí trong khoảng thời gian đã chọn. Ví dụ: Nếu bạn bán được 100 USD và thanh toán cho đơn vị cung ứng 75 USD giá trị sản phẩm, lợi nhuận của bạn sẽ được ghi là 25 USD trong báo cáo.

Các mặt hàng bán chạy nhất

Năm sản phẩm có doanh số cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn.

Điều chỉnh cài đặt báo cáo

Bạn có thể quyết định loại dữ liệu muốn xem trong bảng quản lý bằng cách điều chỉnh hai cài đặt báo cáo:

 • Total Sales (Tổng doanh số) - Bao gồm lợi nhuận từ tất cả các đơn hàng Shopify, ưu đãi giảm giá, thuế và phí vận chuyển, bao gồm cả sản phẩm không được bán qua Oberlo.

 • Oberlo Item Sales (Doanh số mặt hàng Oberlo) - Chỉ bao gồm lợi nhuận của các mặt hàng được nhập từ Oberlo và không bao gồm ưu đãi giảm giá, thuế và phí vận chuyển.

Ví dụ: Dương sản xuất và bán kem cạo râu của anh ấy và cũng sử dụng bán hàng trung gian qua Oberlo để bán dao cạo râu và bộ dụng cụ cạo râu trong cửa hàng Shopify. Khi chọn Total Sales (Tổng doanh số), anh sẽ thấy tất cả dữ liệu về kem cạo râu, dao cạo râu và bộ dụng cụ cạo râu trong bảng quản lý Oberlo. Khi chọn Oberlo Item Sales (Doanh số mặt hàng Oberlo), Dương sẽ thấy dữ liệu về dao cạo râu và bộ dụng cụ cạo râu trong bảng quản lý Oberlo nhưng sẽ không thấy dữ liệu về kem cạo râu mà anh ấy tự sản xuất và bán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong bảng quản lý Oberlo, nhấp vào Cài đặt trong mục Overview (Tổng quan).
 2. Chọn Tổng doanh số hoặc Oberlo Item Sales (Doanh số mặt hàng Oberlo).
 3. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí